Kvartalsrapport januari-mars 2011

 

Genovis ökade försäljningen för 10:nde kvartalet i följd per rullande 12 månader

Finansiell information

  • Nettoomsättningen ökade till 455 (240) KSEK.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till -3 469 (-2 382) KSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till – 3 458 (-2 327) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,10) SEK.
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 008 (1 037) KSEK.

Övriga händelser under kvartalet

  • Genovis har förvärvat en exklusiv licens till en ny teknik där så kallade uppkonverterande nanopartiklar används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning. Licensen förvärvades av Luminab, ett bolag inom LUAB, och innefattar även en optionsrätt att förvärva tekniken i sin helhet.
  • Den extra bolagsstämman som hölls den 28 mars fattade beslut om att öka aktiekapitalet med högst 12 336 562,8 SEK genom nyemission av högst 30 841 407 aktier. Vidare beslutade bolagsstämman om en överteckningsoption om 13 000 000 aktier, som ska beslutas av styrelsen, i det fall erbjudandet blir övertecknat. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 28 785 313,6  och antalet aktier till 71 963 284 Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 33 985 313,6  och antalet aktier till 84 963 284. Bolaget tillförs då ytterligare cirka 8 miljoner kronor.

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker som ska underlätta kundernas prekliniska* forskning. De produkter som lanserats hittills består av nanostrukturer och enzym (proteiner). Bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som är inriktade på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer. De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan användas som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging) samt som bärare av olika substanser i utveckling av nya drug delivery metoder. Kunderna finns främst inom Life Science industrin och inom akademisk forskning. Verksamheten i bolaget utgörs till stor del av forskning och utveckling av ny teknik, även om det under de senaste två åren inletts en viss försäljning.

*Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor.

VD KOMMENTERAR

Marknaden för biomedicinsk avbildning inom preklinisk forskning växer. Drivkraften kommer ur ett behov av att förstå biologiska processer bakom en sjukdom och att bättre analysera hur olika läkemedelskandidater påverkar kroppen ända ner på cellnivå. Baserat på vår patentskyddade nanopartikelteknologi har vi hittills haft fokus på att utveckla multimodala nanopartiklar som kontrastmedel för framförallt magnetkamera i kombination med PET. Den teknik som idag är störst på den prekliniska marknaden räknat i antalet användare är optisk imaging och förvärvet av ny teknik, som gjordes tidigare i år, innebär enligt min bedömning ett strategisk och viktigt steg för att vi skall bli konkurrenskraftiga även på denna marknad. Vi har inkluderat den nya tekniken i utvecklingsprocessen och vi kan redan se mycket goda resultat. Under perioden har vi arbetat intensivt med att förbereda årets produktlanseringar ur nanoportföljen.

När det gäller försäljning av produkter ur proteinportföljen ser vi fortsatt en tydlig ökning i efterfrågan och en spridning till allt fler kunder. Försäljningen inleddes från mycket små volymer, men vi ser en stabil ökning, nu för tionde kvartalet i följd med god försäljningstillväxt. Vi arbetar målmedvetet med olika strategier för att öka volymerna i försäljningen, dels genom att erbjuda kompletterande produkter som vi vet efterfrågas av befintliga kunder, dels genom att utveckla nya applikationer som riktar sig mot nya kundgrupper. Genom hela processen ökar vi våra marknadsaktiviteter vilket vi kan se ger omedelbart resultat. Produktlanseringarna under december förra året har gett direkt respons då våra kunder i flera fall har gått över till de applikationsspecifika och förädlade produkterna och nya kunder har tillkommit. Vi har under perioden till exempel mottagit de första orderna från två nya kundgrupper; kontraktstillverkare av terapeutiska antikroppsmolekyler och tjänsteföretag som utför kvalitetskontroll och tekniska analyser åt bioteknik och pharmabolag. I dagarna kommer vi att lanserar ytterligare en produkt som gör det möjligt för kunden att skala upp volymerna med högt utbyte och kortare processtid.

Då vi är inne i en intensiv fas av både produktutveckling och marknadsföring krävs en stabil finansiering, vilket är det främsta skälet till den pågående nyemissionen. 

Sarah Fredriksson, Vd

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar