ÅRSSTÄMMA

(NGM:GTAB B)

Glycorex Transplantation AB höll den 9 juni 2009 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.

Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman. VD redogjorde för året som gått. Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2008. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

Stämman beslöt om ändring av bolagsordningen så att bolaget kan avstå från att välja suppleanter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman valde Ingela Fehrman-Ekholm, Kurt Nilsson, Nils Siegbahn och Anders Williamsson till ledamöter av bolagets styrelse. Anders Williamsson utsågs till styrelsens ordförande. Stämman godkände också styrelsens förslag till principer om hur valberedning skall utses.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om nyemission av högst 5 000 000 B-aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sådan emission skall ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet möjliggör exempelvis marknadsexpansion och förvärv.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar