Delårsrapport januari-juni 2011

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företaget som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO. Produkten används för transplantationer över blodgruppsgränser. Antalet transplantations-möjligheter ökar därmed. Produkten är godkänd för klinisk användning inom EC-området och används i totalt 22 länder. Produkten är också registrerad i Turkiet, Israel, Kanada, Singapore och Australien. Företaget producerar och säljer i egen regi. Bolaget bedriver även produkt-utveckling inom området universell blodplasma.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Perioden i sammandrag

  • Ytterligare sex centra har tillkommit under andra kvartalet och antalet kunder har därmed ökat till 97 (82) i 22 (17) länder. Utanför Europa har Indien, Malaysia samt Kanada tillkommit som nya användarländer.
  • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO under perioden januari-juni 2011 minskade med 8,7 % jämfört med samma period föregående år. Mars månad 2011 blev den bästa någonsin jämfört med motsvarande period tidigare år.
  • Nettoomsättningen var under perioden januari–juni 2011 19,6 MSEK (22,6 MSEK), en minskning med 13,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Hela omsättningen utgjordes av direktförsäljning. Skillnaden i försålda enheter jämfört med nettoomsättning hänförs till valutakurseffekter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (4,2 MSEK).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (4,5 MSEK).  
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,08 SEK).
  • Under perioden publicerades en artikel med resultat av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer av barn (Huddinge) och en artikel med de första publicerade resultaten av stamcellstransplantationer användande Glycosorb (Guy’s i London). Efter periodens slut har även publicerats resultat av kombinerad pankreas (bukspottkörtel)/njurtransplantation
  • Leif Smeby har tillträtt som styrelseordförande, Kurt Nilsson tillträtt som VD för moderbolaget och Lars Hedbys tillträtt som VD för nybildat dotterbolag med ansvar för etablering i Kanada, Mexico och USA.

 

(För komplett halvårsrapport se bifogad fil)

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.