Rapport från första kvartalet 1998

RAPPORT FRÅN FÖRSTA KVARTALET 1998 1998-04-23 * ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 1.284,8 MKR (1.196,6 MKR) * NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1.219,3 MKR (1.063,9 MKR) * RESULTATET FÖRE SKATT HAR ÖKAT TILL 150,7 MKR (131,3 MKR) * GETINGE FÖRVÄRVAR PEGASUSKONCERNEN PROGNOSEN FÖR HELÅRET 1998 UPPGÅR EFTER UTDELNING AV AFFÄRSOMRÅDET DISTRIBUTION TILL ETT RESULTAT FÖRE SKATT OM CIRKA 600 MKR Getingekoncernen Koncernen består idag av 79 operativa bolag med cirka 3.500 anställda i 22 länder. Dessutom säljs produkter via distributörer i ytterligare 90 länder. Tillverkningen sker i 16 fabriker fördelade på 8 länder. 35% av produktionen sker i Sverige. Orderingång Orderingången för Getingekoncernen ökade med 7,4% under första kvartalet. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade orderingången med 6,4%. Nettoomsättning Nettoomsättningen steg under första kvartalet med 14,6% till 1.219,3 Mkr(1.063,9 Mkr). Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 13,5%. Resultat Getingekoncernens rörelseresultat efter avskrivningar ökade till 163,9 Mkr (140,3 Mkr) vilket motsvarar 13,4% (13,2%) av nettoomsättningen. Finansnettot uppgick till -12,9 Mkr (-9,0 Mkr), varav räntenettot utgjorde - 12,4 Mkr (-9,3 Mkr). Koncernens resultat före skatt ökade med 14,8% till 150,7 Mkr (131,3 Mkr), vilket motsvarar 12,4% (12,3%) av nettoomsättningen. Avkastningen på arbetande kapital blev 24,3% (28,0%). Investeringar Investeringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 19,1 Mkr (33,5 Mkr). Finansiell ställning och soliditet Koncernens likvida medel uppgick till 199,3 Mkr (199,1 Mkr) och koncernens nettoskuldsättning var 1.152,2 Mkr (1.105,7 Mkr). Koncernens kassaflöde efter investeringar och avyttring av verksamhet uppgick till -68,9 Mkr (25,3 Mkr). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av första kvartalet till 1.484,7 Mkr (1.237,9 Mkr) vilket gav en soliditet på 38,4% (34,9%). Personal Antalet anställda uppgick till 3.465 (3.460), varav 954 (908) i Sverige. Getinge förvärvar Pegasus-koncernen I linje med tidigare aviserade expansionsplaner har Getinge Industrier förvärvat samtliga aktier i den engelska Pegasus koncernen. Verksamheten bedrivs i egna bolag i England och USA. Huvudkontoret och produktionsanläggningen är beläget i Waterlooville, Hampshire i England och det amerikanska försäljningsbolaget har sin bas i Boca Raton, Florida i USA. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför specialmadrasser för behandling av tryck- och liggsår inom sjuk- och åldringsvården. Omsättningen är 350 Mkr och antalet anställda uppgår till 500. Pegasus produkter är representerade på ett tiotal marknader utöver England och USA. Världsmarknaden för produktområdet uppgår till 6-8 miljarder kronor och är en marknad under betydande tillväxt. Verksamheten kommer att samordnas och integreras i Arjos befintliga struktur som har samma målgrupper som Pegasus inom sjuk- och åldringsvården. Genom förvärvet får Pegasuskoncernen tillgång till Arjos världsomspännande försäljningsorganisation. Vidare bedöms samordningen av Arjos och Pegasus befintliga säljorganisationer i USA och England medföra betydande synergivinster. Förvärvet beräknas ej påverka Getingekoncernens resultat före skatt 1998. Getinge delar ut affärsområdet Distribution Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning av affärsområdet Distribution. Den verksamhet som delas ut består av de två produktlinjerna Dental samt Hälsokost. För att belysa utdelningens effekter för såväl Getinge som Getinge Distribution presenteras nedan proforma resultaträkningar för första kvartalet 1998 och proforma balansräkningar per den 31 mars 1998, som de skulle ha sett ut om utdelningen hade ägt rum den 1 januari 1998. [REMOVED GRAPHICS] I början på maj publiceras prospektet avseende Getinge Distribution och den slutliga noteringen av aktierna sker i slutet av maj. Affärsområdenas verksamhet och resultat [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång har under första kvartalet minskat med 32,4%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar minskade orderingången med 35,6%. Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 63,1% och rörelseresultatet har ökat med 218,2%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade affärsområdets nettoomsättning med 56,0% . Första kvartalets resultatförbättring är hänförlig till en mycket god volymtillväxt och ett bättre kapacitetsutnyttjande i fabrikerna [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång under årets första kvartal är i nivå med föregående år. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade orderingången med 8,3%. Nettoomsättningen har under årets första kvartal ökat minskat med 2,9% och rörelseresultatet har minskat med 53,9%. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade affärsområdets nettoomsättning med 3,2%. Försämringen i rörelseresultatet förklaras av avyttringen av dentalverksamheten inom Getinge/Castle i mars- april 1997 samt lägre fabriksutnyttjande i den amerikanska fabriksenheten. . [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång har under första kvartalet ökat med 35,9%. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade orderingången med 35,6%. Nettoomsättning har ökat med 19,9% och rörelseresultatet har ökat med 37,4%. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 20,8%. En förbättrad volymutveckling på den amerikanska marknaden samt generellt på Arjos marknader, har medfört en god resultatökning under första kvartalet. [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång har under första kvartalet ökat med 19,2%.Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade orderingången med 17,9%. Nettoomsättningen har ökat med 17,4% och rörelseresultatet har ökat med 73,5%. Justerat för företagsförvärv, avyttringar och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 15,3%. God volymtillväxt på amerikanska och tyska marknaderna var huvudorsaken till den förbättrade lönsamheten i årets tre första månader. [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång har under första kvartalet ökat med 4,2%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar är orderingången i nivå med föregående år. Netto-omsättningen har ökat med 10,5% och rörelseresultat har ökat med 19,4%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade affärsområdets nettoomsättning med 7,1% . Affärsområdet har haft en god volymutveckling i England men har ej haft en tillfredställande volymutveckling på USA-marknaden. Genomförda rationaliseringar har bidragit till en förbättrad lönsamhet. [REMOVED GRAPHICS] Affärsområdets orderingång har under årets tre första månader ökat med 18,0%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade orderingången med 9,5%. Nettoomsättningen har under årets tre första månader ökat med 17,8% och rörelseresultatet har ökat med 20,6%. Justerat för företagsförvärv och valutakursförändringar ökade affärsområdets fakturerade försäljning med 9,8%. Dentalverksamheten har haft en fortsatt svag utveckling i Sverige, men har förbättrat lönsamheten i Danmark och Norge. Produktlinjen Hälsokost är resultatmässigt på samma nivå som föregående år. Prognos Prognosen för helåret 1998 uppgår efter utdelning av affärsområdet Distribution till ett resultat före skatt om cirka 600 Mkr. Nästa rapporttillfälle Nästa delårsrapport från Getingekoncernen (6 månader) lämnas den 13 juli 1998. Getinge den 23 april 1998 Johan Malmquist Verkställande Direktör Tel. nr. 035-15 55 00 [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Definitioner Arbetande kapital Summa tillgångar minus likvida medel samt minus ej räntebärande skulder. Genomsnittligt beräknat under perioden. Avkastning på arbetande kapital Rörelseresultat i förhållande till arbetande kapital. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Vinst per aktie efter full skatt Periodens vinst dividerat med antal aktier. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/23/19990204BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/23/19990204BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar