Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Orderingången ökade med 25 % till 5.260,6 Mkr (4.202,2) - Omsättningen ökade med 23 % till 5.079,7 Mkr (4.140,6) - Resultat före skatt ökade med 21 % till 540,4 Mkr (447,7) - Nettovinsten ökade med 19 % till 378,3 Mkr (317,9) - Vinst per aktie ökade med 19 % till 1,87 kr (1,57) - Den organiska tillväxten i orderingången ökade i kvartalet med 7,8 % - Bra operativt kassaflöde i kvartalet - Fortsatt goda resultatutsikter 2:a kvartalet 2004 Orderingång Koncernens totala orderingång ökade organiskt med goda 7,8% i kvartalet. En viss förbättring av efterfrågeläget i Västeuropa kan skönjas samtidigt som efterfrågan i Nordamerika och på utvecklingsmarknaderna är fortsatt god. För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner. Inom Medical Systems föll orderingången något, främst till följd av få avslut på utvecklingsmarknaderna. På den för affärsområdet viktiga Västeuropamarknaden steg orderingången organiskt med 6%. Extended Cares orderingång i kvartalet ökade organiskt med 3,4%. Västeuropa utvecklades väl medan nordamerika planenligt var svagare. Resultat Koncernens resultat före skatt ökade med 9,5% vid en jämförelse med ett starkt 2:a kvartal föregående år, då resultattillväxten uppgick till 53%. Resultatförbättringen i kvartalet är primärt en effekt av god kostnadskontroll och resultatbidrag från Jostra- och Siemens LSS-förvärven. Kvartalsresultatet har belastats med valutaeffekter om cirka 40 Mkr. Infection Controls resultat är något under föregående års, som en följd av låg faktureringsvolym och negativa valutaeffekter. Fortsatt god prisdisciplin och kostnadskontroll i kombination med resultatbidrag från nyförvärven har gett en bra resultattillväxt inom Medical Systems. Resultatförbättringen inom Extended Care är en effekt av god kostnadskontroll och viss volymtillväxt. Koncernens operativa kassaflöde fortsatte att utvecklas positivt och uppgick till 502 Mkr i kvartalet (406 Mkr). Utsikter Efterfrågan på den nordamerikanska marknaden och på utvecklingsmarknaderna förväntas vara fortsatt god, samtidigt som efterfrågan i Västeuropa gradvis förbättras. För Extended Care förväntas efterfrågan och tillväxt i såväl Västeuropa som Nordamerika vara god. Kostnadsstrukturen som grundlagts under 2003 gynnar resultattillväxten liksom ett flertal produktlanseringar under året. Infection Control förväntas stärka såväl rörelseresultat som rörelsemarginal under innevarande år. Valutaeffekterna kommer att vara mindre under årets andra hälft, samtidigt som faktureringsvolymerna förväntas stiga. För Medical Systems förväntas volymtillväxten inom Surgical Workplaces bli blygsam under innevarande år vilket kompenseras av förbättrad kostnadsstruktur och synergieffekter. Resultatbidraget från Jostra och Siemens LSS bedöms sammantaget förbättra koncernens resultat före skatt med cirka 150 Mkr. Sammanfattningsvis och i likhet med situationen vid första kvartalets utgång är resultatutsikterna efter det andra kvartalet fortsatt goda. Johan Malmquist Koncernchef Getinge AB Box 69, 310 44 Getinge Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52 e-post info@getinge.com Organisationsnummer 556408-5032 www.getinge.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT20030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar