Delårsrapport januari-juni 2013: Fortsatt god organisk tillväxt och ökande vinst

 • Organisk tillväxt 7 procent i jämförbara enheter i kvartalet
 • Fortsatt god resultatutveckling
 • Kostnadsbesparingar och effekt av avyttrade enheter stärker resultatet

ANDRA KVARTALET 2013

 • Försäljningsintäkterna ökade med 4 procent till 194,6 MSEK (187,3)
 • EBITDA uppgick till 16,2 MSEK (5,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,3 MSEK (-5,5)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,8 MSEK (-6,9)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 6,0 MSEK (-8,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (-0,12)

FÖRSTA HALVÅRET 2013

 • Försäljningsintäkterna ökade med 3 procent till 389,6 MSEK (379,7)
 • EBITDA uppgick till 42,3 MSEK (17,1) - justerat för realisationsvinst uppgick EBITDA till 31,6 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,3 MSEK (-0,5)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 24,7 MSEK (-4,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 20,2 MSEK (-9,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (-0,18)

VD-KOMMENTAR
Andra kvartalet utvecklades mycket bra för Global Health Partner (GHP) och den positiva trenden fortsatte från det första kvartalet. Såväl omsättning som vinst ökade. Till exempel uppgick den organiska tillväxten under kvartalet till 7 procent, vilken under fjolåret var i stort sett noll. Vinsten lyftes även av tidigare försäljningar av kliniker som ligger utanför GHP:s prioriterade verksamheter.

Det finns några huvudsakliga skäl till att GHP utvecklas bättre än tidigare. Vi har under det senaste året arbetat hårt med att få fler patienter att upptäcka vilken bra vård vi erbjuder samtidigt som vi strävat efter att bli allt effektivare. Fokuseringar som har gett resultat. Det är extra glädjande att samtliga affärsområden bidrar till det positiva resultatet. Verksamheterna i Sverige har utvecklats bäst och ökade omsättningen med 11 procent. Här bidrog framför allt våra stora enheter inom Spine och Gastro. Den procentuellt största förbättringen stod affärsområdet Arrhythmia/New Specialities för. GHP:s klinik Arrhythmia Center Stockholm hade under kvartalet den högsta beläggningen sedan starten. Intresset för klinikens erbjudande av ablationsteknik, som används för att behandla förmaksflimmer, är stort då denna teknik visat goda resultat.

Vårt diabetescenter i Ajman blev nyligen kvalitetscertifierat som första vårdgivande enhet i Förenade Arabemiraten. Centret är sedan tidigare utnämnt som referensklinik för diabetesvård i Gulfregionen och är nu även certifierade av Joint Centre International. Vår bedömning är att marknaden för behandling av diabetes tilltar.

Att bygga starka varumärken blir allt viktigare i takt med att patienterna får större möjligheter att själva välja var de ska behandlas. Här ligger flera av GHP:s kliniker mycket bra till och vårt beroende av upphandlingar minskar. Vi har därför inlett ett arbete som syftar till att stärka koncernens varumärke GHP vid sidan av de enskilda klinikerna. Den som väljer att söka sig till GHP ska veta att man får vård av högsta kvalitet. Eller som Ingemar Gladh från GHP:s klinik Ortho Center Stockholm nyligen uttryckte det på vårt seminarium i Almedalen: ”De flesta av våra patienter kommer genom rekommendationer från vänner och grannar eller från primärvårdsläkare.”

Under kvartalet har vi också varit framgångsrika när det gäller just upphandlingar. Vi har vunnit flera vårdavtal, även om de har varit förhållandevis små.

När jag blickar tillbaka på mitt första år som VD för GHP slås jag inte bara av den mycket höga kvalitén på den vård som vi erbjuder, utan även av det stora engagemang som finns i bolaget för att hela tiden bli effektivare. Tillsammans har vi lyckats utveckla vår verksamhet på ett sätt som skapar förutsättningar för en fortsatt lönsam expansion.

Göteborg den 15 juli 2013
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen och VD

För frågor hänvisas till:
Marianne Dicander Alexandersson, VD, telefon: 031-712 53 09
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2013 klockan 08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera