KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GLYCOREX TRANSPLANTATION AB, 556519-7372 (publ)

Aktieägarna i GTAB kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 december 1999, kl. 17.00 i Betahuset, Ideon, Lund.

Anmälan

För att få rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara införda i aktiebok den 29 november 1999, dels anmäla sitt deltagande till styrelsen senast kl. 12.00 den 29 novem-ber 1999. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget per post eller medelst fax.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos fond-handlare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 29 november 1999.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av sekreterare.

4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad jämte godkännande av dagordning.

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt inval av högst tre nya ledamöter, samt högst två nya suppleanter.

7. Beslut avseende ”omlistning från IM till SBI:s väntelista”.

8. Föredragning av styrelsens redogörelse samt revisors yttrande angående ny-emission.

9. Styrelsen föreslår att öka aktiekapitalet med högst SEK 174.049 kr genom teckning av högst 3.480.980 aktier serie B. Endast nuvarande aktieägare samt innehavare av interimsbevis skall ha företrädesrätt att teckna en ny aktie på var femte gammal. Emissionskursen skall vara en bedömning av aktiens mark-nadsvärde och föreslås vara högst två gånger aktiens marknadsvärde och lägst 50 % av marknadsvärdet. Emissionskursen beslutas av bolagsstämman. Det fullständiga emissionsförslaget finns att tillgå dels hos bolaget, dels hos Spectra Kapitalförvaltning AB i Kristianstad.

10. Beslutar att bemyndiga styrelsen i Glycorex Transplantation AB att längst till

den 1 mars 2000 fatta beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 250.000 kronor genom nyemission av högst fem miljoner aktier serie B. De nya aktierna skall ha ett nominellt värde om SEK 0.05. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktie-bolagslagen. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas för ett eller flera tillfällen. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kontant betalning.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av en kapitalförstärkning, och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknads-värde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktör eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående be-slut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och Registreringsverket.

11. Övriga frågor.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera