Fokus på lönsamhet och tillväxt

Pressmeddelande med anledningen av Getinges kapitalmarknadsdag fredagen den 8 februari

Getinge koncernen har utvecklats starkt under en lång tidsperiod och företagets strategi för fortsatt lönsam tillväxt ligger fast. Fokusområden för koncernens framtida utveckling är fortsatta investeringar i produktutveckling, satsningar för att öka koncernens exponering mot snabbväxande utvecklingsmarknader samt initiativ för att förbättra koncernens kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Förvärv som varit ett betydande inslag i Getinges expansion är alltjämt en viktig hörnsten för att bygga bredd och kritisk massa och för att positionera bolaget som en slagkraftig partner till en alltmer konsoliderad vårdmarknad.

Effektiviseringar
Getinges minsta affärsområde Infection Control har till skillnad från koncernen övriga affärsområden utvecklats svagt lönsamhetsmässigt under senare år. I syfte att lyfta Infection Controls lönsamhet på ett markant och varaktigt sätt genomförs ett brett åtgärdsprogram av den nya ledning som är på plats inom affärsområdet sedan mitten av föregående år. Ambitionen med programmet är att förbättra affärsområdets EBITA-marginal ifrån dagens nivå om ca 12 % till över 17 % inom en period av 3-5 år. Ett viktigt led i effektiviseringsprogramet är att koncentrera affärsområdets produktion till färre och mer resursstarka fabriker samtidigt som tillverkningen inriktas mot montering med följd att komponenttillverkningen läggs ut på externa leverantörer. Effektiviseringsprogrammet kommer även att omfatta en översyn av distribution, logistik samt administrativa processer samt avveckling av olönsamma produktlinjer. Omstruktureringskostnader som förväntas åtgå för att genomföra programmet kommer att uppgå till ca 440 miljoner kronor över en fyra års period. Infection Control tillkännagav tidigare i veckan , som ett första led i programmet, flytten av sterilisationstillverkningen i Skärhamn Sverige till Kina samt avvecklingen av produkter för vattenbehandling.

Även inom Extended Care, som till skillnad från Infection Control, uppvisar mycket god lönsamhet fortsätter arbetet med att ytterligare stärka konkurrenskraften. I likhet med Infection Control så avser Extended Care att koncentrera tillverkningen till färre enheter och att utöka produktionen i lågkostnadsländer. Beslutet att avveckla produktionsenheten som tillkommit genom förvärvet av TSS har redan kommunicerats och kostnaderna härför täcks av de omstruktureringskostnader som redan tillkännagetts. Den vidare effektiviseringen av affärsområdet kommer att ge upphov till ytterligare omstruktureringskostnader uppgående till 240 miljoner kronor som belastar åren 2013-2016.

Koncernens finansiella mål
Getinge har sedan tidigare kommunicerat ambitiösa mål vad avser såväl vinsttillväxt, kapitaleffektivitet som lönsamhet. För koncernens lönsamhetsmål är ambitionen att EBITA-marginal ( EBIT justerad för avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden ) ska uppgå till ca 22 %. Getinge har tidigare ställt i utsikt att målet för EBITA-marginalen skulle kunna infrias under tidsperioden 2013-2014. Med beaktande av att efterfrågan i marknaden återhämtat sig svagare än förväntat, att valutasituationen blivit mer utmanande och att nya kostnader tillkommit genom att den s.k. ” medical device tax” införts i USA tror koncernen att målet för EBITA-marginalen kommer att infrias först 2015.

Ökad exponering mot tillväxtmarknaderna
Getinge förvärvar turkiska Trans Medical Devices Inc som kommer att ingå i affärsområdet Infection Control. Trans sortiment av autoklaver kommer att representera Getinges produkterbjudande i det växande mittsegmentet och kommer att bidra till ökad exponering mot tillväxtmarknaderna. Bolaget är marknadsledande i Turkiet och innehar en marknadsandel om cirka 35 %. Tans har cirka 70 anställda och försäljningen uppgick till 55 miljoner kronor 2011.  

Utsikter
Den ökade osäkerhet som präglar flera av koncernens viktigare marknader försvårar bedömningen av tillväxtutsikterna för innevarande år. Efterfrågan på marknaderna utanför Nordamerika och Västeuropa, som utgör en växande andel av koncernens omsättning, förväntas fortsatt att uppvisa god tillväxt såväl vad avser medicintekniska kapitalvaror som engångsartiklar och tjänster. På marknaderna i Västeuropa förväntas efterfrågan på medicintekniska kapitalvaror att vara fortsatt dämpad medan efterfrågan på engångsartiklar och tjänster fortsatt förväntas växa. I Nordamerika bedöms efterfrågan för såväl medicintekniska kapitalvaror som engångsartiklar och tjänster att växa om än blygsamt. Sammantaget förväntas den organiska volymtillväxten att ligga i nivå med utfallet 2012. Vinsttillväxten exklusive omstruktureringskostnader förväntas bli god under innevarande år även med hänsyn tagen till införandet av den amerikanska så kallade ”medical device tax” under 2013 och till negativa valutaeffekter. Införandet av ”medical device tax” bedöms belasta innevarande års resultat med ca 130 miljoner kronor och valutaeffekter bedöms uppgå till minus ca 170 miljonor kronor varav ca 130 miljonor kronor avser transaktionseffekter.

Vad avser vinstutvecklingen under innevarande år förväntas tillväxten bli starkare under årets andra hälft jämfört med de första 6 månaderna. Intjäningen under första kvartalet förväntas bli lägre än motsvarande period 2012.

För mer information, kontakta:

Johan Malmquist                                                    Ulf Grunander
CEO, Getinge Group                                              CFO, Getinge Group

Telefon: +46 10 335 55 33                                     Telefon: +46 10 335 55 80
E-post: johan.malmquist@getinge.com                 E-post: ulf.grunander@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera