Styrelsen i Genovis AB (publ) har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission samt att tidigarelägga årsstämman till den 5 maj 2015

Styrelsen i Genovis AB (publ) har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 5 maj 2015 samt fattat beslut om genomförande av en fullt garanterad företrädesemission under förutsättning av godkännande vid årsstämman den 5 maj 2015. Emissionen omfattar högst 14 563 768 aktier och teckningskursen ska vara 1 SEK per aktie. Vid full teckning i nyemissionen tillförs Genovis cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader. 

Genovis upplever ett stort förtroende för bolagets produkter och ser en ökad efterfrågan både i Europa och i USA. Emissionen genomförs för att kunna bibehålla försäljningstakten och möjliggöra en mer kraftfull expansion på dessa båda marknader. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet i företrädesemissionen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs en (1) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 3 640 942 SEK genom utgivandet av högst 14 563 768 aktier. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i tredje hand till garanterna pro rata i förhållande till deras ställda garanti.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 9 102 355 SEK och antalet aktier till maximalt 36 409 420 Bolaget tillförs cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 500 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 40 procent för den som inte tecknar sig för sitt fulla innehav i emissionen.

Tidplan för nyemissionen

11 maj 2015: Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

13 maj 2015: Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

18 maj – 1 juni 2015: Teckningstid, teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

Beslut om emission av aktier förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om nyemissionen och Genovis hänvisas till det memorandum som kommer att skickas ut till bolagets aktieägare. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.genovis.com fr.o.m den 13 maj 2015.

Kallelsen publiceras i ett separat pressmeddelande samt kommer att publiceras i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB. Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar