Halvårsrapport juni 2002

HALVÅRSRAPPORT JUNI 2002 Heraeusförvärvet slutfört under kvartalet - betydande samordningsvinster Resultat före skatt ökade 22% i 2:a kvartalet Resultat före skatt uppgick till 324,6 Mkr (313,5) Goda resultatförbättringar i Extended Care och Surgical Systems Orderingången ökade organiskt med 5,3% i 2:a kvartalet Orderingången uppgick till 4.355,9 Mkr (4.099,5) Stark orderingång i Infection Control och Extended Care Nettoomsättningen uppgick till 3.987,4 Mkr (3.845,1) Kvartalet Orderingången under årets 2:a kvartal ökade organiskt med 5,3%. Efterfrågan var fortsatt mycket god för Infection Control. För affärsområdet Extended Care förbättrades orderingången markant. Orderingången för Surgical Systems föll tillbaka vid en jämförelse med ett mycket starkt 2:a kvartal föregående år. Resultatet före skatt har ökat med 22% jämfört med samma period föregående år. Förbättringen är hänförlig till en ökad fakturering och ett bättre finansnetto i kvartalet. Affärsområdena Surgical Systems och Extended Care har haft en mycket bra resultatutveckling i kvartalet medan Infection Controls resultatutveckling har varit svagare. Utsikter Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster förväntas vara fortsatt god för samtliga affärsområden och på de viktigaste marknaderna. Arbetet med att förbättra och stärka affärsområdet Infection Controls konkurrenskraft fortgår planenligt och lägger en solid grund för en uthållig och god lönsamhetsutveckling. Extended Care är välpositionerad och har ett starkt produktprogram, som skall tillvarata branschens tillväxtmöjligheter. Surgical Systems som idag utgör en viktig och integrerad del av koncernen har under kvartalet slutfört förvärvet av tyska Heraeus Med Tec som ytterligare kommer att förbättra affärsområdets redan starka position. Förvärvet kommer att bidraga starkt till Surgical Systems resultatutveckling från och med 2003. Sammanfattningsvis är resultatutsikterna för innevarande år fortsatt goda och de åtgärder och aktivitetsprogram som nu genomförs lägger en stabil grund för en fortsatt god resultattillväxt även under nästa år. Affärsområde Surgical Systems Marknadsutveckling 2002 2001 För- 2002 2001 För- Orderingång per kv 2 kv 2 ändr halvår halvå ändr marknad r USA och Kanada 115,1 106,9 7,7% 226,8 206,4 9,9% Storbritannien 24,9 19,1 30,4% 79,5 65,3 21,7% Tyskland 109,5 166,5 - 246,7 315,5 - 34,2% 21,8% Övriga Västeuropa 172,1 213,5 - 340,6 339,9 0,2% 19,4% Övriga världen 118,7 134,0 - 305,9 254,2 20,3% 11,4% Affärsområdet 540,3 640,0 - 1 199,5 1 1,5% totalt 15,6% 181,3 d:o just. för - -0,1% valuta o. förvärv 15,3% d:o valuta o. förvärv Orderingången under kvartalet har försvagats vid en jämförelse med samma period föregående år. Minskningen i orderingång är speciellt kännbar på den tyska marknaden och förklaras av att volymerna föregående år utvecklades mycket starkt under både kvartal ett och två. Bordsförsäljningen i Tyskland ligger i nivå med föregående år och minskningen kan hänföras till färre order på prefabricerade operationsrum (Variop). Även regionen övriga Västeuropa uppvisar en svag orderingång i kvartalet, men är för sexmånadersperioden i nivå med föregående år. I Frankrike, som står för en betydande andel av försäljningen i denna region, har offentliga medel för investeringar frigjorts senare än normalt. Orderingången förväntas stärkas i regionen under kommande kvartal. För regionen övriga världen var orderingången i kvartalet svag, men är för de två första kvartalen sammantaget på en mycket bra nivå. Volymerna i Nordamerika har utvecklats positivt, men är ännu inte på en tillfredsställande nivå. Tillsammans med Japan, så utgör USA den mest betydande expansionspotentialen för affärsområdet. Resultat 2002 2001 För- 2002 2001 För- 2001 kv 2 kv 2 ändr halvår halvå ändr helår r Nettoomsättning, 565,7 533,9 6,0% 1 083,5 1 -0,6% 2 223,4 Mkr 090,0 d:o just. för 6,5% -1,7% valuta o. förvärv Bruttovinst 286,2 269,7 6,1% 524,1 535,7 -2,2% 1 108,9 Bruttomarginal, % 50,6% 50,5% 0,1% 48,4% 49,1% -0,7% 49,9% Rörelsekostnader, -207,5 - 0,1% -412,8 - 0,1% -880,5 Mkr 207,2 412,4 Rörelseresultat 78,7 62,5 25,9% 111,3 123,3 -9,7% 228,4 Rörelsemarginal % 13,9% 11,7% 2,2% 10,3% 11,3% -1,0% 10,3% Resultatutvecklingen har varit mycket god under kvartalet. Ökande volymer har förbättrat fabriksutnyttjandegraden och stärkt bruttomarginalen i jämförelse med första kvartalet. Kostnaderna ligger i nivå med föregående år och gör att affärsområdet kan uppvisa en rörelsemarginal på goda 14% i perioden Avyttring av ALM´s bordsverksamhet Getinge har av franska konkurrensmyndigheter ålagts att avyttra ALM´s bordsverksamhet enligt tidigare kommuniké. Förhandlingar med potentiella köpare fortgår och en avyttring bedöms kunna ske under årets andra hälft. Förvärv av Heraeus Medical Technology Under kvartalet har förvärvet av tyska Heraeus Medical Technology kunnat slutföras. Heraeus Med Tec omsätter ca 500 MSEK och innebär en väsentlig förstärkning av affärsområdets position på marknaderna för operationslampor och s.k. ceiling service units. Den utdragna handläggningsprocessen från den tyska konkurrensmyndigheten innebär att Heraeus Med Tec först från och med 1 juli detta år konsolideras i koncernens verksamhet. Som en följd av den senarelagda integrationen kommer planerade samordningsvinster att ge ringa effekt under innevarande år. För nästa år bedöms Heraeus att bidraga med ett rörelseresultat efter goodwillavskrivningar om minst 50 MSEK. Övriga aktiviteter Affärsområdets nyutvecklade operationsbord för bildbaserad kirurgi, AWIGS och VIWAS, fortsätter att utvecklas väl och viktiga referensordrar har säkrats i Japan under kvartalet. Produktutvecklingsresurserna på operationsbordssidan är inriktade på att stärka sortimentet av mobila bord, som är viktiga för en framgångsrik expansion i Nordamerika och Japan. Projekt AXCEL, som är en ny familj operationslampor för enklare operationsbehov och för utvecklingsmarknader, kommer att lanseras under årets andra hälft. Modulis, som är affärsområdets nya generation av Ceiling Service Units, har mottagits mycket väl av marknaderna och är en betydande förbättring mot tidigare produktprogram. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar