Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1999-01-01 - 1999-09-30 Viktiga händelser under tredje kvartalet * Offensiv marknadskampanj med HemEl genomförd * Glocalnet först i världen med förvalstjänst baserad på IP * Kraftig ökning av kundbasen * Trafikvolymen mångdubblades * Trafikintäkterna ökade 53 procent * Fortsatta marginalförbättringar Efter periodens utgång * Emission tillförde 26,5 MSEK, varav 15 MSEK från Brummer & Partners * Glocalnet stämde grekisk partner på 7,4 MSEK Under augusti genomförde Glocalnet och Hemel en gemensam satsning med direktutskick, annonser i de största dagstidningarna samt radioreklam, i vilken HemEls kunder i Stockholmsområdet erbjöds prisvärd telefoni. Erbjudandet, med mycket förmånliga priser, rönte stor uppmärksamhet och Glocalnet framstod som ett konkurrenskraftigt alternativ till de existerande operatörerna på marknaden. I september driftsattes den nya förvalstjänsten. Kunderna kunde därmed ringa med förvald operatör, vilket innebär en tjänst som direkt kan jämföras med Telias. Glocalnet är först i världen att lansera en sådan tjänst baserad på Internetteknologin. IP-teknologin anses inom branschen vara framtidens teknologi för all kommunikation. Glocalnet har en ledande position i denna utveckling med en väl utbyggd IP-plattform. Lanseringen av förvalstjänsten och marknadssatsningarna blev en succé med kraftigt ökad kundbas och trafikvolym. Antalet kunder uppgick vid slutet av perioden till c:a 40.000 jämfört med 17.000 vid halvårsskiftet. Trafikvolymen fyrdubblades under det tredje kvartalet som ett resultat av förvalsreformen och de nya kunderna. Kapaciteten för den ökade trafikvolymen är säkerställd genom ett aktivt samarbete med bl.a. Cisco som levererar den tekniska utrustningen. Även kapaciteten på kundtjänsten har säkerställts, vilket har bevisats i tester som bland annat har utförts av nyhetsbyrån TT. Dessa har visat att Glocalnets kundtjänst har varit lättillgänglig och kunnat ge bra service från den natt då förvalsreformen infördes. Efter periodens utgång har kundbasen fortsatt växa. Ytterligare marknadskampanjer har startats och har redan gett resultat. Kundbasen har idag passerat 45 000 kunder och trafikvolymen i rullande månadstakt har passerat 7,5 miljoner minuter. Under oktober genomfördes en nyemission enligt det bemyndigande som bolagstämman lämnade styrelsen i april. 500 000 B-aktier med nominellt värde på 50 öre emitterades till ett pris på 53 kronor. Emissionen på totalt 26,5 MSEK riktades till institutionella placerare. Brummer & Partners Kapitalförvaltning tecknade 283.000 aktier (ca 15 MSEK) via Zenitfonden, Aragon fondförvaltning 94.000 aktier (ca 5 MSEK), Pomona-gruppen 66.000 aktier (ca 3,5 MSEK) och CMA Europe 57.000 aktier (ca 3 MSEK). Under andra kvartalet avbröt Glocalnet samarbetet med distributören i Grekland, ATS Ltd., sedan det grekiska företaget inte fullgjort sina åtaganden. Glocalnet har sedan dess förhandlat med företaget angående obetalda fordringar på 7,4 MSEK, utan att någon överenskommelse har uppnåtts. Därför lämnade Glocalnet den 27 oktober in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. I halvårsbokslutet gjordes reserveringar för samtliga fordringar mot ATS Ltd på sammanlagt 7,4 MSEK. Det medför att den eventuella kreditförlusten i sin helhet påverkade resultatet redan i halvårsbokslutet. Under våren antog Glocalnet en ny strategi som fokuserar på partnerskap med företag som har starka varumärken och stora kundbaser. Därför kommer även samarbetet med distributören i Turkiet att avvecklas. Detta kommer ej att medföra kreditförluster. (Siffror inom parantes avser 30 september 1998) Försäljning och intäkter Glocalnets konsoliderade omsättning inklusive övriga rörelseintäkter uppgick under årets första nio månader till 16.702 kSEK (5.863) vilket är en ökning med 185 procent. De konsoliderade trafikintäkterna svarade för 15.696 kSEK (1512) av omsättningen. Omsättningen under perioden exklusive Grekland uppgick till 10.066 kSEK vilket innebär en ökning mellan andra och tredje kvartalet på 53 procent för trafikintäkterna som ett resultat av den ökande kundbasen. Den kraftiga kundtillströmningen sedan förvalsreformen har ännu inte påverkat periodens intäkter och resultat nämnvärt då en stor andel av dessa kunder registrerats under september. Ökningen av kundbasen och därmed trafikvolymen kommer således att få en fortsatt positiv inverkan på intäkterna och resultatet under kommande perioder. Nätverkskostnader och marginaler Fasta och rörliga nätverkskostnader uppgick sammanlagt till 14.594 kSEK (2.283) under niomånadersperioden. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 13 procent, vilket är en förbättring jämfört med första halvåret då den uppgick till 11 procent. Bruttomarginalen för trafikintäkterna det tredje kvartalet förbättrades till 20 procent tack vare ökade volymer och ett kontinuerligt arbete med upphandling av terminerande trafik hos företagets leverantörer. Omkostnader och rörelseresultat De totala omkostnaderna inklusive avskrivningar uppgick under niomånadersperioden till 35.335 kSEK (16.277), varav den enskilt största kostnadsposten var personalkostnader på 16.943 kSEK (8.665). Det motsvarar 48 procent av den totala omkostnadsmassan. Övriga kostnader exklusive nätverkskostnader uppgick till 13.801 kSEK (5.823) och var hänförliga till marknadskampanjer, kundtjänst, fakturering, externt konsultstöd samt administration. Avskrivningarna uppgick till 4.590 kSEK (1.788). Omkostnaderna minskade under tredje kvartalet till 10.237 kSEK jämfört med 11.341 kSEK under föregående kvartal som en följd av att installationen av företagets nya kundhanterings och faktureringssystem slutförts. Rörelseresultatet uppgick för perioden till -33.226 kSEK (-12.696). Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev därmed -11.073 kSEK vilket var en förbättring jämfört med andra kvartalets -11.674 kSEK. Resultatet efter finansnetto och engångsavskrivningar uppgick till -40.311 kSEK (-12.124) som ett resultat av den engångsavskrivning för fordringar på 7.470 kSEK på företagets grekiske partner ATS Ltd som gjordes i halvårsbokslutet. Tillgångar och skulder De totala tillgångarna uppgick vid perioden slut till 32.833 kSEK (39.588) och utgjordes av anläggningstillgångar på 18.138 kSEK (11.506) och omsättningstillgångar på 14.695 kSEK (28.082). Det egna kapitalet uppgick till 14.166 kSEK, långsiktiga skulder till 713 kSEK samt kortsiktiga skulder till 17.954 kSEK. Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under niomånadersperioden till 15.200 kSEK (12.682) och bestod främst av utrustning för det tekniska nätverket från Cisco samt mjukvara och utrustning till företagets nya kundhanterings- och faktureringssystem från Portal Software. Kassaflöde Kassaflödet före finansiering uppgick under niomånadersperioden till -44.476 kSEK (-19.372) och kom främst från rörelseresultatet samt investeringar i utrustning. En nyemission genomfördes efter periodens utgång vilket tillförde verksamheten 26.387 kSEK. Finansiell ställning Banktillgångarna uppgick vid periodens slut till 5.410 kSEK. Detta exkluderade likviden från den nyemission som genomfördes efter periodens slut (under oktober). Kommande rapporter Bolaget avser att offentliggöra bokslutskommuniké för 1999 den 28 februari 2000. Marknadsläge och framtidsutsikter Glocalnet växer kraftigt. Såväl antalet kunder som försäljningen per kund ökar. Därmed växer trafikmängden varje dag och nya aktiviteter på marknadssidan planeras. Företaget fokuserar på att öka kundbasen. Den potential som finns i samarbetet med Birka Energi börjar också ge resultat i form av intäkter. Glocalnet hade under inledningen av november 1999 en omsättningstakt som motsvarar c:a 60 MSEK på årsbasis, och tillväxten fortsätter. Grunden för den fortsatta expansionen har lagts genom ett omfattande arbete med att implementera ett nytt kundhanterings- och faktureringssystem, förbättra processerna gentemot kunderna och investera i kapacitetsökningar på nätverket. Med den nya marknadsstrategin och fokus på den numera etablerade IP-teknologin står Glocalnet väl rustade och positionerade för framtiden. Det fortsatta arbetet på den svenska marknaden kommer att innebära en fortsatt satsning på partnerskapet med Birka Energi, men även kraftiga satsningar på nya partnerskap. Glocalnet har genom den senaste tillväxten visat att företagets affärskoncept fungerar. Företaget rekryterar nu för att aktivt kunna bearbeta nya potentiella partners. Ambitionen är att bli nummer tre på den svenska privatmarknaden för fast telefoni. Med framgången på den svenska marknaden kan Glocalnet nu ta nästa steg mot att bli en europeisk tjänsteoperatör. Ytterligare ett flertal länder kommer att avregleras. Det öppnar möjligheter att expandera internationellt med Glocalnets affärskoncept, baserat på stora kundbaser och starka varumärken. Med Sverige och Birka Energi som referens öppnar sig nya möjligheter. Glocalnets infrastruktur i form av nätverk, system, processer och organisation har kapacitet för tillväxt med nya partners och kunder. Det innebär att ytterligare volymökningar kommer att resultera i förbättrade marginaler. Glocalnets växande kundbas ger också möjligheter att lansera nya tjänster. Denna utveckling har förberetts och kommer att kunna ske snabbt. Nya tjänster kommer att kunna öka intäkterna, förbättra marginalerna samt möjliggöra ytterligare prissänkningar till värde för våra kunder. Allt enligt visionen om gratis bastelefoni med avancerade tilläggstjänster. Bilagor: * Resultaträkning * Balansräkning * Kassaflödesanalys Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. Glocalnet ABs ekonomiska rapporter och övrig information om Glocalnet finns även tillgänglig på vår hemsida www.glocalnet.com För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Verkställande Direktör Mikael Hedlöf VVD och Ekonomidirektör Glocalnet AB Box 6896 Västmannagatan 44 A 113 86 Stockholm Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08 - 566 34 141 stefan.krook@glocalnet.com mikael.hedlof@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Belopp i KSEK) Juli-September Januari-September 1999 1998 1999 1998 Rörelsens intäkter Trafikintäkter 4519 914 15696 1512 Övriga rörelseintäkter 415 4008 1006 4350 Summa intäkter 4934 4922 16702 5863 Rörelsens kostnader Nätverkskostnader -4101 -1257 -14594 -2283 Direkta försäljningskostnader -296 -58 -744 -304 Övriga externa kostnader -4480 -2522 -13057 -5519 Personalkostnader -5461 -3662 -16943 -8665 Avskrivningar av materiella -1669 -1002 -4590 -1788 anläggningstillgångar - Summa rörelsens kostnader -16007 -8501 -49929 18560 - Rörelseresultat -11073 -3579 -33226 12696 Finansiella poster 51 162 390 572 - Resultat efter finansiella poster -11022 -3417 -32836 12123 Extraordinära kostnader 0 0 -7474 0 -11022 -3417 -40311 - Periodens resultat 12124 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Belopp i KSEK) 30 September 1999 1998 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 18138 11506 Summa anläggningstillgångar 18138 11506 Kundfordringar 621 461 Övriga fordringar 3421 823 Förutbetalda kostnader och upplupna 5243 1977 intäkter Kassa och bank 5410 24821 Summa omsättningstillgångar 14695 28082 SUMMA TILLGÅNGAR 32833 39588 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 1550 1000 Överkursfond 78259 42113 Summa bundet eget kapital 79809 43113 Ansamlad förlust -25332 -3115 Periodens resultat -40311 -12124 Summa fritt eget kapital -65643 -15239 Långfristiga skulder till 713 1761 kreditinstitut Summa långfristiga skulder 713 1761 Leverantörsskulder 12340 3890 Kortfristiga skulder till 115 153 kreditinstitut Övriga skulder 5499 5910 Summa kortfristiga skulder 17954 9953 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32833 39588 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i KSEK ) Januari - Januari - September September 1999 1998 Resultat före -28636 -10916 avskrivningar Finansnetto 390 580 Extraordinära -7474 kostnader Kassaflöde före -35720 -10336 investeringar Förändringar i 3114 3646 rörelsekapital Investering i -15200 -12682 anlägningstillgångar Försäljning av 3331 inventarier Kassaflöde före -44476 -19372 finansiering Förändringar i -329 1761 långfristiga skulder Likvider från 26387 0 aktieemission Avrundning 1 -1 Förändring av -18417 -17612 likvida medel Data per aktie Eget kapital 4.57 13.94 Vinst/Förlust, SEK -13.00 -6.06 Antal utestående 3100 2000 aktier ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00330/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar