PRESSMEDDELANDE

Glycorex Transplantation AB (GTAB), noterat på NGM Equity, meddelar att vid ett styrelsemöte den 21 december 2001 beslutade styrelsen med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 7 december 2001, om en riktad emission.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 100.000 kronor genom emission av högst 2.000.000 aktier serie B med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt aktiebolagslagen. Emissionen riktas till fem större finansiella investerare, som erbjuds teckna aktier.

Teckning av aktier i den riktade emissionen skall ske senast den 3 januari 2002. Emissionskursen uppgår till 4,10 kr.

Den riktade emissionen, som avses vara ett komplement till företrädesemissionen vilken beslutades vid bolagsstämman den 7 december 2001 och vilken genomförs i januari 2002, kommer att avslutas tidigare och ger därigenom kapital som kan användas av bolaget vid marknadslansering i Europa och marknadsförberedande åtgärder i Nordamerika i början av året.

Bolaget har i slutet av november erhållit certifiering för lansering av GlycoSorbR-ABO inom EU. Med denna nya produkt möjliggörs transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp, något som tidigare inte varit möjligt i någon större omfattning. Bolaget har noterat ett stort intresse för produkten även i Nordamerika och Japan.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar