Geveko avvecklar dotterbolaget Cleanosol Polska

Geveko informerade i december 2011 om styrelsens beslut att avveckla förlust­bringande verksamheter inom entreprenadrörelsen bland andra det polska dotterbolaget.

Geveko förvärvade det polska entreprenadbolaget 2007. Polen ansågs då vara en av Europas snabbast växande marknader för vägmarkeringar med budgeterade nyinvesteringar i flertalet större vägprojekt. Statsfinansiella problem i Polen och därmed avstannad vägbyggnation har påverkat vägmarkeringsbranschen mycket negativt. I dotterbolaget Cleanosol Polska har förlusterna under 2009-2011 uppgått till drygt 100 mkr. Omsättningen i Cleanosol Polska motsvarar cirka 2% av koncernens totala omsättning. Geveko har kontinuerligt vidtagit flertalet strukturella åtgärder för att anpassa kostnadsbasen i det polska dotterbolaget till den besvärliga marknads- situationen, men utan förväntad effekt.

Geveko har efter beslutet att avveckla bolaget tillfrågat potentiella intressenter utan positivt resultat. Geveko kommer inte att tillskjuta ytterligare medel varför Cleanosol Polska har lämnat in ansökan om rekonstruktion.


Göteborg den 12 mars 2012
AB GEVEKO (publ)


För ytterligare information:
Stefan Tilk, VD och Koncernchef
Telefon: 031-172945, Mobil: 0702 499419

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844             
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar