Geveko publicerar svensk Årsredovisning 2011

Gevekos svenska årsredovisning för år 2011 har idag publicerats på www.geveko.se. Tryckt version av svensk årsredovisning distribueras till Gevekos aktieägare den 3 april. Engelsk version av årsredovisningen publiceras i mitten av april. Geveko har i år valt att endast trycka den lagstadgade delen av Årsredovisningen. Övrig information har publicerats på Gevekos webbplats www.geveko.se under namnet Årsöversikt.

I VD-ordet konstaterar Koncernchef Stefan Tilk att 2011 blev ett år med många utmaningar både strategiskt och finansiellt.

”Med fokus på lönsamhet har vi under året fortsatt arbetet med att successivt genomföra ytterligare åtgärder för att öka effektivitet och samordning mellan koncernens enheter.

Geveko liksom flertalet andra aktörer inom vägmarkeringsentreprenad har under flera år drabbats hårt av konkurrenssituationen, bristen på viktiga råvaror och därmed ökade råvarupriser, uteblivna investeringar i vägbyggnation och vägunderhåll i centrala och östra Europa samt bespar­ings­program inom vägsektorn i Storbritannien. För Geveko har detta successivt krävt flertalet åtgärder i den operationella strukturen. En för­bättring av mark­nads­situa­tionen på de central- och östeuro­peiska marknaderna har tyvärr uteblivit. Utvecklingen i entrepre­nad­en­­heterna i dessa länder blev negativ. I december togs därför beslut att avveckla de ­verk­sam­­heter som under en längre tid haft stora minusresultat. Beslutet omfattar dotterbolagen i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien. Försälj­ning av de brittiska entreprenad­bolagen avslutades den 2 februari 2012. Avveckling av förlustbringande verksamheter förväntas minska kapitalbehovet och bidra till långsiktigt förbättrad lönsamhet.

Vi ska fortsätta arbetet med att förbättra vår operativa struktur, prioritera marknadssats­ningar, produktutveckling och kundsamarbete för att uppnå ett långsiktigt värdeskapande. Vi stärker, förbättrar och fokuserar nu på vår materialförsäljning och den nordiska entrepre­nadverk­sam­heten. Med beslutad strategisk inriktning och målet att befästa marknadsledar­skapet inom vägmar­ker­ingsbranschen ser jag positivt på utvecklingen under 2012 och framåt, även om vägen till förbättrad lönsamhet fortsatt kommer att kantas av en hel del utmaningar.”

Tryckt Årsredovisning kan beställas på www.geveko.se, telefon 031-172945 eller e-post info@geveko.se. Årsöversikt som omfattar VD-ord, verksamheten under året samt bolagsstyrningsrapport finns som pdf-dokument på www.geveko.se.

Göteborg den 2 april 2012
AB GEVEKO (publ)
 

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-02 kl 10.00.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se, www.geveko.se

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar