NYA PRODUKTER OCH KRAFTIGT ÖKAD FÖRSÄLJNING

Perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med ca 45 % till 2 886 (1 984) kSEK.

  • Totalresultatet försämrades med 1 168 kSEK till -5 006 (-3 838) kSEK.

  • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning försämrades med 0,04 SEK till -0,23 (-0,19) SEK.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 854 (-6 213) kSEK.

  • Genovis introducerade ett nytt enzym som marknadsförs under namnet GingisKHAN™ till kunder inom främst läkemedelsindustrin för karaktärisering av antikroppsbaserade läkemedel.

  • Genovis introducerade ett nytt tjänstekoncept där bolaget på uppdrag av kund genomför antikroppsfragmentering med ”Smart Enzymes” vilket öppnar en ny marknadsnisch för bolagets produkter.

  • I januari 2015 registrerade Genovis dotterbolaget Genovis Inc. i delstaten Delaware, USA, för att öka sin närvaro på den Nordamerikanska marknaden. 

Lansering av efterfrågad produkt och de bästa försäljningssiffrorna någonsin

Under kvartalet som gått har vi fått en första bekräftelse på att vår nya försäljningsstrategi, pipeline och fokus på vårt kunderbjudande ger resultat. Vår försäljning ökade med 45 procent under det första kvartalet i jämförelse med samma period förra året. Ser vi enbart till den löpande försäljningen av varor och tjänster och inte till ersättning för utvecklingsprojekt, så är det en ökning med 73 procent i jämförelse med föregående år.

Försäljningen i USA ökar med 51 procent och i Europa med 29 procent. Det goda resultatet förklaras delvis av valutaeffekter på den amerikanska marknaden, men är till största del en reell försäljningsökning. Vi ser en fortsatt tillväxt i antalet nya kunder och antalet enskilda order ökade med 68 procent i jämförelse med samma period förra året.

Kostnaderna ökar med 30 procent, detta är till del en konsekvens av kostnader förknippade med personal- och uppstartskostnader för vår säljorganisation i USA. Genovis Inc har ett kontor i Boston och lager i San Diego. Verksamheten har fått en flygande start och idag kan vi ge våra amerikanska kunder full support och leverans inom 24 timmar. Den största kostnadsökningen i jämförelse med samma period föregående år orsakas främst av kostnader relaterade till stämningen mot Promega. Resultatet påverkas negativt till följd av detta. Genovis har dock en försäkring som säkerställer att vi minimerar de legala kostnaderna i det fallet.

Som en del i utvecklingen av vår pipeline lanserade vi i mars den första av flera nya enzym, GingisKHAN™. Det är ett enzym som efterfrågats på marknaden och vars marknadspotential bedöms vara ca 10 miljoner USD. GingisKHAN är ett enzym som delar en antikropp mycket snabbt på en specifik plats i molekylen. Produkten kompletterar FabRICATOR® och FabULOUS® men kan dessutom användas vid studier av intakta Fab och Fc fragment. Detta är viktigt för Genovis kunder i analyser som till exempel; kristallisering, studier av bispecifika antikroppar och för studier av antikroppens tredimensionella struktur. Samma dag som lanseringen genomfördes tog vi emot de första orderna och det ska bli spännande att fortsätta arbetet med lanseringen under våren.

Baserat på utvecklingen under det första kvartalet känns det som de strategiska beslut som vi tog förra året nu får utdelning. Vi kommer att fortsätta utveckla våra försäljningsinsatser och lansera ytterligare tre produkter under året med siktet att öka antalet kunder och hålla försäljningen på en fortsatt hög nivå.

Sarah Fredriksson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar