Stefan Tilk lämnar befattningen som Koncernchef

GEVEKO har under 2011 fokuserat på effektivitetshöjande åtgärder och samverkan mellan koncernens enheter samtidigt som fleralet kostnadsbespar­ings­åtgärder har genomförts för att anpassa verksamheten till vikande marknadsförutsättningar i Centraleuropa. En förbättring

av marknadssituationen på de dessa marknader har tyvärr uteblivit, varför beslut tagits i december 2011, vilket tidigare meddelats, att avveckla förlustbringande entrepre­nadbolag. Verksamheten i Storbritannien avytt­rades i februari. Avveckling av entreprenadrörelserna i Centraleuropa möjliggör större fokus på kvarvarande verksamheter som omfattar Affärs­område Geveko Material och Affär­s­område Entreprenad Norden, där arbetet att tillvarata operationella synergier genererat positiva resultat.

Med genomförd avveckling av entreprenadverksamheten i Centraleuropa kvarstår en mindre komplex koncernstruktur, som inte kräver nuvarande antal ledande befattningar på huvudkontoret. Stefan Tilk lämnar därför sin befattning som VD och Koncernchef den 27 april. Vid årsstämma i Geveko den 26 april föreslås val av Stefan Tilk som ledamot i styrelsen. Stefan Tilk kommer att tillträda tjänsten som Senior Vice President på AB Volvo Bussar i Göteborg.

Göran Eklund, CFO, Geveko har erbjudits och accepterat att tillträda befattningen som VD den 27 april. Göran Eklund kommer fortsättningsvis även att inneha tjänsten som CFO.

”Tack vare mycket engagerade och lojala medarbetare lyckades vi uppnå förbättrade resultat inom Affärsområde Geveko Material och Entreprenad Norden. 2012 har inletts med mycket god orderingång för Material och flertalet tecknade entreprenad­kontrakt i Norden. Med beslutad strategisk inriktning är förutsättningar för Geveko mycket goda till fortsatt positiv utveckling under 2012 och framåt” säger Stefan Tilk.

Göteborg den 10 april 2012

AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information
Stefan Tilk, mobilnr.: 0702 499 419
Göran Eklund, mobilnr.: 0727 325054

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012 kl 10.00

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844                                                                 

Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar