PRESSMEDDELANDE 2000 01 05

Nyemission med företräde samt bemyndigande

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB har den 3 januari 2000 - under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 20 maj - beslutat om nyemission innebärande att

bolagsstämmans beslut av den 3.12.1999 avseende företrädesemission respektive riktad emission upphävs och specificeras. Styrelsen föreslår bolagsstämman en ökning av aktiekapitalet med högst 176.846 kronor genom teckning av högst 3.536.913 aktier serie B. Bolagets aktieägare har oavsett aktieslag företrädesrätt att teckna en ny aktie för var femte gammal aktie. Teckning av aktier utan stöd av sådan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 1 februari 2000 till och med 21 februari 2000. De nya aktierna skall ha ett nominellt värde om SEK 0,05. Avstäm-ningsdag är den 27 januari 2000. Teckning av aktie med stöd av företrädesrätten skall ske under tiden från och med den 1 februari 2000 till och med senast den 16 februari 2000 genom kontant betalning. För varje ny tecknad aktie skall erläggas ett belopp uppgående till 1 krona per aktie, varvid 0,95 SEK tillföres överkursfonden. Aktie är berättigad till utdelning innevarande år.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen i Glycorex Transplantation att längst till den 15 maj 2000 fatta beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 250.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 aktier serie B. De nya aktierna skall ha ett nominellt värde om SEK 0,05. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas för ett eller flera tillfällen. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas ge-nom kontant betalning.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapi-talförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiens marknadsvärde.

Styrelsens fullständiga beslut angående ovan föreslagna emissioner finns tillgängligt på Glycorex Transplantations kontor.

Vidare meddelas att en riktad emission om 279.688 aktier serie B till 3 kronor per aktie genomförts till Olof Andersson Förvaltning AB, som en del av den riktade emission som beslutats av extra bolagsstämma den 3 december 1999.

Styrelsen

Glycorex Transplantation AB

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera