Delårsrapport januari-mars 2011: Tillväxten uppgick till 27 procent

FÖRSTA KVARTALET 2011

  • Försäljningsintäkterna ökade med 27 procent till 178,9 MSEK (140,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,4 MSEK (4,7)
  • Resultat före skatt uppgick till 9,8 MSEK (5,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (2,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,01)
  • Organisk tillväxt om 17 procent

VD-KOMMENTAR
Den positiva volym- och resultatutvecklingen för våra kliniker fortsätter under årets första kvartal. Vi har noterat en fortsatt ökande efterfrågan i våra ortopedi- och ryggkliniker liksom för vår arytmiklinik i Stockholm. Orderläget är gynnsamt samtidigt som det sker en viss mixförskjutning i våra Stockholmskliniker som en följd av att vi prioriterar patienter från hemlandstinget, vilket medför ett lägre snittpris per behandling. Samtliga svenska rygg- och ortopedikliniker skulle kunna expandera ytterligare.

Dentalklinikerna påverkas negativt av en något lägre remissingång under sista kvartalet 2010, som ökat markant under årets första månader, vilket väntas ge högre intäkter senare i år eftersom dessa patienter behandlas under tre till sex månader efter inkommen remiss. Marknadsläget är fortfarande osäkert för specialisttandvården den närmaste framtiden.

För våra svenska bariatricskliniker är marknadsläget fortsatt starkt, främst beroende på en kraftigt ökande efterfrågan från landstingen som aktivt försöker korta väntetiderna för operation. Detta påverkar dock efterfrågan från privatbetalande patienter negativt vilket leder till lägre intäkter per behandling.

Ett par av de nystartade klinikerna inom Bariatrics visar negativa resultat, delvis som en följd av att de är nystartade men också på grund av ändrade marknadsvillkor i respektive länder. Som helhet utvecklas Global Health Partner positivt, aktivitetsnivån är hög och efterfrågeutvecklingen i majoriteten av våra befintliga kliniker är fortsatt stark.

Göteborg den 28 april 2011
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

För frågor hänvisas till:
Per Båtelson, VD, telefon: +46-705 95 57 00
Tobias Linebäck, CFO, telefon: +46-708 55 37 19

Anna Ahlberg, Head of Investor Relations, telefon: +46-708 55 38 35

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 klockan 08.30.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar