Villkoren för emissionen klara

Villkoren för emissionen klara Styrelsen i Glocalnet AB (publ) offentliggjorde idag villkoren för den emission som företagets bolagsstämma den 20 april 1999 bemyndigade. Emissionen riktas till Glocalnets befintliga aktieägare. Erbjudandet innebär: * Varje aktie i Glocalnet berättigar till 1 teckningsrätt * 3 teckningsrätter berättigar till 1 ny aktie * Sista dag för handel med Glocalnetaktier som ger teckningsrätt är 27 maj * Teckningskursen är 35 kronor * Teckningstiden är 1 juni-14 juni 1999 * Sammanlagt emitteras högst 166 666 A-aktier och 608 333 B-aktier, motsvarande 25,0 procent av rösterna och 25,0 procent av kapitalet * Nyemissionen tillför bolaget högst 27 125 000 kronor Fysisk eller juridisk person som på avstämningsdagen den 27 maj 1999 är registrerad som aktieägare i Glocalnet erhåller 1 teckningsrätt per aktie. Tre teckningsrätter ger 1 ny aktie. Således ger 3 A-aktier rätt till 1 ny A-aktie och 3 B-aktier ger rätt till 1 ny B-aktie. Glocalnet kommer inte att administrera handel med teckningsrätter. Merparten av emissionen garanteras av huvudägarna; Stefan Krook, Andrin Bachmann samt Catella IT. Glocalnets ledning förutspår en kraftig omsättningsökning under 1999, framför allt i Sverige där kundbasen förväntas femfaldigas. Denna kraftiga expansion medför att Glocalnet under de tre kommande kvartalen 1999 förväntas redovisa förluster i nivå med första kvartalet, eller något högre. Emissionslikviden skall användas till att finansiera ökningen i bl.a. rörelsekapital och investeringar som den fortsatta expansionen kräver. Glocalnet planerar att genomföra ytterligare en emission, riktad till internationella kapitalplacerare, under andra halvåret 1999. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance är rådgivare i samband med emissionen. Prospekt jämte emissionsredovisning från VPC och betalningsavi finns tillgängligt hos Glocalnet och Epos Capital AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Verkställande Direktör Tomas Crutze Ekonomidirektör Glocalnet AB Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08- 566 34 141 E-mail: info@glocalnet.com Hälsingegatan 40 113 43 Stockholm ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar