Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 2000-01-31 * ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) - EN ÖKNING MED 14,6% * NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) - EN ÖKNING MED 12,4% * RÖRELSERESULTATET FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ÖKADE 6,0% TILL 692,2 MKR (652,9 MKR) * RESULTATET FÖRE SKATT ÖKADE MED 5,6% TILL 636,2 MKR (602,6 MKR) * OPERATIVA KASSAFLÖDET STARKT FÖRBÄTTRAT * VINST PER AKTIE EFTER FULL SKATT UPPGICK TILL 10,52 KR (10,50 KR) * UTDELNING PER AKTIE FÖRESLÅS BLI 3,50 KR (3,25 KR) Getingekoncernen Getinge Industrier är en expansiv medicinteknisk koncern som är verksam inom två områden, produkter och system för infektionsbekämpning samt produkter och hjälpmedel för förflyttning och hygien av äldre och rörelsehindrade. Rörelsen beskrivs fr o m detta bokslut uppdelad på dessa två områden. Sterilisation och Desinfektion bildar tillsammans affärsområdet Infection Control. De verksamheter som är riktade mot äldrevården förs samman under affärsområde Geriatrics. Denna nya presentationsform speglar på ett bättre sätt hur koncernen bearbetar sina kunder samtidigt som jämförelsen med andra företag förenklas. Orderingång Orderingången för Getingekoncernen ökade med 14,6% och uppgick till 4.932,2 Mkr (4.304,0 Mkr). Justerat för företagsförvärv och valutakurs- förändringar ökade orderingången 4,4%. Under fjärde kvartalet var orderingången 1.268,3 Mkr (1.229,6 Mkr) - en ökning med 3,1%. Efterfrågan för koncernens produkter har varit god under det gångna året med undantag för den nordamerikanska marknader För affärsområdet Geriatrics har flertalet av de europeiska marknaderna utvecklats starkt framförallt södra Europa och de viktiga marknaderna i Tyskland och Storbritannien. Vad gäller utvecklingsmarknaderna som dock utgör en mindre del av affärsområdets försäljning, har volymutvecklingen varit mycket stark. Affärsområdet Infection Control har haft en mer stabil utveckling i Västeuropa vad avser industri- och sjukhusmarknaderna medan äldrevårds- marknaden utvecklats mycket starkt. Utvecklingsmarknaderna som utgör cirka 15% av affärsområdets volymer har utvecklats bra, framförallt har efterfrågan i Fjärran Östern och Latinamerika varit god. Exklusive Nordamerika ökade koncernens orderingång med 19,6%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar var ökningen 8,2%. Den nordamerikanska marknaden som står för 40% av koncernens omsättning har varit stagnerande under det gångna året. Inom affärsområdet Infection Control har en svag sjukhusmarknad kompenserats av en starkare industrimarknad. För affärsområdet Geriatrics har efterfrågan varit något under föregående års nivå. De förändringar och nedskärningar som införts i det federala ersättningssystemet Medicare har starkt präglat året. Majoriteten av leverantörerna till äldrevårdssektorn har fått vidkännas mycket kraftiga volymtapp vilket gör att en orderingångsvolym i nivå med föregående år får betraktas som tillfredsställande. Nettoomsättning Nettoomsättningen steg med 12,4% till 4.884,7 Mkr (4.345,0 Mkr). Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7%. Resultat Getingekoncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster ökade 6,0% till 692,2 Mkr (652,9 Mkr), vilket motsvarar 14,2% (15,0%) av nettoomsättningen. Finansnettot uppgick till -55,0 Mkr (-65,0 Mkr), varav räntenettot utgjorde -51,7 Mkr (-62,7 Mkr). Koncernens resultat före skatt ökade 5,6% till 636,2 Mkr (602,6 Mkr), vilket motsvarar 13,0% (13,9%) av nettoomsättningen. Avkastningen på arbetande kapital blev 23,2% (25,0%). Finansiell ställning och soliditet Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 1.514,9 Mkr (1.722,4 Mkr). Koncernens operativa kassaflöde har starkt förbättrats och uppgick till 437,1 Mkr (-13,5 Mkr). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 1.560,8 Mkr (1.221,0 Mkr), vilket gav en soliditet på 35,7% (27,6%). Investeringar Nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader men exklusive utrustning för uthyrning uppgick till 167,4 Mkr (131,8 Mkr). Årets ökning är i huvudsak hänförlig till investeringar i produktionsanläggningar, verktyg samt IT- satsningar. Personal Antalet anställda uppgick till 3.812 (3.724), varav 824 (794) i Sverige. Påverkan av millennieskiftet Getingekoncernen har inte haft några år 2000-relaterade störningar utan övergången till det nya millenniet har varit problemfri vad avser den egna verksamheten och de produkter koncernen tillverkar. Affärsområde Infection Control Affärsområdet förser kunder inom industrin och inom sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Produkterna marknadsförs under varumärket "Getinge". Affärsområdet består av två produktlinjer, Sterilisation och Desinfektion. INFECTION CONTROL 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 2.884,2.52414,3% 755,5 725,8 4,1% 6 ,1 Nettoomsättning 2.811,2.6157,5% 894,6 879,4 1,7% 1 ,7 Bruttovinst 1.108,1.0287,8% 363,9 345,8 5,2% 7 ,8 Bruttomarginal, % 39,4% 39,3%0,1% 40,7% 39,3% 1,4% Rörelsekostnader, -743,3- 11,6% -213,8-208,12,7% Mkr 665,8 Rörelseresultat 365,4 363,00,7% 150,1 137,7 9,0% Rörelsemarginal % 13,0% 13,9%-0,9% 16,8% 15,7% 1,1% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade affärs- områdets orderingång 5,9%, medan nettoomsättningen var i nivå med föregående år. Inom det största kundsegmentet, sjukvården, började året mycket svagt på samtliga marknader. Därefter har efterfrågan gradvis förbättrats och för året som helhet är den organiska tillväxten på en tillfredsställande nivå. På industrimarknaden öppnade året bra orderingångsmässigt men blev mot slutet av året svagare. Aktivitetsnivån vad avser förfrågningar från industrikunder är fortsatt mycket god men en mängd beslut om order och leveranser skjuts på framtiden. Volymutvecklingen har varit god inom kundsegmentet äldrevård. Rörelseresultatet är i nivå med föregående år. Ett sämre resultat i den amerikanska verksamheten och en svagare industrimarknad har kompenserats av en stark volymutveckling inom produktlinjen Desinfektion samt av resultatbidrag från föregående års förvärv. Sterilisation 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 1.942,1.72612,5% 482,9 495,3 -2,5% 6 ,0 Nettoomsättning 1.902,1.8383,5% 602,5 637,2 -5,4% 7 ,6 Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade produkt- linjens orderingång 2,6%, medan nettoomsättningen minskade med 5,2%. Desinfektion 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 941,9 798,118,0% 272,5 230,5 18,2% Nettoomsättning 908,4 777,116,9% 292,1 242,2 20,6% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade produkt- linjens orderingång 13,1% och nettoomsättningen 12,9%. Affärsområde Geriatrics Affärsområdet erbjuder sina kunder inom den växande äldrevården produktsystem för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade med syfte att effektivisera vården samt specialmadrasser för behandling och förebyggande av trycksår. Affärsområdet omfattar tre produktlinjer, Hygiensystem, Patienthantering och Antidecubitus. GERIATRICS 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 1.981,1.71415,6% 492,9 483,4 2,0% 7 ,1 Nettoomsättning 2.007,1.66320,7% 514,8 528,1 -2,5% 7 ,0 Bruttovinst 1.051,888,718,4% 271,0 267,3 1,4% 9 Bruttomarginal, % 52,4% 53,4%-1,0% 52,6% 50,6% 2,0% Rörelsekostnader, -731,6- 20,8% -182,5-189,1-3,5% Mkr 605,8 Rörelseresultat 320,3 282,913,2% 88,5 78,2 13,2% Rörelsemarginal % 16,0% 17,0%-1,1% 17,2% 14,8% 2,4% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade affärs- områdets orderingång 2,5% och nettoomsättningen 6,5%. Affärsområdet har haft en god volymtillväxt. Ett flertal av de europeiska marknaderna har utvecklats väl, framförallt södra Europa och de viktiga marknaderna i Tyskland och Storbritannien. Införandet av ett nytt ersättningssystem i USA har påverkat efterfrågan negativt. Trots detta har försäljningsvolymerna i USA endast varit obetydligt under föregående års nivå. "Assisted living"-segmentet (äldreboende för vårdtagare med varierande grad av rörelseförmåga) som inte påverkats av det nya ersättningssystemet i någon större omfattning har utvecklats väl. Försämringen i bruttomarginalen är hänförlig till en ogynnsam produktmix inom produktlinjen Hygiensystem. Ökningen av rörelseresultatet med 13,2% är huvudsakligen hänförlig till volymtillväxten. Under året har samtliga produktlinjer genomfört ambitiösa produktutvecklingsprogram som gör att kostnadsnivån varit högre än normalt. Under fjärde kvartalet genomfördes i USA en sammanslagning av trycksårs- verksamheten och verksamheten för förflyttningshjälpmedel som fram till tredje kvartalet bedrivits separat. Inbesparingar från denna åtgärd kommer att uppgå till cirka 20 miljoner kronor på årsbasis. Hygiensystem 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 790,3 797,0-0,8% 216,0 229,9 -6,0% Nettoomsättning 814,4 760,17,1% 225,2 230,1 -2,1% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar minskade produkt- linjens orderingång 4,3%, medan nettoomsättningen ökade 3,6%. Patienthantering 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 745,1 658,313,2% 183,9 151,1 21,7% Nettoomsättning 749,1 645,216,1% 180,9 196,9 -8,1% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade produkt- linjens orderingång 7,6% och nettoomsättningen 10,0%. Antidecubitus 1999 1998 Föränd Kv 4 Kv 4 Föränd r 1999 1998 r Orderingång, Mkr 446,2 258,872,4% 92,9 102,4 -9,3% Nettoomsättning 444,2 257,772,4% 108,7 101,1 7,5% Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade produkt- linjens orderingång 7,8% och nettoomsättningen 6,6%. Övrigt Produktlinjen Medical med bolagen LIC Audio och NeuroMédica redovisar en nettoomsättning om 65,9 Mkr (66,3Mkr) och ett rörelseresultat om 6,4 Mkr (6,9 Mkr). Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning för 1999 lämnas med 3,50 kronor (3,25 kronor) per aktie, vartill åtgår 159,0 Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 2 maj 2000. VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 5 maj 2000. Bolagsstämma Getinge Industrier AB:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 26 april 2000, kl 16.00 i Getinge. Årsredovisningen kommer att sändas till aktieägarna två veckor före bolagsstämman. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 14 april 2000 och anmäla deltagandet till Getinge Industriers huvudkontor senast den 19 april 2000. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (3 månader) lämnas den 26 april 2000. Getinge den 31 januari 2000 Johan Malmquist Verkställande direktör Tel. nr. 035-15 55 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar