Delårsrapport januari – september 2013

(GTAB B)

Delårsrapport januari – september 2013     

 • Nettoomsättning: 22,4 MSEK (26,3) varav tredje kvartalet 7,9 MSEK (7,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,0 MSEK (2,1) varav tredje kvartalet 0,8 MSEK (0,7)
 • Rörelseresultat: -5,0 MSEK (-1,1) varav tredje kvartalet -0,2 MSEK (-0,4)
 • Resultat efter skatt: -4,8 MSEK (-1,5) varav tredje kvartalet -0,2 MSEK (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,09 SEK (-0,03) varav tredje kvartalet 0,00 SEK (-0,01)

 

Viktiga händelser under perioden

 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade under tredje kvartalet med 12 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Under tredje kvartalet ökade försäljningen till den europeiska marknaden med 3 %, den asiatiska marknaden med 156 % och den australienska marknaden med 107 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Vid periodens utgång uppgick antalet kunder till 114 jämfört med 107 under motsvarande period föregående år. 
 • Företaget har under perioden etablerat samarbete med distributörer i bland annat Malaysia, Turkiet, Cypern och Indien.
 • Bolaget har under perioden intensifierat arbetet med att uppnå ett godkännande för Glycosorb®-ABO i Mexiko och i USA.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Den beslutade företrädesemissionen har fulltecknats och förväntas inbringa cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Sammanräkningen visade att emissionen blev övertecknad med cirka 10 MSEK.

 

VD har ordet  

Orderingången i antal enheter ökade med cirka 12 % under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (2,1) varav tredje kvartalet 0,8 MSEK (0,7).

Vi har sett en ökad försäljning under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt marknaderna utanför Europa som har ökat, exempelvis Asien och Australien, men vi har även noterat en viss ökning på den europeiska marknaden. Under perioden har försäljningen i Tyskland, bolagets enskilt största marknad, påverkats negativt av den tidigare nämnda reimbursementförändringen samt av den transplantationsskandal som inträffade där under förra året. Transplantationsskandalen ledde till att det totala antalet njurtransplantationer i Tyskland minskade med cirka 10 %. Dock har vi sett en viss stabilisering under det tredje kvartalet 2013. Under augusti gjordes även den första beställningen från Cypern.

Omställningen av patientbehandlingarna till färre Glycosorb-kolonner per behandlad patient har tidigare haft en negativ påverkan på den totala försäljningsvolymen, men vi bedömer att vi nu har nått en lägstanivå på antalet använda kolonner per transplantation. De resultat som presenterades i England i mars, som visade att en ännu högre effektivitet än tidigare nu kan uppnås i Glycosorb-behandlingarna, bedömer vi som viktiga i den fortsatta marknadsföringen. Det nya behandlingsprotokollet kan även komma att underlätta användningen vid transplantationer från avlidna givare.

Mexiko och USA genomför tillsammans mer än dubbelt så många njurtransplantationer från närstående levande givare jämfört med Europa, bolagets hittills dominerande marknad. Vi bedömer att en registrering i Mexiko av produkten kommer under första halvåret 2014. Bolaget ska genomföra en begränsad studie i USA vilken har till syfte att få Glycosorb®-ABO godkänd för klinisk användning i USA. En klinisk användning av Glycosorb®-ABO i USA, även i form av en studie, är av strategisk betydelse med tanke på det internationella genomslag som USA har. Vi arbetar tillsammans med en distributör för att uppnå full kostnadstäckning i Turkiet för Glycosorb-behandlingarna. Bolaget har under perioden arbetat på att fortsatt etablera produkten i Indien.

Den beslutade företrädesemissionen har fulltecknats och förväntas inbringa cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Sammanräkningen visade att emissionen blev övertecknad med cirka 10 MSEK. Genom att nyemissionen nu är i hamn kan bolaget gå vidare i den internationella satsningen på Glycosorb®-ABO, finansiera den begränsade studien i USA och fokusera på färdigställandet av renrum för utveckling och tillverkning av produkter till marknaden för Universell blodplasma UBP.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se

Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se 

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera