Getinge bekräftar resultatutsikterna för 2012

Getingekoncernens prognoser för resultat och volymutveckling på helårsbasis har under en mycket lång rad av år uppvisat en mycket hög precision. Samtidigt kan resultatet för enskilda kvartal och affärsområden uppvisa stora variationer vad avser såväl volymutveckling som resultat tillväxt.

Vid en jämförelse av koncernens preliminära resultat för årets första kvartal i förhållande till marknadens förväntade resultatutfall har konstaterats en större avvikelse som bedöms motivera distribution av detta pressmeddelande. Koncernens resultat före skatt kommer för det första kvartalet innevarande år att uppgå till mellan 560 och 570 Mkr vilket är i nivå med resultatet för motsvarande period föregående år. Volymtillväxten för koncernen vad avser såväl orderingång som fakturering har organiskt ökat i låga ensiffriga tal.

Utfallet för årets första kvartal har inte på något vis påverkat koncernens förväntningar vad avser resultat och volymtillväxt för helåret 2012. Getingekoncernen räknar alltjämt med att den organiska faktureringstillväxten ska förbättras 2012 jämfört med 2011 och att vinsttillväxten ska bli fortsatt god.

För ytterligare information:
Johan Malmquist, VD och koncernchef
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
Telefon: 010-335 00 00

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar