Delårsrapport januari-mars 2013: Organisk tillväxt och ökande vinst första kvartalet

  • Organisk tillväxt 6 procent i jämförbara enheter
  • Fortsatt god resultatutveckling
  • Kostnadsbesparingar ger resultat inom diagnosområde Bariatrics
  • Slutförda försäljningar av klinikerna i Prag och Bergen

FÖRSTA KVARTALET 2013

  • Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 195,0 MSEK (192,4)
  • EBITDA uppgick till 26,1 MSEK (12,1), justerat för realisationsvinst 15,4 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,0 MSEK (5,0)
  • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 16,9 MSEK (2,8)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,2 MSEK (-1,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,05)

VD-KOMMENTAR
Den positiva trenden fortsatte under årets första kvartal med både stigande omsättning och resultat. Vår ökade fokusering på patientinflöden och processeffektiviseringar bidrog till resultatet. Glädjande är att den organiska tillväxten ökade med hela 6 procent. Detta trots att påsken inföll tidigt i år, vilket innebar att det var färre produktionsdagar under kvartalet jämfört med i fjol.

När det gäller effektiviseringar har vi jobbat hårt med kostnadsbesparingar på våra överviktskliniker liksom i Danmark. Rörelseresultatet har också förbättrats av genomförda klinikförsäljningar och minskade centrala kostnader.

När det gäller tillväxten är det också glädjande att se att patienter som omfattas av valfrihet väljer oss i ökande omfattning. Vi fortsätter trenden med ett minskat beroende av intäkter från upphandlingar. Här är vi på väg att få en bättre balans mellan de patienter som kommer till oss som ett resultat av upphandlingar och sådana som kommer via fria val och försäkringar. Vår högklassiga vård kommer alltid att utgöra grunden för att Global Health Partner är ett attraktivt val för patienter. Något jag ser och upplever varje gång jag besöker våra kliniker. Jag känner mig stolt över det engagemang och den fokus på kvalitet som vi skapar för våra patienter.

Vårt höga kvalitetsfokus på den vård vi ger våra patienter gör att vi kan känna oss trygga när debatten om vinster i vården pågår. Global Health Partner uppfyller kraven på transparens och kvalitet. Vår verksamhet handlar om att långsiktigt leverera specialistsjukvård och hittills har varje vinstkrona återinvesterats i verksamheten.

Jag är övertygad om att Global Health Partner även fortsättningsvis kommer att uppfylla de politiska kraven, fortsätta leverera en vård i världsklass och framöver ge aktieägarna en god avkastning på sin investering.

Göteborg den 26 april 2013
Global Health Partner AB (publ)

Marianne Dicander Alexandersson
VD

För frågor hänvisas till:
Marianne Dicander Alexandersson, VD, telefon: 031-712 53 09
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 klockan 08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera