Delårsrapport januari-juni 2010: Kraftig vinstökning för det andra kvartalet

 

ANDRA KVARTALET 2010

 • Försäljningsintäkterna ökade med 19 procent till 158,5 MSEK (132,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,3 MSEK (5,5)
 • Resultat före skatt uppgick till 15,7 MSEK (4,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,2 MSEK (2,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,01)
 • Organisk tillväxt om 18 procent
 • Omstrukturering och ökat ägande i Spine Center Bergen
 • Invigning av Bariatric Centers i Prag och Skåne samt diabeteskliniken i Ajman

FÖRSTA HALVÅRET 2010

 • Försäljningsintäkterna ökade med 16 procent till 299,1 MSEK (258,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,0 MSEK (8,8)
 • Resultat före skatt uppgick till 21,3 MSEK (7,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,5 MSEK (2,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,07)
 • Organisk tillväxt om 15 procent

VD-KOMMENTAR
Marknaden för samtliga kliniker har utvecklats väl under andra kvartalet. Även inom specialisttandvården, som hade en minskad efterfrågan på komplexa ingrepp under första halvåret, har läget stabiliserats.

Det flesta kliniker har under andra kvartalet haft ett ökat kapacitetsutnyttjande, vilket påverkat rörelsemarginalen positivt. Positivt är också att vår största ryggklinik, Stockholm Spine Center, har återhämtat sig väl efter det förlorade rehabkontraktet i början på året, bl.a. genom öppnandet av en ny rehabverksamhet i centrala Stockholm. Efterfrågan inom fetmakirurgin, Service Line Bariatrics, fortsätter att öka i Sverige och vi ser också att klinikerna i Norge och Finland följer den utvecklingen med några års fördröjning.

Den organiska tillväxten är god, 18 procent för andra kvartalet, och underbyggs av flera nya klinikstarter. Bara under andra kvartalet invigdes tre nya kliniker; Bariatric Center Skåne i Lund, Rashid Center for Diabetes and Research i Ajman, Förenade Arabemiraten och OB Klinika i Prag, Tjeckien. Inga förvärv är gjorda under perioden.

Koncernen har levererat ett bra halvårsresultat, i linje med de egna förväntningarna. Det kommande tredje kvartalet kommer, liksom tidigare år, att präglas av normal säsongsvariation med anledning av semesterperioden.

Göteborg den 19 juli 2010
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

För frågor hänvisas till:
Per Båtelson, VD   +46-705 95 57 00
Tobias Linebäck, CFO   +46-708 55 37 19
Anna Ahlberg, Informationsansvarig   +46-708 55 38 35

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2010 klockan 08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar