Rapportperioden januari – mars

  • Orderingången ökade med 3,0 % till 5 968 Mkr (5 795), organiskt ökade orderingången med 1,8 %
  • Nettoomsättningen ökade med 8,0 % till 5 664 Mkr (5 246), organiskt ökade nettoomsättningen med 6,6 %
  • Resultat före skatt minskade med 55,8 % till 252 Mkr (570). Omstruktureringskostnader om 240 Mkr (0) belastar resultatet
  • Vinst per aktie minskade med 56,8 % till 0,76 kr (1,76)
  • EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 7,3 % till 792 Mkr (854). Justerat för valutakurseffekter och den i USA införda skatten på medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 8 %

1:a kvartalet 2013

Efterfrågan på koncernens medicintekniska kapitalvaror fortsätter att vara en utmaning på den västeuropeiska marknaden som ännu inte bottnat samtidigt som volymförväntningarna på marknaderna utanför Västeuropa förbättrats under kvartalet. Arbetet med att stärka koncernens konkurrenskraft och lönsamhet fortsätter och under kvartalet har ett flertal effektiviseringsprojekt initierats.

Orderingång

Koncernens orderingång ökade organiskt med 1,8 % under kvartalet. För koncernens största affärsområde Medical Systems ökade den organiska orderingången med mycket goda 7,5 % med stark tillväxt för såväl Cardiovascular som Critical Care divisionen. För Extended Care som har en stor exponering mot äldrevården och de mer mogna marknaderna i Västeuropa och Nordamerika minskade orderingången organiskt med 4,2 %. Inom Infection Control minskade orderingången organiskt med
4,6 %. Volymnedgången för Infection Control är hänförlig till en svagare Life-Science marknad medan efterfrågan ifrån sjukhuskunder utvecklas bra.

Efterfrågan på den Västeuropeiska marknaden fortsätter att vara utmanande och svårbedömd speciellt vad avser marknaderna i södra Europa. På den Nordamerikanska marknaden har det skett en stabilisering och samtliga affärsområden uppvisar en positiv volymutveckling i USA under kvartalet. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika är efterfrågeläget fortsatt gynnsamt.

Telefonkonferens med CEO Johan Malmquist & CFO Ulf Grunander

17 april 2013 klockan 15.00 svensk tid.

Sverige: +46 8 5853 6965
UK: +44 20 3478 5300
USA: +1 212 444 0412

Kod: 224195

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar