Delårsrapport kvartal 3, 2015

Juli – september 2015 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,2 miljoner kronor (8,8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,6 miljoner kronor (1,0)
 • Rörelseresultat: -1,2 miljoner kronor (0,0)
 • Periodens resultat: -1,2 miljoner kronor (0,0)
 • Resultat per aktie: -0,02 kronor (0,00)
 • Den lägre försäljningen, minskning med 18 % jämfört med motsvarande period förra året, beror främst på att Holland och Danmark gjorde färre blodgruppsinkompatibla transplantationer och därmed beställde färre enheter än föregående år.
 • Försäljningen ökade markant på den australiensiska, österrikiska, franska och tjeckiska marknaden under tredje kvartalet.
 • Ett nytt indiskt transplantationscentra tillkom under kvartalet.

 

Januari – september 2015 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 21,9 miljoner kronor (23,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,7 miljoner kronor (-1,6)
 • Rörelseresultat: -4,6 miljoner kronor (-4,5)
 • Periodens resultat: -4,6 miljoner kronor (-4,3)
 • Resultat per aktie: -0,08 kronor (-0,07)

 

 

Belopp TSEK

jul-sep 2015

jul-sep 2014

 

jan-sep 2015

jan-sep 2014

Nettoomsättning

7 206

8 762

 

21 893

23 608

Förändring av lager av färdiga varor

-70

120

 

-350

-374

Aktiverat arbete för egen räkning

1 192

909

 

3 909

4 164

Övriga rörelseintäkter

23

6

 

66

81

Rörelseintäkter

8 351

9 797

 

25 518

27 479

Rörelsekostnader

-8 916

-8 840

 

-28 152

-29 058

Avskrivningar

-623

-987

 

-1 868

-2 961

Övriga rörelsekostnader

-

-

 

-62

-

Rörelseresultat

-1 188

-30

 

-4 564

-4 540

Finansnetto

-14

-15

 

-27

-15

Resultat före skatt

-1 202

-45

 

-4 591

-4 555

Skatt

-

81

 

-

242

Periodens resultat

-1 202

36

 

-4 591

-4 313

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie i SEK, genomsnitt

-0,02

0,00

 

-0,08

-0,07

 

Efter periodens utgång genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad. Sex nya centra har tillkommit.

 

VD har ordet

Under årets nio månader har Bolaget ökat sin försäljning i antal sålda enheter till exempelvis Tjeckien (94 %), Österrike (62 %), Frankrike (60 %), Singapore (12 %) och Tyskland (7 %).

Den totala minskningen i antalet försålda enheter beror huvudsakligen på att man transplanterat färre patienter på tre för Bolaget etablerade marknader: Danmark, Holland och Australien. Användningen av Glycosorb®-ABO på en del av sjukhusen har ytterligare effektiviserats genom att genomföra simultan Dialys-/Glycosorb®-ABO-behandling. Detta sparar resurser för sjukhusen och implementeras nu mer och mer. Eftersom behandlingen med den simultana behandlingen blir ännu effektivare än tidigare metodik och genomförs med färre kolonner per patient återspeglas det generellt ökande patientantalet ännu inte i koncernens försäljningssiffror. Långsiktigt är denna nya behandling en stark konkurrensfördel för Glycorex, som innebär att vi kan erbjuda medicinskt säkra och effektiva lösningar och vilka dessutom är kostnadseffektiva, till en sjukvård som präglas av starkt ekonomiskt tryck i de flesta delar av världen.

Under tredje kvartalet tillkom ett nytt indiskt centra, vilket innebär att elva nya centra har tillkommit under januari till september. Efter periodens utgång har ytterligare sex centra tillkommit. Det totala antalet centra uppgår nu till 143.

Under kvartalet etablerade vi ett samarbete med en distributör i Kuwait efter att ett statligt sjukhus uttryckt stort intresse för Glycosorb®-ABO. Efter periodens utgång har distributören fått tillstånd att sälja produkten i landet och avser inom kort att påbörja en offentlig upphandling med ett större sjukhus i Kuwait. Om det faller väl ut, ser vi detta som en inkörsport till andra närliggande länder.

Den mindre studie som utfördes under andra kvartalet tillsammans med ett engelskt sjukhus för att påvisa att Glycosorb®-ABO effektivt kan användas under en transplantation inkopplad till en hjärt-/lungmaskin vid en ABO-inkompatibel situation gav utmärkta resultat. Resultaten presenterades på två olika kongresser. Detta underlättar och effektiviserar användningen av Glycosorb®-ABO vid akuta transplantationer av hjärta och lungor.

Efter periodens utgång har en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomförts. Emissionen blev kraftigt övertecknad och tillför bolaget 8 551 215 SEK före emissionskostnader. Genom att stärka Bolagets finansiella situation får vi möjlighet att externt testa, validera, registrera och marknadsföra de nya produkter som Bolaget utvecklat för behandling av blodgivarblod (UBP). Parallellt är det också Bolagets ambition att utveckla och expandera försäljningen av Glycosorb®-ABO, varför en andel av emissionslikviden avses användas till den av FDA rekommenderade Glycosorb®-ABO-studien i USA. Det är emellertid viktigt att notera att det krävs ett godkännande från FDA av studieupplägget innan studien kan påbörjas. Utöver dessa två huvudprojekt är det även Bolagets ambition att i mån av resurser externt kunna genomföra tester för att studera och validera effektiviteten hos Bolagets produkter inom området autoimmuna sjukdomar. Våra interna kostnader för utveckling kommer därmed också att minska. Naturligtvis har vi fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men vi ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod (UBP) och produkter inom autoimmuna sjukdomar – produkter som var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

 

Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se

 

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015.

 

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.