DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2001

För första gången har produkten GlycoSorb-ABO® använts vid transplantation och med gott resultat.

* Efter en femårig produktutveckling har produkten GlycoSorb-ABO® använts vid transplantation.

* Företaget är väl förberett för produktion i samband med marknadslansering av GlycoSorb-ABO®.

* Certifieringsarbetet av GlycoSorb-ABO® som medicinteknisk produkt pågår och bolaget planerar inleda marknadslansering under innevarande år.

* Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

* 42,3 MSEK totalt har aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader.

* Resultatet efter finansiella poster blev –3.612 TSEK (-1.287 TSEK jan-sept föreg. år).

Verksamheten

En njurtransplantation har genomförts på Huddinge Universitetssjukhus efter att patienten före operationen behandlats med företagets produkt GlycoSorb-ABO®. Transplantationen genomfördes med framgång. Nyheten om den genomförda transplantationen har blivit mycket uppmärksammad runt om i världen av kliniker och i massmedia.

Med denna produkt möjliggörs nu transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp s.k. cross-ABO transplantationer. Problem med att finna lämpliga donatorer vid transplantationer minskar därmed avsevärt.

Bolaget har utvecklat två huvudprodukter, GlycoSorb-ABO® och GlycoSorb-Xeno®. GlycoSorb-Xeno® möjliggör transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer. GlycoSorb-ABO® möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna.

Glycorex Transplantations verksamhet i övrigt under perioden har koncentrerats på produktion och testning av medicintekniska produkter inom transplantationsområdet samt fortsatt certifieringsarbete.

Bolagets produktionsanläggning står färdig att tas i bruk för produktion så snart CE-märkningen av produkten är klar.

Intresset för GlycoSorb-ABO® bland ledande transplantationscentra är stort. Produkten har bland annat nyligen presenterats vid den internationella transplantationskonferensen i Lissabon (ESOT).

Utveckling av resultat och ställning

Av periodens totala kostnader ca 11,4 MSEK har 7,8 MSEK aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader. Totalt under tiden 1997-01-01--2001-09-30 har 42,3 MSEK aktiverats. Avskrivning kommer att ske när produkterna blir kommersiellt gångbara. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader. Soliditeten uppgick till 90% (93%, jan-sept år 2000).

Trots det hårda klimatet för emissioner lyckades bolaget få in det belopp som söktes under perioden. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes bolaget ca 9 MSEK. Antalet aktier uppgick därmed till ca 33 miljoner per 2001-09-30. Bolagets negativa resultatutveckling förväntas fortsätta

under den period certifieringsarbete och marknadslansering pågår.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2002-02-01

Offentliggörande av årsredovisning 2002, v 11

För mer information kontakta:

VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

För styrelsen

Lund 2001-10-26

Kurt Nilsson

VD

För fullständig rapport se bifogad fil.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar