GENOMBROTT FÖR GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (PUBL.): NY TYP AV TRANSPLANTATION LÖSER PROBLEM MED ORGANBRIST

Uppföljning av pressmeddelande den 1 oktober 2001.

Glycorex Transplantation AB (publ.), som handlas på NGM Equity, meddelar att den nya typ av transplantation som utförts med en av företagets produkter på Huddinge Universitetssjukhus, avsevärt minskar problem med den stora organbristen.

Efter en femårig produktutveckling med omfattande dokumentation har produkten för första gången använts och med framgång.

Transplantationen genomfördes under ledning av Professor Gunnar Tydén på Huddinge Universitetssjukhus.

Patienten behandlades effektivt med GlycoSorbR-ABO före transplantationen. Inga sidoeffekter av behandlingen har noterats och det transplanterade organet har fungerat tillfredsställande efter transplantationen.

GlycoSorbR-ABO har utvecklats av Glycorex Transplantation AB i Lund och har även testats i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Med denna nya produkt möjliggörs nu transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp, s.k. cross-ABO transplantationer, något som tidigare inte varit möjligt i någon större omfattning.

Produkten har väckt stort intresse vid den pågående stora transplantationskonferensen i Lissabon (ESOT: European Society Of Transplantation).

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se,

samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar