DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Säsongsberoendet leder därför till att underskott redovisas under årets första kvartal. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret.

Kvarvarande verksamhet - Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,4 (66,3) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -66,3 (-76,7) mkr. Trots en lägre omsättning i kvarvarande verksamheter har besparingsåtgärder både i direkta, indirekta och overheadkostnader resulterat i en minskad förlust under årets första kvartal.
 • Resultat efter skatt uppgick till -55,9 (-60,3) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -3:31 (-3:57) kr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,4 (86,0) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,6 (-89,7) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -61,7 (-73,3) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -3:65 (-4:34) kr.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Med genomförda upphandlingar i de nordiska länderna är bedömningen att utvecklingen inom vägmarkeringsentreprenad kommer att bli tillfredsställande.  
 • Geveko förvärvade den 25 januari det schweiziska företaget Teleconsa AG. I förvärvet ingår 50% ägande i Teleconsas kinesiska dotterbolag verksamt inom försäljning av vägmarkeringsprodukter. Förvärvet är i linje med Gevekos strategi att öka närvaron på utvalda marknader utanför Europa. Bolaget kommer att ingå i Affärsområde Material.
 • Avtal tecknades den 29 januari om försäljning av intresseandelen i det turkiska entreprenadbolaget.
 • Gevekos finansiella situation är mycket ansträngd och koncernen behöver för sin verksamhet 2013 bibehålla och förlänga befintliga krediter samt erhålla säsongskrediter inför entreprenadsäsongen 2013. Hitills i år har finansieringen skett genom att nya krediter beviljats av banken.
   

VD Göran Eklunds kommentar

Årets första kvartal är, med anledning av säsongsvariationen, en period av låg aktivitet då det gäller entreprenad inom vägmarkeringar och i år har det kalla och snöiga vädret gjort att säsongen kommit igång ännu senare, vilket avspeglas i lägre omsättning jämfört med samma period föregående år. Den sena säsongsstarten har också resulterat i lägre omsättning för Geveko Material under första kvartalet jämfört med föregående år.

De stora statliga upphandlingarna av vägmarkering i de nordiska länderna är nu slutförda och jämfört med föregående år resulterar de i för oss ökade volymer i Sverige och Finland medan volymerna i Danmark och Norge minskar.

Det är med tillfredsställelse jag ser att de åtgärder vi genomfört för att minska våra totala kostnader, har givit resultat. Trots att omsättningen jämfört med första kvartalet föregående år är 20 mkr lägre, ser vi en resultatförbättring på 10 mkr.

Vidare ser vi positiva effekter från att ha koncentrerat till kärnverksamheten. För första kvartalet 2013 belastar kvarvarande verksamheter rörelseresultatet med 8 mkr mindre jämfört med samma period föregående år. Totalt sett är rörelse­förlusten under första kvartalet drygt 18 mkr lägre än samma period föregående år. Vi kan också konstatera att det operativa rörelsekapitalet i kvarvarande verksamheter är halverat 31 mars 2013 jämfört med 31 mars 2012. Sammantaget ser jag detta som en kvittens på att de åtgärder vi vidtar leder åt rätt håll.

Säsongsmässigt binder vi upp kapital innan säsongen på allvar är igång, något som medför att vi är beroende av säsongskrediter under, i stort sett, första halvåret. Hittills i år har vi av våra banker erhållit de krediter vi behövt och vi för intensiva diskussioner med dem för att säkerställa likviditet fram till dess att kassaflödet vänder.

Göteborg den 25 april 2013
AB GEVEKO
Göran Eklund
                              

Kontaktinformation    
Göran Eklund, Koncernchef       
Tel.: 031-172945, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 13.30

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.