Glocalnet förbereder börsnotering

Glocalnet förbereder börsnotering: Split 10:1 föreslås bolagsstämman Styrelsen i Glocalnet har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman den 18 april att genomföra en split av aktien 10:1 vilket ändrar aktiens nominella värde i bolagsordningen, från 50 öre till 5 öre. Dessutom föreslås bolagsstämman lämna bemyndigande till styrelsen att emittera aktier i Bolaget i samband med förvärv av företag. Bemyndigandet föreslås längst gälla till nästa ordinarie bolagsstämma, och avses omfatta sammanlagt högst 5.000.000 aktier av serie B à nom. 5 öre per aktie. Beslut om emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Eventuella emissioner skall ske på marknadsmässiga villkor och utnyttjas i samband med Bolagets förvärv av företag (rörelse och/eller aktier). Styrelsen får besluta om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman lämnar bemyndigande att i samband med notering av Bolagets aktier vid OM Stockholmsbörsens O-lista, fatta beslut om emission av högst 10.000.000 aktier av serie B à nom. 5 öre per aktie. Beslutet om emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till allmänheten i Sverige och svenska och/eller utländska institutionella investerare. Styrelsen föreslår även att Bolaget genomför emission av två förlagslån á nominellt 1.000 kronor per lån förenade med tillsammans 400.000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Glocalnet. Förlagslånen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Glocalnet Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget, för vidareförsäljning av optionsrätter endast till personer som vid teckningstidens utgång är anställda i Glocalnet eller dess dotterbolag. Förlagslånen skall emitteras till en kurs motsvarande 96,192 procent av nominellt belopp. Nominellt belopp är 2.000 kronor om vardera 1.000 kronor. Optionsrätterna skall emitteras till en kurs motsvarande marknadsvärdet för optionerna tillhörande förlagslån 1. Premien för optionsrätterna har fastställts genom värdering i enlighet med Black- Scholes optionsvärderingsmetod. Värderingen är utförd av PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Förlagslån 1 omfattar 250.000 optioner och förlagslån 2 omfattar 150.000 optioner. Dessa löper utan ränta och förfaller till betalning den 30 november 2000. Emission sker till underkurs och diskonteringen motsvarar 6,5 % årlig ränta. Förlagslånen skall tecknas senast 18 april 2000. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie av Serie B à nom. 5 öre per aktie. För de avskiljbara optionerna som följer med förlagslånen kan teckning av aktier äga rum under perioden 1 februari 2002 till och med 30 april 2002. Teckningspris för optioner tillhörande förlagslån nr 1 skall motsvara ett belopp uppgående till 160 procent av aktiens genomsnittliga betalkurs under perioden 4-17 april 2000. Teckningspris för optioner tillhörande förlagslån 2 är 160 procent av nämnda genomsnittskurs under perioden 15-29 september 2000. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Ytterligare information lämnas i bolagsstämmokallelsen fredagen den 17 mars. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems, Portal Software och Bredbandsbolaget. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens inofficiella lista Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar