Delårsrapport för perioden 2001-01-01 - 2001-09-30

Delårsrapport för perioden 2001-01-01 - 2001-09-30 Viktiga händelser under perioden Första kvartalet; · Internet- och mobiltjänster lanserades. · I mars lanserades ett omfattande strategi- och strukturförändringsprogram, bland annat innehållande uppdelning av verksamheten i två affärsområden - Glocalnet Service Provider och Glocalnet Service Operator - varav det senare med ny inriktning. Andra kvartalet; · Förlusten mer än halverades jämfört med första kvartalet till följd av struktur-förändringsprogrammet, ökade intäkter och ytterligare kostnadsrationaliseringar. · En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomfördes vilket tillförde bolaget 66,5 MSEK efter emissionskostnader. Tredje kvartalet; · Intäkterna för tredje kvartalet var 56,6 MSEK, en ökning med 5% jämfört med föregående kvartal trots negativa säsongseffekter för fast telefoni. Glocalnets intäkter för de första nio månaderna 2001 uppgick till 158,0 MSEK, en ökning med 103% jämfört med samma period 2000. · Tredje kvartalets resultat var -20,7 MSEK och inkluderar, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande, en jämförelsestörande post om -9,1 MSEK avseende nedskrivning av stora delar av bolagets nätverksutrustning. Exklusive denna engångsnedskrivning var kvartalets resultat -11,6 MSEK, vilket är en förbättring med 5,9 MSEK jämfört med andra kvartalet. Glocalnets resultat för niomånadersperioden uppgick till -75,8 MSEK. · Resultatförbättringen under tredje kvartalet är främst en följd av kraftigt förbättrad bruttomarginal, högre omsättning och lägre omkostnader. Bruttomarginalen har förbättrats på grund av att bolaget ingått ett avtal med en huvudleverantör av nätkapacitet, vilket innebär lägre inköpspriser på fast telefoni. · I mitten av september sänkte Glocalnet priserna på fast och mobil telefoni ytterligare. Trots prissänkningen räknar bolaget med bättre marginaler än under första halvåret även under fjärde kvartalet. Under första kvartalet lanserade Glocalnet Internet- och mobiltjänster och var därmed först i Sverige med ett integrerat erbjudande av fast och mobil telefoni samt Internettjänster med gemensam faktura och självbetjäningsportal. Bolaget är fortfarande ensamt i Sverige med ett integrerat erbjudande av dessa tjänster. Under mars lanserades ett strategi- och strukturförändringsprogram. Verksamheten delades upp i två affärsområden, Glocalnet Service Operator och Glocalnet Service Provider. Glocalnet Service Provider erbjuder telekomtjänster direkt till konsument under Glocalnets varumärke. Glocalnet Service Operator erbjuder färdiga telekomdriftslösningar till andra företag - s.k. virtuella operatörer - som vill lansera ett integrerat telekomerbjudande under eget varumärke. I samband med struktur-förändringsprogrammet avvecklades den danska verksamheten inklusive sju anställda och antalet anställda i Sverige reducerades med 11 personer. Den ordinarie bolagsstämman den 29 mars 2001 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att emittera högst 40 miljoner aktier och två optionsprogram, vardera omfattande en miljon optioner, varav ett verkställdes under tredje kvartalet. Under andra kvartalet genomfördes, efter godkännande av extra bolagsstämma den 2 maj 2001, en nyemission av 86 679 850 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen tecknades till cirka 60 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande cirka 40 procent tecknades av huvudägaren Catella IT AB i enlighet med en garantiöverenskommelse. Emissionen tillförde bolaget 66,5 MSEK efter emissionskostnader. Glocalnets fokus på lönsamhet började visa resultat. Jämfört med första kvartalet minskade förlusten med 20,0 MSEK och uppgick till 17,5 MSEK. Av denna skillnad var 9,0 MSEK hänförlig till de reserveringar avseende strukturprogrammet som redovisades i första kvartalet. Ytterligare cirka 6 MSEK var direkt hänförliga till besparingar relaterade till strukturprogrammet. Utöver detta förbättrades resultatet med cirka 5 MSEK främst tack vare ökad omsättning och ytterligare sänkta omkostnader. Under tredje kvartalet reducerades förlusten exklusive jämförelsestörande poster med ytterligare 5,9 MSEK till -11,6 MSEK. Resultatförbättringen var en följd av högre intäkter och fortsatt reducerade kostnader. Glocalnet ingick ett viktigt avtal med en huvudleveratör av nätkapacitet, som innebär säkrade priser på nationella samtal fram till juni 2002. Samtidigt har Glocalnet garanterat vissa minimivolymer. Trots att avtalet inte tecknades förrän i slutet av september erhölls bättre priser under kvartalet tack vare interimsöverenskommelser. Det nya avtalet innebär att stora delar av Glocalnets nätverksutrustning inte kommer att utnyttjas tills vidare. Bolaget har därför, i enlighet med vad som kommunicerats tidigare i pressmeddelande, under tredje kvartalet gjort en nedskrivning uppgående till 9,1 MSEK. Avskrivningarna på den nedskrivna utrustningen har uppgått till cirka 1,4 MSEK per kvartal. I mitten av september sänkte Glocalnet priserna på en rad samtalstyper inom både fast och mobil telefoni. Bland annat sänktes priset på SMS till 1,15 kronor per meddelande och det rörliga priset avseende nationella fasttelefonisamtal under dagtid till 19 öre per minut. Under kvartalet träffade Glocalnet också avtal om överlåtelse av nätet i Danmark till en dansk operatör. Operatören köpte större delen av utrustningen i Danmark och övertog existerande kontrakt för nätkapacitet. De reserveringar för avveckling av verksamheten som belastade första kvartalets resultat var därmed korrekta med varken positiva eller negativa avvikelser. Finansiell redovisning (Siffror nedan avser om inget annat anges koncernen. Siffror inom parentes avser jämförelse med motsvarande period/tidpunkt 2000.) Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper i denna delårsrapport är desamma som för föregående räkenskapsår och återfinns i årsredovisningen för 2000. Intäkter Intäkterna under niomånadersperioden uppgick till 158,0 (77,8) MSEK, en ökning med 103 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 56,6 MSEK vilket motsvarade en ökning med 5 procent jämfört med 54,0 MSEK under andra kvartalet. Ökningen berodde främst på ökade intäkter från mobila teletjänster vilka uppgick till 8,5 MSEK, en ökning med 5,4 MSEK jämfört med föregående kvartal. Intäkterna avseende fast telefoni minskade något, främst på grund av negativa säsongseffekter. Antalet kunder som aktivt utnyttjade Glocalnets fasta telefonitjänster under september uppgick till cirka 88 000, vilket var samma nivå som i juni, men 1 500 fler än i december 2000. Snittintäkten per aktiv fasttelefonikund uppgick till 180 SEK per månad under tredje kvartalet, vilket var en minskning med 7 SEK jämfört med föregående kvartal. Denna minskning berodde huvudsakligen på lägre volymer för nationell trafik på grund av negativa säsongseffekter under sommaren. Internet-tjänsten användes av 3 100 kunder under september, vilket var en ökning med 500 kunder från juni. Kundtillströmningen på mobilsidan var god under kvartalet. Vid kraftig tillväxt är antalet kunder som ingått avtal ofta större än antalet som faktiskt utnyttjar tjänsten. Därmed är det svårt att bedöma hur stor andel av redan registrerade kunder som blir aktiva. Antalet kunder som aktivt utnyttjade Glocalnets mobila telefonitjänster under september uppgick emellertid till cirka 12 000. Nätverkskostnader och marginaler Under perioden uppgick nätverkskostnaderna till 118,8 (61,1) MSEK vilket förklarades av ökade trafikvolymer. Bruttomarginalen under de första nio månaderna var 24,8 procent, en ökning med 3,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Nätverkskostnaderna under tredje kvartalet var 41,3 MSEK, vilket är 0,1 MSEK högre än föregående kvartal. Bruttomarginalen för kvartalet ökade till 27,1 procent vilket var 3,4 procentenheter högre än under andra kvartalet, huvudsakligen beroende på sänkta inköpspriser avseende fast telefoni tack vare ovan nämnda avtal avseende köp av nätkapacitet. Omkostnader och resultat Omkostnaderna, inklusive avskrivningar, uppgick till 111,9 (90,4) MSEK under årets första tre kvartal. Omkostnaderna under tredje kvartalet var 35,1 MSEK och inkluderade en jämförelsestörande post om 9,1 MSEK avseende en nedskrivning av stora delar av Glocalnets nätverksutrustning. Dessa kommer inte att utnyttjas tills vidare på grund av det nyligen tecknade avtalet avseende inköp av nätkapacitet. Omkostnaderna exklusive jämförelsestörande poster uppgick under tredje kvartalet således till 26,0 MSEK vilket är 3,6 MSEK lägre än föregående kvartal. Denna minskning berodde till största del på reducerade personalkostnader och övriga externa kostnader. Antalet anställda vid periodens utgång var 46, vilket var 1 färre än vid utgången av andra kvartalet. Personalkostnaderna under tredje kvartalet uppgick till 5,7 MSEK vilket var 2,5 MSEK lägre än föregående kvartal. Minskningen förklarades till stor del av säsongsmässigt reducerade kostnader på grund av upplösning av semesterreserver i samband med personalens ledigheter. Övriga externa kostnader inkluderar bland annat kostnader för marknadsföring, extern kundtjänst och konsulter. Dessa kostnader minskade med 0,9 MSEK och uppgick till 12,5 MSEK under tredje kvartalet. Denna minskning berodde bland annat på lägre konsultkostnder. Rörelseresultatet för perioden var -72,7 (-73,6) MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -19,8 MSEK. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -10,7 MSEK vilket var en förbättring med 6,1 MSEK jämfört med föregående kvartal. Räntenettot uppgick till -0,9 MSEK och kvartalets resultat uppgick således till -20,7 MSEK, att jämföras med -17,5 MSEK för föregående tremånadersperiod. Tillgångar och skulder Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 156,5 (181,0) MSEK och utgjordes av anläggningstillgångar på 21,2 (36,2) MSEK, kortfristiga fordringar på 59,5 (36,7) MSEK samt en kassa på 75,7 (108,1) MSEK. Ökningen av kortfristiga fordringar avsåg upplupna intäkter samt kundfordringar. Per den 30 september 2001 uppgick det egna kapitalet till 53,5 (108,7) MSEK, långfristiga skulder till 33,0 (13,8) MSEK och kortfristiga skulder till 69,9 (58,5) MSEK. Ökningen av kortfristiga skulder avsåg främst upplupna kostnader och förklarades av ökade nätverkskostnader relaterade till försäljningsökningen. Ökningen av långfristiga skulder avsåg upptagande av ett lån om 20 MSEK. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 6,9 (24,1) MSEK, varav 2,3 (9,4) MSEK finansierades via leasing. Bolagets investeringar under tredje kvartalet uppgick till 1,1 MSEK och finansierades med likvida medel. Genomförda investeringar under perioden avsåg främst uppgraderingar av bolagets tekniska plattform för fakturering och kundhantering. Kassaflöde och finansiell ställning Periodens kassaflöde efter finansieringsverksamheten var -1,7 (94,8) MSEK. Det negativa kassaflödet före finansieringsverksamheten minskade, på grund av reducerat rörelsekapital, under tredje kvartalet och uppgick till -4,4 MSEK. Kvartalets kassaflöde efter finanseringsverksamheten var -6,3 MSEK och Glocalnets likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 75,7 MSEK. Förändring av eget kapital Det egna kapitalet har minskat från 62,8 MSEK den 31 december 2000 till 53,5 MSEK den 30 september 2001. Denna förändring avsåg periodens förlust om 75,8 MSEK, den nyemission om 66,5 MSEK efter emissionskostnader som genomfördes under andra kvartalet samt inbetalda optionspremier från anställda uppgående till 4 000 SEK. Moderbolaget Moderbolagets totala intäkter uppgick under årets första tre kvartal till 210,5 (53,2) MSEK och resultat efter finansnetto var -107,9 (-88,3) MSEK. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 6,9 (24,1) MSEK. Kommande rapporter Bolaget avser publicera bokslutskommuniké för 2001 den 29 januari 2001. Marknadsläge och framtidsutsikter Tredje kvartalet blev ytterligare ett kvartal i rätt riktning. Omsättningen ökade med fem procent jämfört med andra kvartalet trots negativa säsongseffekter för fast telefoni. Resultatet förbättrades genom tydliga effektiviseringar. Marginalförbättringen fick stort genomslag tack vare interimsöverenskommelser med leverantörer som medförde sänkta priser redan under kvartalet trots att det nya avtalet inte ingicks förrän i slutet av september. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet förväntas bli något lägre än under tredje kvartalet, på grund av prissänkningar i mitten av september, dock fortfarande högre än under första halvåret. Besparingar har nåtts snabbare än bolaget räknat med. Bolagets ledning anser att verksamheten inom de två affärsområdena i allt väsentligt bedrivs med hög effektivitet men med för små volymer då den i dagsläget enbart hanterar den egna, organiskt uppbyggda, verksamheten. För att utnyttja de betydande stordriftsfördelar som finns i befintlig infrastruktur kommer företaget att kortsiktigt prioritera tillväxt framför ytterligare resultatförbättringar, förutsatt att den genomsnittliga kund-anskaffningskostnaden kan hållas på en fortsatt låg nivå. Detta innebär att, om ledningen gör bedömningen att den genomsnittliga anskaffningskostnaden håller en nivå som ger en god långsiktig lönsamhet och därmed beslutar att intensifiera försäljningsansträngningarna under det fjärde kvartalet, kan resultatet komma att temporärt försämras. Ledningen kommer kontinuerligt att utvärdera kund-anskaffningskostnaden för mobil- och fasttelefonikunder och prioritera insatser inom det mest gynnsamma området. Till exempel kan införandet av nummerportabilitet för mobilkunder, såsom detta genomförts i Sverige, komma att höja anskaffnings-kostnaderna snarare än sänka dem, vilket i så fall får konsekvenser för bolagets prioriteringar av marknadsinsatserna. Företagets nya affärsområde, Glocalnet Service Operator, som har för avsikt att bli en outsourcingpartner för företag från andra branscher som vill bli virtuella operatörer av telekomtjänster, har under kvartalet inte ingått några avtal. Förhandlingar förs fortsatt med ett par större aktörer men säljprocessen är svåröverskådlig och bolaget kan därför inte ge en prognos. Delårsrapporten kommer att presenteras 12.00 tisdagen 17 oktober på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00120/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00120/bit0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar