Ledningsförändring i Global Health Partner

Styrelsen har idag utsett Daniel Öhman till Verkställande Direktör i Global Health Partner. Han efterträder Marianne Dicander Alexandersson med omedelbar verkan. Daniel Öhman har varit anställd i koncernen sedan starten 2006 och innehaft flera betydande befattningar. Koncernens CFO, Tobias Linebäck, utses samtidigt av styrelsen till vice Verkställande Direktör.

”Genom ett stort engagemang och kunnande inom specialiserad sjukvård samt en stark förankring hos nyckelpersoner i våra verksamheter har Daniel utmärkta förutsättningar att leverera såväl ökad operationell effektivitet som lönsam tillväxt. Tillsammans med Tobias och övriga personer i ledningsgruppen finns alla egenskaper samlade som krävs för att göra Global Health Partner till ett av Sveriges ledande sjukvårdsbolag”, säger Paul Hökfelt, styrelseordförande i Global Health Partner.

Daniel kommer närmast från en position som ansvarig för Global Health Partners största affärsområde Ortho/Spine och har även varit medlem i koncernens ledningsgrupp sedan 2011. Han har genom ett flertal nyckelpositioner utvecklat ett brett kunnande och engagemang inom såväl affärsutveckling och effektivisering av verksamheter som ledarskap.

”Jag är mycket glad för förtroendet att få möjligheten att fortsätta att utveckla Global Health Partner under devisen ”Kvalitet genom specialisering” och brinner för att uppnå högsta medicinska och upplevda kvalitet i kombination med ökad effektivitet och kostnadskontroll” säger Daniel Öhman.

Daniel tillträder uppdraget som VD med omedelbar verkan och styrelsen vill samtidigt tacka Marianne för hennes insatser sedan tillträdet 2012.

Göteborg 4 november 2013
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Paul Hökfelt, styrelseordförande, telefon: +41 76 507 33 33

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2013 klockan 09.40.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.