Rättelse: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kallelse till årsstämma 30 maj 2018

Årsstämman äger rum onsdagen den 30 maj 2018. Tidigare angavs torsdag vilket var fel veckodag.

Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 24 maj 2018 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels senast kl. 12.00 den 24 maj 2018 anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 24 maj 2018.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till Glycorex Transplantation AB, Ideon, Sölvegatan 41, 223 70 Lund, via telefax 046 – 286 52 39 eller genom e-mail till
bolagsstamma@glycorex.ideon.se. I anmälan skall anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefon dagtid och eventuella biträden (högst två) som medföljer på stämman. Om du också anger e-postadress skickar bolaget via mail en bekräftelse på anmälan. Anmälan skall ha kommit bolaget till handa senast kl. 12.00 den 24 maj 2018. Om aktieägare företräds av ombud eller, vid juridisk person, av ställföreträdare skall daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt och behörighetshandlingar tas med till stämman. Bolaget tillhandahåller formulär för fullmakt för den aktieägare som så önskar. 

Förslag till dagordning

1.         Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Val av justeringsmän

4.         Godkännande av dagordning

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrande

7.         Verkställande direktörens redogörelse

8.         Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017

9.         Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

11.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12.       Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13.       Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra bolag

14.       Val av styrelse, styrelsesuppleant, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant

15.       Godkännande av principer för utseende av valberedning

16.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

17.       Övriga frågor

Styrelsen föreslår att utdelning inte sker för räkenskapsåret 2017.

Valberedningen föreslår följande:

-  Ordförande på årsstämman: Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin

-  Arvode till styrelsen: Ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 80 000 kr per ledamot.

-  Styrelse: Omval föreslås av nuvarande ledamöter Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson samt nyval av Claes Blanche. Till suppleant föreslås omval av Tomas Westergren. Till ordförande föreslås Kurt Nilsson.  Kandidaterna presenteras närmare på bolagets hemsida. Leif Smeby och Thomas Niklasson har avböjt omval.

- Arvode till revisor: Enligt avtal och godkänd räkning

- Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB till revisionsbolag och omval av aukt. rev. Stefan Svensson till revisorssuppleant.

Riktlinjer för bestämmande av lön och andra ersättningar till företagsledningen tas in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, vilken tillhandahålls enligt nedan. I huvudsak kommer dessa riktlinjer att ange att bolaget skall betala en marknadsmässig fast månadslön till ledande befattningshavare. Vidare föreslås att styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för VD. Bonus kan utgå i form av rörlig lön vid måluppfyllelse av tre i förväg fastställda och mätbara kriterier: Utvecklingen av (i) nettoförsäljning, (ii) kassaflöde samt (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Bonuslönen är maximerad till 20 % av årslönen. Styrelsen ges även en möjlighet att inrätta ett bonussystem för övrig personal. Bonus kan utgå till varje anställd med samma belopp motsvarande en genomsnittslön för hela personalen. Bonus skall alltid rymmas inom 10 % av årets resultat – annars reduceras bonusbeloppet. I övrigt skall rörlig lön, optionsprogram och liknande inte förekomma. Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för detaljer.

Stämman föreslås godkänna de principer för utseende av valberedning som upptas i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. I huvudsak innebär dessa principer att valberedningen består av tre ledamöter och att de tre största ägarna i bolaget per den 30 november varje år har rätt att utse var sin ledamot. 

Förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår följande beslut om bemyndigande om nyemission: Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 6.300.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 13 kap 1 § aktiebolagslagen liksom med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen. Beslut om emission skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. I händelse av en riktad emission skall emissionskursen minst motsvara aktiernas marknadsvärde, med eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, varvid styrelsen skall utgå från den genomsnittliga börskursen vid tidpunkten för emissionen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolaget har utfärdat 3 268 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 63 241 456 B-aktier med 1 röst per aktie, totalt 66 509 456 aktier representerandes sammanlagt 95 921 456 röster.

Från och med den 9 maj 2018 hålls redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande, förslag till beslut om bemyndigande och fullmaktsformulär tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress och översänds till aktieägare som så begär. Dokumenten finns även på bolagets webbplats: www.glycorex.se 

Lund i maj 2018
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)

-----------

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar