Omräknad finansiell information Januari-December 2017

Från och med den 1 januari 2018 rapporterar Getinge ett nytt affärsområde, Life Science, vilket tidigare har redovisats inom Surgical Workflows. Som en följd av förändringen offentliggörs omräknad finansiell information för 2017 där informationen för Surgical Workflows och Life Science är justerad i enlighet med förändringen.

Omräknad segmentinformation 2017

Orderingång, Mkr Kvartal 1 Kvartal 2
  Kvartal 3
Kvartal 4   Jan-Dec
Acute   Care Therapies 2 975 3 109 2 845 3 454 12 383
Life   Science 552 464 427 568 2 011
Surgical Workflows 1 852 1 950 2 430 2 602 8 834
Totalt 5 379 5 523 5 702              6 624 23 228

 

Nettoomsättning, Mkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4   Jan-Dec
Acute Care Therapies 2 825 3 094 2 621 3 661 12 201
Life Science 461 406 487 593 1 947
Surgical Workflows 1 525 1 869 1 836 3 117 8 347
Totalt 4 811 5 369 4 944 7 371 22 495

 

EBITDA, Mkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4   Jan-Dec  
Acute Care Therapies 714 318 622 873 2 527
Life Science 118 79 117 119 433
Surgical Workflows -36 139 101 504 708
Koncerngemensamma funktioner och övrigt (inkl.elimineringar) -48 -49 -64 -48 -209
Totalt 748 487 776 1 448 3 459

 

EBITA, Mkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4   Jan-Dec  
Acute Care Therapies 547 146 414 578 1 685
Life Science 102 64 99 102 367
Surgical Workflows -143 31 -3 355 240
Koncerngemensamma   funktioner och övrigt
  (inkl. elimineringar)
-49 -50 -65 -49 -213
Totalt 457 191 445 986 2 079

 

Rörelseresultat (EBIT), Mkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4   Jan-Dec  
Acute Care Therapies 405 12 271 443 1 131
Life Science 102 64 96 102 364
Surgical Workflows -156 16 2 349 211
Koncerngemensamma   funktioner och övrigt
  (inkl. elimineringar)
-49 -50 -65 -49 -213
Totalt 302 42 304 845 1 493


Omklassificering mellan kostnad sålda varor och administrationskostnader för de två första kvartalen 2017

Utöver ovanstående omräknad information har icke-rörelseresultatpåverkande omklassificering av kostnader skett mellan kostnad sålda varor och administrationskostnader, för att spegla organisations-förändringar inom Kvalitetsorganisationen och IT-organisationen under 2017. Omklassificeringen innebär att kostnad sålda varor minskar med 50 Mkr i det första kvartalet 2017 och med 60 Mkr i det andra kvartalet 2017 och att administrationskostnader ökar med motsvarande belopp för respektive kvartal. För helåret 2017 innebär detta att kostnad sålda varor minskar med 110 Mkr och att administrations-kostnader ökar med motsvarande belopp.

För mer information, kontakta

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: + 46 (0)10-335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar