Säsongsfinansiering 2015 och publicering av årsredovisning 2014

Gevekos svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2014 publiceras idag på www.geveko.se.

Av förvaltningsberättelsen framgår att det säsongsbetingade kreditbehovet ännu inte säkrats fullt ut. Merparten av säsongsfinansieringen har erhållits men det återstår cirka 45 mkr.

Geveko trycker endast den lagstadgade delen av årsredovisningen. För bolagsstyrnings-rapport och övrig information hänvisas till Gevekos webbplats www.geveko.se. Engelsk version av årsredovisning och bolagsstyrningsrapport publiceras i slutet av april.

Tryckt svensk årsredovisning 2014 finns tillgänglig från den 10 april och kan beställas på telefon 031-17 29 45 eller e-post info@geveko.se.

AB GEVEKO (publ)
  

För ytterligare information vänligen kontakta

Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon 031-17 29 45, 0727-32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl. 15.15.

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.