DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Sammandrag

Svag utveckling på entreprenadmarknaderna i Danmark och Norge pressar omsättningen

Lönsamhetsprogram om 50 mkr

Kvarvarande verksamheter – Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 361,0 (381,2) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,6 (36,3) mkr.

Kvarvarande verksamheter – Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 694,7 (807,0) mkr.
 • Lägre omsättning är hänförligt till svag volymutveckling på entreprenadmarknaderna i Danmark och Norge samt minskad materialförsäljning i Holland.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 (1,1) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,7 (-23,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0:81( -1:36) kr.

Koncernen totalt inklusive Verksamheter under avveckling – Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 367,6 (390,2) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,7 (29,9) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 30,5 (20,8) mkr.

Koncernen totalt inklusive Verksamheter under avveckling – Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 703,2 (848,7) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-23,5) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -27,3 (-47,4) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1:62 (-2:81) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 oktober beslutade styrelsen i Geveko att ersätta tidigare organisationsindelning i två affärsområden med en funktionell linjeorganisation, vilken tydliggör fördelning av ansvar och befogenheter. Samtidigt genomförs ett omfattande lönsamhets­program, ”Force 50” om minst 50 mkr årligen, med effekt från och med 2014. Programmet beräknas medföra engångskostnader om 20-25 mkr.

VD GÖRAN EKLUNDS KOMMENTAR
För att förstärka lönsamhet och kassaflöde har vi dels infört en linjeorganisation med tydligare rapporteringsvägar och där jag tar en mer direkt operativ roll. Detta uppnås genom att vi tar bort nivån mellan mig och de tidigare affärsområdesansvariga och övergår till en direkt funktionsorganisation. Samtidigt lanserar vi ett lönsamhetsprogram, kallat Force 50, som syftar till lönsamhetsförbättring om minst 50 mkr årligen med effekt från och med 2014. För att klara Force 50 räknar vi med engångskostnader i storleksordningen 20-25 mkr, av vilka merparten bedöms komma redan under fjärde kvartalet i år.

Tredje kvartalet var för Geveko bättre än föregående år. Kärnverksamheten uppvisar för kvartalet en rörelsemarginal på drygt 12 %. Vi ser också en sänkning av rörelsekapitalet per den 30 september jämfört med föregående år på 19 %. Det operativa kassaflödet är dock sämre än föregående år. Orsaken är de avyttringar som gjordes förra året samt att säsongen kom igång senare i kombination med tidigare redovisade tappade entreprenadvolymer i Norge och Danmark. Detta leder till att nettolåneskulden är 36 mkr högre än vid samma tid i fjol.

I kärnverksamheten för perioden januari till september 2013 var omsättningen drygt 112 mkr lägre än för samma period föregående år. Rörelseresultatet var 8,5 mkr bättre, men i fjol tog vi engångskostnader på cirka 25 mkr. De fasta kostnaderna har minskat med cirka 32 mkr jämfört med samma period föregående år.

Verksamheter under avveckling redovisar minskade förluster jämfört med föregående år, men vi dras fortfarande med kostnader för bolagen i Rumänien och Ukraina. I båda fallen hade vi räknat med att kunna avveckla under 2012 vilket ännu inte skett. I Rumänien har försäljningsprocessen försvårats av ett oklart läge när det gäller upphandling av vägmar-keringsentreprenad. Vi fortsätter dock processen och förhoppningsvis kommer den att vara löst under kvartal fyra i år. När det gäller Ukraina har vi fortsatt utestående kundfordringar mot det Ukrainska vägverket, vilka vi genom olika legala processer söker få utbetalda.

Vi har erhållit undantag från att mätas på covenanterna gällande nyckeltalen nettoskuldkvot, räntetäckningsgrad och soliditet fram till och med tredje kvartalet. Vi kommer dock även nästa år att vara beroende av krediter för att säkerställa det säsongsmässiga behovet av likviditet för uppbyggnad av rörelsekapital, såväl som av att behålla nuvarande krediter. För detta ändamål förs diskussioner med kreditgivarna.

Göteborg den 7 november 2013
Göran Eklund
VD och Koncernchef

Kontaktinformation
Göran Eklund, Koncernchef
Tel: 031-3374153, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013 kl 13.00.

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar