DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

Sammandrag
Vägmarkeringsverksamheten är säsongsberoende, vilket innebär att Geveko regelmässigt redovisar ett underskott under årets första halvår.

Kvarvarande verksamheter - Första halvåret

 • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 333,7 (409,3) mkr.
  Svag volym­utveckling är hänförlig till situationen på entreprenadmarknaden i Norge och Danmark samt lägre efterfrågan på material i Holland.
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,0 (-31,4) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -48,1 (-46,0) mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till -2:85 (-2:73) kr.

Kvarvarande verksamheter - Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 290,4 (343,0) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,4 (45,3) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (14,3) mkr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 335,6 (441,0) mkr.  
 • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -42,2 (-46,3) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -57,8 (-61,6) mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till -3:42 (-3:65) kr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 292,1 (355,0) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (43,3) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,9 (11,6) mkr.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Gevekos verksamhet är säsongsmässig. Behovet av rörelsekapital ökar därmed under första halvåret. För att säkra finansiering upptogs lån i maj om 11,8 mkr från närstående förutom lån från kreditgivare.
 • På extra bolagsstämma den 28 maj godkändes styrelsens förslag att avyttra det helägda dotterbolaget Geveko Oy, Finland. Redovisningsmässigt uppstår en förlust om 4,7 mkr.

VD Göran Eklunds kommentar
För koncernen totalt kan jag konstatera att åtgärder för att minska kostnader samt programmet för att koncentrera till kärnverksamheten fortsätter. Rörelseförlusten är 4 mkr lägre under första halvåret i år än i fjol trots en omsättningsminskning om 105 mkr. Rörelse­kapital fortsätter att minska jämfört med föregående år bland annat beroende på minskad omsättning.

Under andra kvartalet i år har verksamheten kommit igång ordentligt förutom i södra Norge, där mycket regnande har gjort att inneliggande order ännu ej kunnat utföras. Detta tillsammans med en generell volymminskning i Norge och Danmark gör att omsättningen i den nordiska entreprenadverksamheten är lägre än för samma period föregående år.

Även Geveko Material redovisar minskad omsättning jämfört med föregående år på grund av dåligt väder tillsammans med en lägre efterfrågan av termoplast i Holland.

Av de verksamheter som redovisas under avveckling återstår entreprenadverksamheten i Rumänien samt försäljningsbolaget i Ukraina. I båda fallen hade vi som mål att kunna avveckla under 2012. I Rumänien har försäljningsprocessen försvårats av ett oklart läge när det gäller upphandling av vägmarkeringsentreprenad. Vi fortsätter dock processen med ambitionen att vara klara under kvartal tre i år. När det gäller Ukraina har vi fortsatt kvar merparten av utestående kundfordringar mot det Ukrainska vägverket, vilka vi genom olika åtgärder söker få utbetalda. Dessa två verksamheter har under första halvåret 2013 belastat rörelseresultatet med drygt 8 mkr.

Det säsongsmässiga nettoutflödet av likvida medel har vänts till ett nettoinflöde nu när verksamheten är i gång. Årets behov av säsongslikviditet är därför tillgodosett genom lån från våra kreditgivare samt ett kortsiktigt lån från närstående.

Göteborg den 17 juli 2013
Göran Eklund
VD och Koncernchef

Kontaktinformation
Göran Eklund, Koncernchef
Tel.: 031-3374153, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 kl. 12.00

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Prenumerera

Dokument & länkar