BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2012

Stärkt operativt kassaflöde

Kvarvarande verksamhet - Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 171,1 (229,9) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,8 (-12,7) mkr. Resultatet har belastats med reservation för fordringar om 3,1 mkr på det polska dotterbolaget i konkurs, ytterligare reservation av fordringar om 6,4 mkr mot det turkiska intressebolaget samt reservation för uppsäg­ning­slön om 1,8 mkr. Därutöver minskade omsättningen, vilket ledde till en resultat­minskning med cirka 12 mkr jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,8 (-35,6) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -2:89 (-2:10) kr.

Januari-December

 • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 978,1 (1 046,2) mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 10,2 (18,1) mkr.
 • Rörelseresultatet totalt som uppgick till -33,8 (18,1) mkr har belastats med engångs­poster som består av redovisningsmässig förlust vid försäljning av aktier i det ungerska dotter­bolaget om 9,7 mkr, nedskrivning av fordringar och värde i det turkiska intressebolaget om 26,4 mkr samt nedskrivning av fordringar om 8,0 mkr mot det polska dotterbolaget i konkurs.
 • Resultat efter skatt uppgick till -71,7 (-27,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -4:25 (-1:60) kr.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 24,5 (-2,7) mkr.

Koncernen totalt inkl verksamheter under avveckling - Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 176,7 (287,3) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -56,0 (-65,9) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -70,4 (-92,6) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -4:17 (-5:49) kr.

Januari-December

 • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 1 025,4 (1 223,9) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -79,6 (-71,3) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -117,8 (-121,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -6:98 (-7:17) kr.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 13,9 (-20,2) mkr.

Utdelning

 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2012.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Geveko har förvärvat det schweiziska företaget Teleconsa AG. I förvärvet ingår 50% ägande i Teleconsas kinesiska dotterbolag verksamt inom försäljning av vägmarkeringsprodukter.
 • Avtal tecknades den 29 januari om försäljning av intresseandelen i det turkiska entreprenadbolaget.

   
VD Göran Eklunds kommentar

För Gevekos kvarvarande verksamheter, dvs Geveko Material, Entreprenad Norden och Övrigt, har fokus under året varit att minska rörelsekapitalbehovet och minska rörelsens kostnader. När vi summerar kan vi konstatera att rörelsekapitalet under året minskat med 45,8 mkr, vilket visar sig i en nettolåneskuld som är 26 mkr lägre vid utgången av 2012 jämfört med samma tid före­gående år. Rörelseresultatet har belastats med nedskrivning av fordringar på det turkiska intressebolaget om 26 mkr, nedskrivning av fordringar på det polska dotterbolaget i konkurs om 8 mkr samt bokförings­mässig förlust vid försäljning av aktier i dotterbolaget i Ungern om 10 mkr, totalt 44 mkr. Det underliggande rörelseresul­tatet för kvarvarande verksamheter 2012 var, borträknat dessa poster, 10 mkr. Under året har ett antal kostnadsbesparande åtgärder genom­förts, vilka kommer att få full effekt först 2013. Vi fortsätter också att identifiera och implemen­tera ytterligare åtgärder för att förbättra rörelseresultatet och kassaflöde.

Av det operativa kassaflödet för koncernen under 2012 på 14 mkr, vilket är 34 mkr bättre än samma period föregående år, härror 27 mkr från kvarvar­ande verksamheter och 4 mkr från verksamheter under avveckling. Förbättringen kommer från arbetet med kostnads­besparingar och rörelsekapitalminskning samt från försäljning av tillgångar.

Tack vare det positiva operativa kassaflödet lyckades vi under året amortera till bankerna i överenskommen takt. För att säkerställa likviditet för rörelsekapitaluppbyggnad inför säsongen 2013 för vi täta diskussioner med bolagets kreditgivare. Vid denna rapports framtagande har vi slutit avtal med kreditgivarna om att inte mätas på covenanterna gällande nyckeltalen nettoskuldkvot, räntetäckningsgrad och soliditet under första halvåret 2013. Av säsongsbehovet av likviditet har 25 mkr säkrats.

Av de verksamheter vi i slutet på förra året beslutade att avyttra – nämligen entreprenad­verksam­heterna i Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien och Rumänien samt materialförsäljningsbolagen i Ukraina och Ryssland – återstår nu endast Rumänien, Ukraina och Ryssland. För Rumänien pågår förhandlingar om försäljning med syfte att säkerställa återbetalning av de fordringar övriga koncern­bolag har på det rumänska bolaget. Det ryska bolaget avvecklas enligt plan och skall således inte belasta Geveko väsentligen vare sig resultat- eller likviditetsmässigt. I det ukrainska bolaget har vi under året fått betalt 8 mkr, men har fortfarande stora obetalda kundfordringar på den ukrainska statliga vägmyndigheten. Vi reser­verade för dessa föregående år, men arbetar fortfarande intensivt med att säkerställa vidare betalningar. Av detta skäl har det inte varit möjligt att avyttra bolaget till dags dato. Under året har den ukrainska vägmyndigheten betalat en knapp sjättedel av den totala fordran.

Den svaga situationen i det turkiska intressebolaget Cleanosol Yol gör att vi har nödgats skriva ner koncernens fordringar och värde på bolaget. Vi har i januari 2013 tecknat avtal om försäljning av vår intresseandel, dock utan möjlighet att återvinna någon väsentlig del av fordringar på bolaget.

För 2013 ser jag fortsatt stora utmaningar – den nordiska entreprenad­marknaden är drabbad av anslagsminskningar i Danmark samt hård konkurrens med risk för pressade priser i de övriga länderna. När det gäller materialförsäljningen satsar vi på att fortsätta växa på de marknader där vi i dag är starka och dessutom hitta ersättnings­volymer för uteblivna volymer i Rumänien. Ett led i detta är vårt förvärv av 50% av Shanghai Consa i Kina samt vår strategi att successivt öka vår närvaro i, bland annat Mellanöstern, Nordafrika och Sydamerika.

Vi har också intensifierat arbetet med att hitta applikationsområden närliggande, men utanför, våra nuvarande.

Göteborg den 26 februari 2013
Göran Eklund

          

Kontaktinformation
Göran Eklund, Koncernchef
031-172945, 0727 325054
goran.eklund@geveko.se
       

Informationen i denna rapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013 kl. 12.15.

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Prenumerera

Dokument & länkar