Kommuniké från Årsstämma

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 25 april 2013 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid stämman var 33 aktieägare som represen­terade 26,5% av det totala antalet aktier och 67,2% av röste­talet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn Johnsson, Åsa Söderström Jerring, Eva Kaijser, Christer Simrén och Stefan Tilk omvaldes som ledamöter. Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
Auktoriserade revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor med Bror Frid som huvud­ansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter. Årsstämman fastställde arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per möte. Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå enligt upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Antagande av ny bolagsordningen
Årsstämman godkände förslag till ny b olagsordning.

Beslut om bemyndigande att återköpa aktier
Årsstämman godkände styrelsen förslag att bemyndiga styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

Göteborg den 26 april 2013
Styrelsen
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information: Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031-3374153, Mobil: 0727 32 50 54

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-26 kl. 09.45.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844, Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945 info@geveko.se www.geveko.se

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar