Analysguiden: Bra avslut på mellanår?

På onsdag den 21 februari släpper GHP Specialty Care sin bokslutskommuniké. Vi räknar med ett bra avslut på det gångna året drivet av ett förbättrat kapacitetsutnyttjande och kostnadsanpassningar.

Efter de senaste rapporternas besvikelser ser vi anledning till optimism inför GHP:s rapport för 4 kv. 2017. Det avslutande kvartalet är normalt säsongsmässigt starkt. GHP har vidtagit åtgärder i form av avyttring av tidigare förlustenheter i Danmark och Finland. Därtill har ett effektiviseringsarbete pågått en tid och under 3 kv. inleddes ett besparingsprogram. GHP signalerade i den senaste rapporten att de nordiska klinikerna upplever mycket hög efterfrågan och rekryteringen var hög. Ett förbättrat kapacitetsutnyttjande kan därför få ett snabbt genomslag på resultatet. Vi förväntar oss också att den internationella verksamheten bidrar positivt efter en inkörningsperiod tidigare under året och då en ny ersättningsmodell innebär att relativt sett högre intäkter infaller i fjärde kvartalet. Sammantaget räknar vi med ett något bättre resultat jämfört med motsvarande period 2016 och bedömer därmed att våra tidigare prognoser har varit något försiktiga. Vi räknar med en oförändrad utdelning på 0,30 kronor per aktie mot bakgrund av en väntad resultatförsämring för 2017 som helhet.

2018 innebär möjligheter och utmaningar. GHP tillväxtsatsningar, exempelvis i form av ett fördjupat samarbete med försäkringsbolag, ger stöd åt en återhämtning i intäkter och resultat framgent. Kommentarer rörande expansionsplaner i Mellanöstern blir en viktig punkt i rapporten. I Stockholm skapas möjligheter då offentlig vård i ökad utsträckning flyttas från akutsjukvården till vårdgivare utanför sjukhusen. Vår bedömning är att GHP tar marknad i denna process, samtidigt är prispressen betydande inom vissa områden. Vidare har regeringen utarbetat ett förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring men vår bedömning är att en eventuell beskattning inte får större negativa konsekvenser för GHP.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/bra-avslut-pa-mellanar). Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/hem). 

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera