Global Health Partner AB till börsen

Global Health Partner AB (”GHP” eller ”bolaget”) – ett svenskt vårdföretag som driver specialiserade kliniker i Sverige och Storbritannien – har ansökt om notering på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Sedan grundandet 2006 har Global Health Partner via en omfattande förvärvs- och tillväxtstrategi etablerat kliniker inom områdena ryggkirurgi och ryggrehabilitering, specialisttandvård, behandling mot fetma med fokus på kirurgiska ingrepp samt ortopedi och idrottsmedicin. GHP har ambitionen att utveckla sina vårdtjänster till högre kvalitets- och servicenivåer än vad som erbjuds av den första generationens privata vårdgivare i Europa och genom detta fortsätta sin tillväxtstrategi.

I syfte att underlätta GHP:s fortsatta utveckling och expansion samt uppfylla OMX Nordiska Börs Stockholms spridningskrav har styrelsen för GHP och dess aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en nyemission. OMX Nordiska Börs Stockholms bolagskommitté har beslutat att godkänna GHP för notering på OMX Nordiska Börs Stockholm under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls.

• Erbjudandet omfattar 5 300 000 nyemitterade aktier i GHP, motsvarande 8,2% av rösterna och kapitalet efter full anslutning till erbjudandet

• Teckningskurs 14,0 – 15,0 SEK per aktie

• Anmälningsperiod för kunder till SEB Retail Banking samt Avanza 22 september – 1 oktober 2008

• Beräknad första handelsdag den 3 oktober 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap, Health Care

”En notering på OMX Nordiska Börs Stockholm är något som vi strävat efter och som vi tror har flera fördelar för GHP. Vår verksamhet är i första hand belägen i Skandinavien och vårt huvudkontor och ledning finns i Göteborg. Dessutom är intresset runt bolaget och därmed tillgängligheten till kapitalmarknaden större i Sverige, både från institutionella som privata investerare”, säger Per Båtelson, VD för och grundare av GHP.

”GHP har visat en stark utveckling sedan grundandet 2006. I och med noteringen på OMX Nordiska Börs Stockholm, och den nyemission och ägarspridning som genomförs i samband med denna, kommer bolaget vara rustat att kunna realisera sina tillväxtambitioner och ytterligare stärka sin position inom specialiserade sjukvårdstjänster, både i och utanför Norden”, säger Urban Jansson, styrelseordförande i GHP.


GHP i korthet

GHP har inriktat sig på högspecialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden eller så kallade Service Lines och på att bli en ledande global aktör inom dessa. GHP har dessutom ambitionen att utveckla sina vårdtjänster till
högre kvalitets- och servicenivåer än vad som erbjuds av den första generationens privata vårdgivare i Europa. GHP är ett litet, icke-byråkratiskt företag med korta kommunikationsvägar och betydande erfarenhet av att bygga upp lönsamma
vårdverksamheter.

GHP grundades våren 2006 av Per Båtelson, grundare av och före detta koncernchef i Capio, tillsammans med Johan Wachtmeister, före detta VD i Ledstiernan och medgrundare av Stockholm Spine Center. GHP noterades i augusti 2006 på Londonbörsens AIM-lista.

I samband med det nyligen genomförda s k scheme of arrangement har GHP avnoterats från AIM och sista dag för handel på AIM var den 16 september 2008.

GHP driver för närvarande 11 kliniker och har kontor i Göteborg, London och Stockholm. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. GHP har 235 medarbetare inräknat alla anställda vid klinikerna. GHP har hittills inriktat sig på fyra vårdområden/Service
Lines:

• Spine – ryggkirurgi och rehabilitering (3 kliniker)

• Dental – specialisttandvård (5 kliniker)

• Obesity – behandling och kirurgi vid fetma (2 kliniker)

• Orthopaedics – idrottstraumatologi och proteskirurgi (2 kliniker)

GHP:s kunder kan indelas i offentliga avtalskunder (t.ex. landsting och försäkringskassor), privata försäkringsbolag och privatpersoner. Oavsett kundgrupp fokuserar GHP på att erbjuda den enskilde patienten specialistvård av hög kvalitet.

GHP har ställt upp följande finansiella mål för den kommande treårsperioden:

• Genomsnittlig omsättningstillväxt på mer än 30 procent per år. Ytterligare förvärvsmöjligheter bedöms kunna öka denna siffra avsevärt

• Att uppnå en konsoliderad rörelsemarginal om minst 10 procent under räkenskapsåret 2011, netto efter samtliga centrala, utvecklings-, start- och projektkostnaderFakta om erbjudandet

Erbjudandet omfattar en nyemission om totalt 5 300 000 aktier i GHP och riktas till kunder till SEB samt Avanza.

Teckningskursen per aktie kommer, baserat på efterfrågan och marknadsförutsättningarna i övrigt, att fastställas av styrelsen för GHP i samråd med SEB Enskilda, inom intervallet 14,0–15,0 SEK. Den slutligen fastställda teckningskursen kommer att offentliggöras omkring den 3 oktober 2008.

Vid full anslutning till erbjudandet kommer detta tillföra GHP 74-80 MSEK före emissionskostnader. GHP förbehåller sig rätten att, vid överteckning av erbjudandet, öka antalet aktier i nyemissionen med högst 3 miljoner aktier till högst 8 300 000 aktier. Vid full anslutning till ett sålunda utökat erbjudande kommer detta tillföra GHP 116-125 MSEK före emissionskostnader.

Prospekt och anmälningssedel kommer att kunna laddas ner från www.globalhealthpartner.com respektive www.seb.se, eller hämtas hos något av SEB:s bankkontor.

SEB Enskilda är sole lead manager i samband med transaktionen.

Preliminär tidsplan:
Offentliggörande av prospekt 19 september 2008

Anmälningsperiod för kunder till SEB Retail Banking/Avanza 22 september – 1 oktober 2008

Första handelsdag 3 oktober 2008

För ytterligare information hänvisas till det kompletta svenska prospektet som finns tillgängligt på www.globalhealthpartner.com.

Global Health Partner AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Båtelson, VD tel +46 (0)705 955 700, Per.Batelson@ghpartner.com

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar