Integrationen av Huntleigh löper planenligt

Den tidigare aviserade planen för att snabbt och effektivt integrera Huntleigh i Getinges affärsområde Extended Care utvecklas planenligt. Under det tredje kvartalet har beslut fattats om att avveckla Huntleighs produktionsenhet för sjukhussängar i Wednesbury i England. Tillverkningen som sysselsätter cirka 360 personer kommer att flyttas till Extended Cares produktionsenhet i Poznan i Polen.

Under perioden har vidare beslut fattats om att avveckla produktionen vid enheten i Eatontown i USA. Även denna tillverkning kommer att förläggas till Poznan i Polen, där likartad tillverkning redan bedrivs sedan tidigare. Nedläggningen av verksamheten i USA berör ca 125 medarbetare. Utöver ovanstående aktiviteter har beslut fattats under kvartalet om att samordna Extended Cares och Huntleighs säljbolag i Frankrike, Belgien, Kanada samt Holland.

Omstrukturerings- och integrationskostnader för de åtgärder som beslutats och genomförts under perioden kommer att belasta årets tredje kvartal med ca 110 Mkr. För innevarande år bedöms integrationskostnaderna fortsatt att uppgå till 250-260 Mkr. Kostnaderna för att slutföra den planerade integrationen bedöms liksom tidigare att uppgå till ca 400 Mkr totalt och kommer i allt väsentligt att vara slutfört under 2008.

De inbesparingar som förväntas bli följden av genomförda och planerade åtgärder uppgår på årsbasis till över 300 Mkr och blir fullt synliga under 2009/2010. För innevarande år beräknas inbesparingarna uppgå till 50-60 Mkr.Getinge den 9 oktober 2007


Johan Malmquist
Koncernchef


Getinge Internet adress http://www.getingegroup.com

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar