Kvartalsrapport januari - september 1998

GETINGEKONCERNEN PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 1998-10-19 ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 3.074,4 MKR (2.771,1 MKR) - EN ÖKNING MED 10,9 % ORGANISKA TILLVÄXTEN FÖR JÄMFÖRBARA ENHETER UPPGICK TILL 6,3 % NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2.917,4 MKR (2.576,9 MKR) - EN ÖKNING MED 13,2 % RÖRELSERESULTATET FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ÖKADE 15,7% TILL 434,0 MKR (375,1 MKR) RESULTATET FÖRE SKATT ÖKADE 9,0 % TILL 402,7 MKR (369,4 MKR) FÖRVÄRVEN I NEDERLÄNDERNA, DANMARK, FRANKRIKE OCH ITALIEN GER BETYDANDE SYNERGIVINSTER UNDER 1999 PROGNOSEN FÖR HELÅRET 1998 ÄR ETT RESULTAT FÖRE SKATT OM CIRKA 600 MKR (501,5 MKR), MOTSVARANDE EN VINST PER AKTIE OM CIRKA 10:50 KR (8:83 KR) VID EN BERÄKNAD SKATTESATS OM 21,0 % Orderingång Orderingången för Getingekoncernen ökade med 10,9 % och uppgick till 3.074,4 (2.771,1 Mkr) under årets första nio månader. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 6,3 %. Nettoomsättning Nettoomsättningen steg under perioden med 13,2 % till 2.917,4 Mkr (2.576,9 Mkr). Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen 7,8 %. Resultat Getingekoncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster ökade med 15,7 % till 434,0 Mkr (375,1 Mkr) vilket motsvarar 14,9 % (14,6 %) av nettoomsättningen. Finansnettot uppgick till -46,5 Mkr (-31,3 Mkr), varav räntenettot utgjorde - 44,6 Mkr (-33,4 Mkr). Koncernens resultat före skatt ökade med 9,0 % till 402,7 Mkr (369,4 Mkr), vilket motsvarar 13,8 % (14,3 %) av nettoomsättningen. Avkastningen på arbetande kapital blev 24,5 % (25,1 %). Finansiell ställning och soliditet Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 1.559,5 Mkr (1.169,5 Mkr) och koncernens kassaflöde före investeringar och avyttring av verksamhet uppgick till 76,3 Mkr (97,8 Mkr). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av september till 1.050,1 Mkr (1.267,4 Mkr), vilket gav en soliditet på 28,0 % (34,9 %). Investeringar Nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 64,2 Mkr (83,6 Mkr). Personal Antalet anställda uppgick till 3.521 (3.492), varav 777 (920) i Sverige. Förvärv Koncernen har under året genomfört ett antal betydelsefulla förvärv inom ramen för Getinges tillväxtsstrategi. Affärsområde Sterilisation Sjukvård har under året förvärvat tre bolag - SMI (Frankrike), OMASA (Italien) och Royal Linden (Nederländerna). Förvärven gör Getinge till marknadsledare på dessa marknader och ger en ökning av Getinges globala marknadsandel till 24 % (20 %). Bolagens omsättning 1997 uppgick till 235 Mkr och antalet anställda uppgår till 220. Förvärven ingår i koncernen från och med fjärde kvartalet 1998 och förväntas bidra positivt till koncernens resultat 1999. Affärsområde Sterilisation Pharmaceutisk Industri förvärvade vid utgången av kvartalet det danska bolaget Kemiterm A/S. Produktsortimentet består huvudsakligen av vattendestillatorer och renångalstrare för läkemedelsindustrin. Bolaget omsätter ca 30 Mkr och sysselsätter 38 personer. Bolagets kundgrupper sammanfaller väl med Getinges inom läkemedelsindustrin. Kemiterm, som idag är representerade på ett fåtal marknader, kommer genom förvärvet att få tillgång till Getinges globala säljorganisation. Bolaget ingår i koncernen fr o m fjärde kvartalet 1998 och förväntas bidra positivt till koncernens resultat 1999. Affärsområde Patienthantering förvärvade under september månad det holländska bolaget Medibol. Bolaget tillverkar och säljer utrustning för patientförflyttning och behandling av trycksår. Bolaget omsätter ca 28 Mkr och har 22 anställda. Förvärvet av Medibol förstärker affärsområdets befintliga produktprogram, i låg- och mellanprissegmentet. Förvärvet har ringa påverkan på årets resultat och ingår i koncernen fr o m fjärde kvartalet 1998. Medibols produkter har en god tillväxtpotential inom ramen för Arjo's globala försäljningsorganisation. Sterilisation Pharmaceutisk Industri Mkr 9809 9709 Orderingång 343,8 399,6 Nettoomsättning 362,1 278,0 Rörelseresultat 66,8 36,3 i procent av nettoomsättning 18,4% 13,1% Affärsområdets orderingång har under de första nio månaderna minskat med 14,0 %. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar minskade orderingången med 15,6 %. Tredje kvartalets orderingång har varit god på de amerikanska och franska marknaderna. Nettoomsättningen har under perioden ökat med 30,3 % och rörelseresultatet har ökat med 83,8 %. Resultatförbättringarna är hänförliga till den ökade försäljningsvolymen. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 27,8 %. Sterilisation Sjukvård Mkr 9809 9709 Orderingång 886,9 895,6 Nettoomsättning 839,3 873,1 Rörelseresultat 43,5 100,1 i procent av nettoomsättning 5,2% 11,5% Affärsområdets orderingång har under de första nio månaderna minskat med 1,0 %. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar ökade orderingången med 1,0 %. Nettoomsättningen har under perioden minskat med 3,9 % och rörelseresultatet har minskat med 56,6 %. Försämringen i rörelseresultatet är i huvudsak hänförlig till den amerikanska verksamheten. Betydande produktutvecklingssatsningar inom området operationsbord och lampor har belastat årets resultat. Vidare ingick den avyttrade dentalverksamheten 4 månader under 1997. De aktiviteter som påbörjades tidigare under året kommer att förbättra rörelsemarginalen. Affärsområdets långsiktiga målsättning är en rörelsemarginal mellan 12-15 %. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,4 %. Desinfektion Mkr 9809 9709 Orderingång 567,6 509,5 Nettoomsättning 534,9 473,0 Rörelseresultat 115,0 90,0 i procent av nettoomsättning 21,5% 19,0% Affärsområdets orderingång har under de första nio månaderna ökat med 11,4 % . Den organiska tillväxten uppgår till 13,2 %. Nettoomsättningen har under perioden ökat med 13,1 % och rörelseresultatet har ökat med 27,7 %. Resultatförbättringarna är hänförliga till en god volymutveckling i USA samt framgångsrika satsningar mot pharmaceutiska industrin. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 14,8 %. Arjo Hygiensystem Mkr 9809 9709 Orderingång 567,1 477,8 Nettoomsättning 530,0 479,2 Rörelseresultat 80,7 58,1 i procent av nettoomsättning 15,2% 12,1% Affärsområdets orderingång har under de första nio månaderna ökat med 18,7 % . Den organiska tillväxten uppgår till 18,5 %. Nettoomsättningen har under perioden ökat med 10,6 % och rörelseresultatet har ökat med 39,0 %. Den goda volymutvecklingen samt effekterna av genomförda kostnadsrationaliseringar har bidragit till resultatförbättringen. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,3 %. Arjo Patienthantering Mkr 9809 9709 Orderingång 663,6 437,7 Nettoomsättning 604,9 421,3 Rörelseresultat 124,0 90,6 i procent av nettoomsättning 20,5% 21,5% Affärsområdets orderingång har under de första nio månaderna ökat med 51,6 % . Den organiska tillväxten uppgår till 14,8 %. Nettoomsättningen har under perioden ökat med 43,6 % och rörelseresultatet har ökat med 36,9 %. Under kvartalet har volymutvecklingen varit mycket god på den amerikanska marknaden. I jämförbara enheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,5 %. Pegasus-koncernen, som förvärvades under andra kvartalet och som är verksamt inom området för trycksårsbehandling, utvecklas väl. God försäljningsutveckling i USA och lägre kostnadsnivå till följd av genomförda rationaliseringar påverkar koncernens resultat positivt 1998. Övrigt Produktlinjen Medical med bolagen LIC Audio och NeuroMédica redovisar en nettoomsättning om 46,1 Mkr (52,3 Mkr) och ett rörelseresultat om 3,9 Mkr (2,8 Mkr). Prognos Helårsprognosen är ett resultat före skatt om cirka 600 Mkr (501,5 Mkr), motsvarande en vinst per aktie om cirka 10:50 kr (8:83 kr) vid en beräknad skattesats om 21,0 %. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (12 månader) lämnas den 29 januari 1999. Getinge den 19 oktober 1998 Johan Malmquist Verkställande Direktör Tel. nr. 035-15 55 00 Resultaträkning Mkr 9 mån 9 mån Helår 980101 970101 1997 980930 970930 Nettoomsättning 2.917,4 2.576,9 3.661,0 Kostnad för sålda varor och tjänster -1.597,9 -1.423,2 -2.047,2 Bruttoresultat 1.319,5 1.153,7 1.613,8 Kostnad för försäljning, forskning/ utveckling och administration -885,5 -778,6 -1.065,9 Rörelseresultat före jämförelse- störande poster 434,0 375,1 547,9 Rationaliseringskostnader - - -50,0 Avyttrad verksamhet 1) 15,9 26,3 44,5 Rörelseresultat 449,9 401,4 542,4 Ränteintäkter 17,0 21,0 27,9 Räntekostnader -61,6 -54,4 -73,3 Övriga finansiella poster -1,9 2,1 5,5 Resultat av intressebolag -0,7 -0,7 -1,0 Resultat före skatt 402,7 369,4 501,5 Skatt 2) -85,2 -73,9 -100,2 Nettovinst 317,5 295,5 401,3 1) Raderna t o m " Rörelseresultat före jämförelsestörande poster" och "Rationaliseringskostnader" är rensade för affärsområdet Distribution (Lifco), vars rörelseresultat redovisas netto på raden "Avyttrad verksamhet". Se också sid 9. 2) För 1998-09-30 är skatten beräknad till 21% av resultat före skatt och för 1997 uppgick koncernens fulla skattekostnad till 20,0% av resultat före skatt. Balansräkning i sammandrag Mkr 980930 970930 1997 Tillgångar Goodwill 772,8 873,6 901,0 Övriga anläggningstillgångar 699,9 582,0 600,0 Varulager 857,4 859,0 831,7 Fordringar 1.265,4 1.110,3 1.259,5 Likvida medel 148,3 205,8 167,4 Summa tillgångar 3.743,8 3.630,7 3.759,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 1.050,1 1.267,4 1.372,8 Räntebärande skulder 1.707,8 1.375,3 1.243,3 Icke räntebärande skulder 985,9 988,0 1.143,5 Summa eget kapital och skulder 3.743,8 3.630,7 3.759,6 Finansieringsanalys Mkr 980930 970930 1997 Rörelsen Rörelseresultat 449,9 401,4 542,4 Avskrivningar 102,9 99,6 134,8 Finansiella poster -46,5 -31,3 -39,9 Andel i intressebolags resultat -0,7 -0,7 -1,0 Betalda skatter -54,8 -25,9 -80,3 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet och investeringar och avyttringar 450,8 443,1 556,0 Förändringar i rörelsekapitalet Varulager -159,6 -153,2 -125,1 Kortfristiga fordringar -31,5 -2,7 -150,9 Kortfristiga rörelseskulder -77,3 -119,4 77,0 Omstruktureringsreserver: - avsatt - - 50,0 - ianspråktaget -106,1 -70,0 -159,3 Kassaflöde före investeringar och avyttringar 76,3 97,8 247,7 Investeringar och avyttringar Direkta nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader -64,2 -83,6 -126,2 Netto av företagsförvärv och avyttring av verksamhet -385,3 112,7 37,5 Utdelning Lifco 622,5 - - Kassaflöde efter investeringar och avyttringar av verksamhet 249,3 126,9 159,0 Finansiella aktiviteter Förändring i långfristiga -72,1 -0,4 -12,5 fordringar Förändring i latent skatt -23,0 -13,3 18,3 Lämnad utdelning -124,9 -113,6 -113,6 Utdelning Lifco -510,5 - - Övriga poster Omräkningsdifferens i eget -2,5 -49,9 -7,9 kapital Minskning +/Ökning - i -483,7 -50,3 43,3 nettoskuldsättning Finansiella nyckeltal 980930 970930 1997 Avkastning på arbetande 24,5 25,1 23,4 kapital, procent Eget kapital per aktie, kronor 23,12 27,90 30,22 Soliditet, procent 28,0 34,9 36,5 Vinst per aktie efter full 6,99 6,51 8,83 skatt, kronor Antal anställda vid periodens 3.521 3.492 3.481 slut Definitioner Arbetande kapital Summa tillgångar minus likvida medel samt minus ej räntebärande skulder. Genomsnittligt beräknat under perioden. Avkastning på arbetande kapital Rörelseresultat i förhållande till arbetande kapital. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Vinst per aktie efter full skatt Periodens vinst dividerat med antal aktier. Not 1 Avyttrad verksamhet På bolagsstämman den 23 april 1998 beslutade aktieägarna att genomföra utdelningen av affärsområdet Distribution (Lifco). Nedan redovisas affärsområdets nettoomsättning och rörelseresultat ackumulativt till den 30 april 1998 (30 september 1997). 4 mån 9 mån 980101 970101 980430 970930 Nettoomsättning 367,9 667,4 Rörelseresultat 15,9 26,3 i procent av nettoomsättningen 4,3% 3,9%

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar