8 mars 2017: 244 forskare från Göteborgs universitet

I samband med Internationella kvinnodagen slår Göteborgs universitet ett slag för kvinnor som forskar. Vi pressansvariga vid universitetet, som dagligen arbetar med att hjälpa journalister hitta experter att intervjua, får ofta frågan finns det någon kvinna? På det svarar vi: Inte alltid – men väldigt ofta!

För att underlätta i sökandet efter kvinnor som kan kommentera och analysera har pressansvariga vid Göteborgs universitet för sjätte gången, alltid på 8 mars, sammanställt en lista med forskare som kan svara på allt från klimatfrågor ur miljöekonomisk synvinkel, till flerspråkighet, orsaker till virussjukdomar och internationella relationer. Förutom djup och bred sakkunskap har de också det gemensamt att de är kvinnor.

Det finns naturligtvis fler än dessa 244 kvinnor vid Göteborgs universitet som är experter inom olika områden, varför listan årligen uppdateras.

  • I vårt expertarkiv hittar du fler forskare som gärna svarar på frågor från journalister.
  • På sidan presskontakter hittar du kontaktuppgifter till pressansvariga inom universitetets samtliga vetenskapsområden.
  • Letar du bilder? I vår bildbank se finns över 5 000 högupplösta bilder fria för användning. Ange ”Göteborgs universitet” som källa.

Ekonomi & juridik

ULLA ERIKSSON-ZETTERQUIST
Hennes forskning rör organisering, genus och teknik.
Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi, telefon: 031–786 5407, 070–651 3438, e-post: ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se

NANNA GILLBERG


Nanna Gillbergs forskning fokuserar på media och populärkultur som förmedlare av värderingar och normer liksom på samspelet mellan kulturella värden och värderingar och ekonomiskt värdeskapande. 2007 disputerade hon på en avhandling om hur nationell diskurs kommuniceras via svenska och amerikanska reality-TV-program. Därefter har hon studerat hur digitalisering, medialisering och individualisering påverkar ekonomiskt värdeskapande, socialt klimat och identitetsskapande.

Nanna Gillberg, forskare i företagsekonomi, telefon: 031–786 5609, e-post: nanna.gillberg@gri.gu.se

LENA GIPPERTH
Miljöjurist engagerad i flera mångvetenskapliga projekt om skydd för vatten och havsmiljö. Koordinator vid Havsmiljöinstitutets kansli.

Lena Gipperth, docent i miljörätt, telefon: 031–786 1297, 076–624 4199, e-post: lena.gipperth@law.gu.se

BARBRO JOHANSSON

Forskar inom områdena barn, kultur och delaktighet. Skrev sin doktorsavhandling om datorn i barns vardag. Har även forskat om barn i konsumtionssamhället och om hur ålder förstås i vårt samhälle.

Barbro Johansson, docent i etnologi, telefon: 031–786 5493, e-post: barbro.johansson@cfk.gu.se

ÅSA LÖFGREN
Klimatfrågor ur miljöekonomisk synvinkel, till exempel systemet med utsläppsrätter, globala klimatförhandlingar och rättviseaspekter som hur kostnader för att minska växthusgaser ska fördelas mellan olika länder.
Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, telefon: 031–786 1375, e-post: asa.lofgren@economics.gu.se

KATARINA NORDBLOM 

Katarina Nordblom kan uttala sig om skattepolitik och till exempel förklara hur psykologiska aspekter påverkar skattebeteendet.
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, telefon: 031–786 1338, 070–516 9932, e-post: katarina.nordblom@economics.gu.se

MARIA NORBÄCK

Maria Norbäck forskar om hur man organiserar medieföretag och mediearbetare. Hon intresserar sig för hur medieorganisationer balanserar inneboende spänningar mellan journalistik/kultur och kommers, hur ny teknik och sociala medier förändrar medieföretagande, och hur mediebranschen som arbetsmarknad fungerar.
Maria Norbäck, forskare i företagsekonomi, telefon: 031–786 6664, e-post: maria.norback@gri.gu.se

EVA OSSIANSSON
Varumärkesdoktor – expert på strategisk varumärkesutveckling, sociala medier, kommunikation, konsumtion och marknadsföring.
Eva Ossiansson, ekonomie doktor, telefon: 070–843 9280, e-post: eva.ossiansson@handels.gu.se

MAGDALENA PETERSSON McINTYRE
Forskar om genus, konsumtion och design. Hon har genomfört en studie om hur anställda i detaljhandeln uppfattar de underförstådda krav på utseende som ofta gäller för dem. Hon arbetar också med en studie av modebloggande och hur denna praktik ska förstås ur ett genusperspektiv.
Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi, telefon: 031–786 5668, e-post: magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se

ELENA RAVIOLA

Elenas forskningsintresse är kulturella branscher, särskilt hur produktion av kulturella produkter organiseras och förvaltas. Hennes forskning fokuserar på medier, framför allt hur nyhetsorganisationer organiserar sin nyhetsproduktion med hjälp av olika teknologier. I hennes doktorsavhandling gjorde hon en etnografisk studie på en av Italiens största affärstidningar, Il Sole-24 Ore, och tog reda på hur nyheter organiseras både online och på papper.

Elena Raviola, docent i företagsekonomi, telefon: 031–786 5628, e-post: elena.raviola@gri.gu.se

EVA-MARIA SVENSSON
Eva-Maria Svenssons forskning rör sig inom kunskapsområdena rättsvetenskapens vetenskapsteori, genusrättsvetenskap, yttrandefrihet och jämställdhetspolitik och -rätt. För närvarande håller hon på med ett forskningsprojekt om yttrandefriheten mellan demokrati och marknad. Professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen samt föreståndare för Centrum för genusforskning.
Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, telefon: 031–786 1298, e-post: eva-maria.svensson@law.gu.se

Humaniora

ÅSA ABELIN
Forskar om känslors uttryck i rösten samt om ljudhärmande och ljudsymboliska ord.
Åsa Abelin, professor i allmän språkvetenskap, telefon: 031–786 5233, e-post: asa.abelin@gu.se

YVONNE ADESAM
Forskar om olika sätt att automatiskt beskriva språk och att lägga till så kallade annotering, språklig information som ordklasser och syntaktiska roller, i stora textsamlingar. Annoteringen hjälper till att filtrera sökresultaten och gör det lättare för den som till exempel vill undersöka språket eller innehållet i stora mängder text att hitta det man är intresserad av.
Yvonne Adesam, forskare i språkteknologi, telefon: 031–786 4540, e-post: yvonne.adesam@gu.se

ERIKA ALM
Har i sin forskning, med utgångspunkt i feministisk, politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär, särskilt inom medicinsk expertkunskap och lagstiftning.
Erika Alm, universitetslektor i genusvetenskap, telefon 031–786 5332, e-post: erika.alm@gu.se

CHRISTIANE ANDERSEN
Forskar om språkkontakt (tyska-ryska) och identitet i ett tyskt minoritetsspråk i Sibirien. Intresserar sig speciellt för kontaktlingvistiska aspekter i syntaxen (ordföljd). Forskar i en tysk-polsk-svensk arbetsgrupp, Språk och tankestilar i språkvetenskapens historia, om ”strukturbegreppet” i tysk lingvistik på 1900-talet. Christiane Andersen ingår i en forskargruppen Språklig identitet i den flerspråkiga och mångkulturella vården Angereds närsjukhus i Göteborg. 
Christiane Andersen, professor i tyska med språkvetenskaplig inriktning, telefon: 031–786 4363, e-post: christiane.andersen@sprak.gu.se

EVA ANDERSSON
Forskar om kläder, hur de såg ut, vilka kläder man hade och hur kläderna hänger ihop med föreställningar om kön och klass från medeltiden och framåt.
Eva Andersson, universitetslektor i historia, telefon 031–786 4171, e-post: eva.andersson@history.gu.se

PETRA ANDERSSON
Forskar om miljö och hållbar utveckling, hästvälfärd och genusaspekter på ridsport.
Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi, telefon: 073–205 3069, e-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

ÅSA ARPING
Forskar kring svensk 1800-talsprosa och litteraturkritik ur genus- och klassperspektiv. Hur kom det sig att det var kvinnor som introducerade den moderna romanen i Sverige på 1830-talet, trots att offentlighet och marknad var männens områden? Hur gick det till när författar- och skribentnamnet blev ”varumärken” i svensk kulturoffentlighet kring 1800-talets mitt, och vilka vann och vilka förlorade på att anonym publicering inte längre var gångbar?
Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 4390, e-post: asa.arping@lir.gu.se

ELISABETH ARWILL-NORDBLADH
Genusforskning, arkeologihistoria, minne, kroppsliga variationer. Med ett genusperspektiv diskuteras hur bilden av forntiden förändrats utifrån samtidens undran och behov. Artefakter och andra arkeologiska lämningar kan till exempel visa hur vikingatidens människor använde stora runstenar och små amuletter i minnesarbeten eller gyllene figuriner för att tematisera variationer kring kroppsliga förmågor.
Elisabeth Arwill-Nordbladh, professor emerita i arkeologi, telefon: 031–786 4612, 073–330 1204, e-post: elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se

CHLOÉ AVRIL
Chloé Avril arbetar bland annat med genus- och kvinnorelaterade studier i amerikansk litteratur.
Chloé Avril, universitetslektor i engelska, telefon: 031–786 4594, e-post: chloe.avril@sprak.gu.se

ANNA BACKMAN ROGERS
Anna Backman Rogers är filmvetare och forskar om feminism inom visuell populärkultur. Hon har bland annat skrivit om postfeminism i Lena Dunhams serie GIRLS, och skriver för närvarande på en bok om filmskaparen och regissören Sofia Coppolas verk ur ett feministiskt perspektiv.
Anna Backman Rogers, universitetslektor i filmvetenskap, telefon: 031–786 5331, e-post: anna.backman.rogers@gu.se

JENNY BERGENMAR
Offentlighetens mottagande av olika författarskap är ofta välkänd, men vi vet mindre om vanliga läsare i historisk tid. Jenny Bergenmar forskar om historiska perspektiv på läsning, bland annat i projektet Läsarnas Lagerlöf, där de drygt 40 000 breven från allmänheten till Selma Lagerlöf undersöks, samt i en studie av hur kvinnliga 1800-talsförfattares spreds och lästes internationellt.
Jenny Bergenmar, universitetslektor i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 5223, e-post: jenny.bergenmar@lir.gu.se

ELISABETH BLADH
Forskar om litterär översättning (franska-svenska), bland annat översättning av dialekt men framförallt om hur litteratur förmedlas och vilka faktorer som påverkar urvalet.

Elisabeth Bladh, universitetslektor i franska, inriktning mot språkvetenskap, telefon: 031–786 4915, e-post: elisabeth.bladh@gu.se

EVA BORGSTRÖM
Forskar om kvinnopar i den första vågens kvinnorörelse. Har skrivit om kärlek mellan kvinnor som motiv i svensk litteratur under 100 år i böckerna Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur och Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935. Forskningsområden: Genus och litteratur 1800–1935, genusforskningens framväxt, feminismens klassiker, lesbisk historia, queerteori, intersektionalitet och visor.
Eva Borgström, docent i litteraturvetenskap, telefon 070–365 8718, e-post: eva.borgstrom@lir.gu.se

SALLY BOYD
Forskar om flerspråkighet i samhället, framförallt i Sverige och Norden. För närvarande forskar hon om flerspråkiga barns interaktion i svenska och finska förskolemiljöer. Hon studerar även flerspråkighet i Sverige och dess eventuella effekter på språkvariationen i svenska.
Sally Boyd, professor emerita i lingvistik, telefon: 031−786 1178, e-post: sally.boyd@gu.se

ELLEN BREITHOLZ
Forskar om språklig betydelse i dialog, särskilt retoriska aspekter och argumentation. Leder projektet Dialogical Reasoning in Patients with Schizophrenia och är involverad i projektet Incremental Reasoning in Dialogue! lett av Christine Howes.
Ellen Breitholtz, forskare i lingvistik, telefon: 031–786 1176, e-post: ellen.breitholtz@ling.gu.se

ANDREA CASTRO
Andrea Castro forskar om relationen mellan språk och identitet (genus, etnicitetet, klass och nationalitet) i skönlitteratur samt om relationen mellan skönlitteratur och politiska och estetiska utopier. På sistone har hon skrivit om två argentinska författares romaner: nutida Maria Negroni och bästsäljande César Duayen (pseudonym för Emma de la Barra) i början på 1900-talet.
Andrea Castro, universitetslektor i spanska, telefon: 031–786 1799, e-post: andrea.castro@sprak.gu.se

ELIZABETH COPPOCK

Forskar om formell grammatik, semantik och pragmatik i naturliga språk.
Elizabeth Coppock, forskare i lingvistik, telefon: 031–786 4287, e-post: elisabeth.coppock@gu.se

EVIE COUSSÉ

Forskar om grammatik, språkhistoria och nederländska språket. Sysslar med frågor som: Var kommer grammatik ifrån? Hur förändras grammatiska konstruktioner under tiden? Vad är skillnaden mellan holländska, flamländska och nederländska? Hur likt är nederländska och svenska?
Evie Coussé, docent i lingvistik, telefon: 031–786 4589, e-post: evie.cousse@sprak.gu.se

DANIELA CUTAS
Etik i relationer, reproduktion och föräldraskap, bioetik, forskningsetik.
Daniela Cutas, docent i praktisk filosofi, e-post: daniela.cutas@filosofi.gu.se

DANA DANNÉLLS
Allt mer information samlas i databaser av olika slag, i format som maskiner lätt ska kunna bearbeta. Den så kallade semantiska webben är i själva verket en enorm sådan databas. Dana Dannélls undersöker hur datorsystem kan byggas och tränas för att automatiskt producera text ur olika typer av databasinformation. Viktiga språkliga aspekter att ta hänsyn till i datorsystem som är flerspråkiga, det vill säga hanterar mer än ett språk, är konventionerna för hur man i texten uttrycker och refererar till personer, objekt eller i allmänhet saker och ting i världen.
Dana Dannélls, forskare i språkteknologi, telefon: 031–786 5054, 070–477 4680, e-post: dana.dannells@svenska.gu.se

LAURA DOWNING
Lingvist och expert på bantuspråk. Hon forskar om de afrikanska språkens prosodi: tonsystem, intonation, prosodiskt morfologi, samspel mellan fonologi och syntax, uttryck för fokus. Prosodi kan beskrivas som språkets musik, det som ger språket dess rytm och melodi. Det finns 2000 afrikanska språk och forskning om dem är grundläggande för vår förståelse av prosodiskt typologi.
Laura Downing, professor i afrikanska språk, telefon: 031–786 5263, e-post: laura.downing@sprak.gu.se

MOA EKBOM
Latinist, forskningspolitiskt aktiv och bildningsvurmare. Forskar på senantiken, Vergilius, Apuleius och även reception och översättningar av dessa. Förestår kandidatprogrammet i Liberal Arts och är sålunda kunnig i bildningens och humanioras värde och varande i samhället. Hon har även ett starkt intresse för högskolefrågor och forskningspolitik, och har ingått i regeringens forskningsberedning.
Moa Ekbom, universitetslektor i latin, telefon: 031–786 1931, 070–204 3327 e-post: moa.ekbom@gu.se

LENA ERIKSSON
Standardisering i vetenskaplig och medicinsk praxis, expertis. Standarder utgör den osynliga grammatik som styr kunskapsutveckling och praxis inom olika fält. Genom att studera hur de är uppbyggda kan man också undersöka själva kunskapens anatomi. Lena Eriksson är forskare i vetenskapsteori och kan svara på hur formatet på en blankett kan styra en verksamhets innehåll samt vem som anses vara expert.
Lena Eriksson, forskare i vetenskapsteori, telefon: 031–786 4184, 070–836 2258, e-post: lena.eriksson@gu.se

LINDA FLORES
Forskar på kodväxling, diskursanlys, latinos och spanskan i USA. Lärare i grammatik och lingvistik.
Linda Flores, universitetslektor i spanska, telefon: 031–786 1821, e-post linda.flores@sprak.gu.se

ANNA FORNÉ
Forskar på latinamerikansk litteratur och film. Minnesgestaltning, vittnesmålslitteratur, autofiktion, samtida dystopier, förhållande ord, ting och bild, gestaltningen av anatomiska och genetiska kulturella föreställningar.
Anna Forné, docent i spanska, telefon 031–786 1160, e-post: anna.forne@gu.se

QARIN FRANKER
Forskar om litteracitet hos flerspråkiga ungdomar och vuxna med fokus på hur visuell litteracitet och multimodalitet påverkar lärandeprocesser och positionering. Speciellt intresserad av alfabetisering och språkdidaktiska frågor för nyanlända som saknar tidigare formell skolbakgrund.
Qarin Franker, universitetslektor i svenska som andraspråk, 031–786 4464, e-post: qarin.franker@svenska.gu.se

ALEXANDRA FRIED

Forskar inom konst från nordisk- och europeisk medeltid och måleri från den norra renässansen.
Alexandra Fried, universitetslektor i
 konst- och bildvetenskap, telefon: 031–786 1974, e-post: 
alexandra.fried@gu.se

ANTOANETA GRANBERG
Fornkyrkoslaviska, språk- och skrifthistoria. Hur skrev och talade man på medeltiden och vilka faktorer styrde valet av skrift och språk? Antoaneta Granberg är docent i slaviska språk. Hon leder ett stort nationellt forskningsprojekt som studerar över 1000 medeltida slaviska handskrifter och gamla tryckta böcker som bevaras i svenska bibliotek. Skrifterna kom hit som krigsbyte, diplomatiska gåvor eller blev köpta i Europa av stora svenska samlare på 1700-talet.
Antoaneta Granberg, docent i slaviska språk, telefon: 031–786 1826, 072–163 7612, e-post: antoaneta.granberg@sprak.gu.se

MARGRÉT GUNNARSDÓTTIR CHAMPION
Forskar om modernismen i England, särskilt sambandet mellan litterär experimentering, modernistisk filosofi och affekt teori.
Margrét Gunnarsdóttir Champion, docent i engelsk litteraturvetenskap, telefon: 031-786 5275, e-post: margret.gunnarsdottir.champion@sprak.gu.se

KRISTINA HERMANSSON
Familjen är ett område i omförhandling. Det är också ett område där föreställningar om kön, klass och sexualitet skapas och omskapas. Inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Det goda livet undersöker Kristina Hermansson samtida ideal om familjen och människan i dagens Sverige. Materialet är brett och omfattar både fakta och fiktion, från rådgivningslitteratur och internetforum till politiska dokument.
Kristina Hermansson, filosofie doktor i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 2098, 076–618 2098, e-post: kristina.hermansson@lir.gu.se

INGRID HOLMQUIST
Ingrid Holmquists forskningsområde är genusvetenskapliga kulturstudier främst med inriktning på litteratur. Det mest aktuella forskningsintresset är vänskap. Ingrid Holmquist har redigerade antologin Könsöverskridande vänskap. Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män där hon studerar vänskapen mellan författaren Fredrika Bremer och hennes vän och mentor, prästen Per Johan Böklin. Hon har även behandlat vänskap mellan kvinnor i artikeln Den problematiska vänskapen: om kvinnors vänskap i En god grannes dagbok av Doris Lessing.
Ingrid Holmquist, professor emerita i genusvetenskap, telefon: 031–786 4191, e-post: ingrid.holmquist@wmst.gu.se

FUSAE IVARSSON
Forskar om andraspråk-skriftsystem och inlärning av japanska som andraspråk med fokus på kognitiva aspekter av inlärning av kanji (kinesiska tecken).
Fusae Ivarsson, universitetslektor i japanska, telefon: 031–786 4590, e-post: fusae.takasaki.ivarsson@sprak.gu.se

BIRGITTA JOHANSSON LINDH
Genus och teater, teaterhistoria, det sena 1800-talet, 1970-tal (feministisk teater, kvinnorörelsen), ideologi, politik och konstnärliga strategier, teaterkritik, drama- och föreställningsanalys.
Birgitta Johansson Lindh, universitetslektor i litteraturvetenskap och dramatik, telefon: 031–786 5219, 070–746 2305, e-post: birgitta.johansson@lir.gu.se

BRITT-MARIE KARLSSON
Forskar på fransk 1500-talslitteratur, med särskilt fokus på kvinnors skrivande.
Britt-Marie Karlsson, universitetslektor i franska, telefon: 031–786 1819, e-post: britt-marie.karlsson@sprak.gu.se

EVA KNUTS
Bröllop i dagens konsumtionssamhälle, bröllopsvanor, etnologi. Textil och mode under andra världskriget. Forskar för närvarande om ”personal shoppers”, kropp, kläder och konsumtion
Eva Knuts, filosofie doktor i etnologi, telefon: 070–814 7885, 031–786 4305, e-post: eva.knuts@gu.se

SOFIE JOHANSSON
Bedömning av flerspråkiga/nyanlända grundskole- och gymnasieelevers ämnesrelaterade språkkunskaper med fokus på ordförrådet. Datorbaserad bedömning av läsbarhet av läromedel och kommunala texter. Datorbaserad bedömning av elevskrivna texter. Akademiskt ordförråd i svensk och nordisk kontext.
Sofie Johansson, forskare i språkteknologi med inriktning mot svenska som andraspråk, telefon: 031–786 4203, 070–742 4776, e-post: sofie.johansson@svenska.gu.se

LISBETH LARSSON
Hur berättar vi om oss själva och varandra? Det är den gemensamma nämnaren för Lisbeth Larssons forskning. Hon har forskat om populärlitteratur, självbiografier och biografier, skrivit om många kvinnliga författare och varit en av redaktörerna för Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Hon gav 2014 ut boken Promenader i Virginia Woolfs London där hon undersöker hur den engelska författarinnan använder Londons karta för att beskriva människans vägar och villkor i sina romaner.
Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusvetenskap, telefon: 031– 97 55 99, e-post: lisbeth.larsson@lir.gu.se

YVONNE LEFFLER
Romantikberättelser har ofta lågt anseende bland litteratur- och filmkritiker. Ändå attraherar denna typ av romantiska berättelser många kvinnor. Yvonne Leffler undersöker hur dagens populära chick lit-berättelser fungerar som moderna bildningsromaner och självhjälpsböcker. Här möter den kvinnliga publiken en hjältinna i kris som mot alla odds inte bara övervinner sina problem utan också undervisar publiken om hur det kan gå till att som kvinna få ett både lyckligare och mer framgångsrikt liv.
Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, telefon 031–786 5294, e-post: yvonne.leffler@lir.gu.se

KATARINA LEPPÄNEN
Kvinnorörelsen i Europa under mellankrigstiden, ekofeminism, Nationernas förbund, samt trafficking på 1920- och 1930-talet. Arbetar med ett projekt om kvinnors politiska självbiografier under 1900-talets början.
Katarina Leppänen, docent i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 5872, e-post: katarina.leppanen@lir.gu.se

MIA LIINASON
Forskar om feministisk vardagspolitik och kunskapsproduktion. Hon arbetar för närvarande med två forskningsprojekt, en etnografisk studie om visioner, praktiker och strategier i samtida feministisk aktivism i Sverige och ett forskningsprojekt om hur institutionaliserade kvinno-organisationer i Skandinavien definierar och positionerar sitt arbete för kvinnors rättigheter i relation till nationella historier och politiska diskurser i Skandinavien.
Mia Liinason, universitetslektor i genusvetenskap, telefon 031–786 3615, e-post: mia.liinason@gu.se

HANNA MARKUSSON WINKVIST
Forskar i huvudsak på ämnen som kretsar kring samtidshistoria med fokus på kön, sexualitet och familj. Har erhållit medel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Expansion och könsindex vid svenska universitet och högskolor 1950 och framåt.
Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor i historia, telefon: 031–786 5962, e-post: hanna.winkvist@history.gu.se

LENA MARTINSSON
Forskar om transnationell och postkolonial feminism med ett speciellt fokus på kvinnorörelser i Pakistan. Arbetar därtill med intersektionalitet och jämställdhetspolitik.
Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, telefon: 031–786 5910, e-post: lena.martinsson@gu.se

ANNA-SOFIA MAURIN
Specialiserad på frågor som faller under rubriken (analytisk) metafysik, och då i synnerhet frågor rörande egenskaper, infinita regresser, rättfärdigande och förklaring.
Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi, e-post: anna-sofia.maurin@gu.se

PERNILLA MYRNE
Huvudsakligt forskningsområde är kvinnor i klassisk arabisk-muslimsk litteratur, med fokus på texter om och av kvinnor. Hon arbetar för närvarande med ett projekt om kvinnliga poeter och vältaliga kvinnor i den äldsta litteraturen samt ett om sexualitet och genus i medeltida erotik. Hon har också skrivit om svartsjuka och om representationer av profeten som make.
Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska, telefon: 031–786 1783, e-post: pernilla.myrne@sprak.gu.se

ANNA NORDENSTAM
I forskningsprojektet Kön och vetenskap undersöker Anna Nordenstam hur och varför den svenska kvinnolitteraturforskningen började och etablerades i Sverige från slutet av 1960-talet och framåt. Projektet är historiografiskt och lyfter särskilt fram platsers och ekonomiska resursers betydelse. Anna Nordenstam har också forskat om kvinnliga pionjärkvinnor inom litteraturvetenskap, kvinnotidskrifter som Tidskrift för hemmet samt barn- och ungdomslitteratur.
Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 4187, e-post: anna.nordenstam@lir.gu.se

CECILIA PETTERSSON
Arbetar med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, som ska lyfta fram kvinnliga svenska konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker och författare från medeltiden till i dag. Forskar även om moderskap i relation till förlossningsdepression och tabu kring det, och om biblioterapi – huruvida läsning kan öka det psykiska välbefinnandet, bland annat utifrån genusperspektiv.
Cecilia Pettersson, universitetslektor i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 1031, 076–618 1031, e-post: cecilia.pettersson@lir.gu.se

MALIN PETZELL
Forskar om grammatiken (morfologin) i bantuspråk samt arbetar med fältmetoder för att dokumentera och analysera hotade språk.
Malin Petzell, forskare i afrikanska språk, telefon: 031–786 1947, 070–845 0100, e-post: malin.petzell@sprak.gu.se

SVETLANA POLSKY
Forskar på nutida rysk litteratur av kvinnliga författare som T. Tolstaja och L. Ulitskaja.
Svetlana Polsky, universitetslektor i ryska, telefon: 031–786 4851, e-post: sveta.polsky@sprak.gu.se

SUSANNA RADOVIC
Forskar om filosofiska frågor som aktualiseras inom rättspsykiatrin. Till exempel straffrättsligt ansvar för psykiskt störda lagöverträdare och kopplingen mellan psykisk störning och brottslighet.
Susanna Radovic, docent i teoretisk filosofi, telefon: 031–786 2028, e-post: susanna@filosofi.gu.se

MARITA RHEDIN
Forskar om vissång, singer-songwriters, röst, text-musikrelationen.
Marita Rhedin, universitetslektor i 
musikvetenskap, telefon: 031–786 6153, e-post: marita.rhedin@musikvet.gu.se

JUDY RIBECK
Forskar om språkteknologi som hjälpmedel för språkvetenskaplig textforskning, språk i läromedel, akademiska ord, automatisk språklig stilanalys av text.
Judy Ribeck, filosofie doktor i språkvetenskaplig databehandling, telefon: 031–786 6411, 070–349 8400, e-post: judy.ribeck@gu.se

TOVE ROSENDAL
Fokuserar just nu på språk och identitet i Ruvumaregionen i södra Tanzania. Projektet undersöker code-switching, det vill säga växling mellan språket ngoni och swahili, som sedan självständigheten har främjats som kommunikationsspråk över etniska och språkliga gränser. En viktig fråga blir om code-switching visar att ngonibefolkningen inte längre kan uttrycka sig på sitt modermål eller om code-switching markerar grupptillhörighet eller identitet. Förlorar ngonitalarna sin identitet i denna process eller skapas möjligen andra identiteter?
Tove Rosendal, forskare i afrikanska språk, telefon: 031–786 1814, e-post: tove.rosendal@sprak.gu.se

CECILIA ROSENGREN
Tidigmoderna kvinnliga filosofer, idéhistoria, genus. Kunskapen om att den västerländska idéhistorien rymmer många kvinnliga tänkare har funnits länge. Trots detta saknas kvinnors bidrag i de flesta översikter och standardverk. Med utgångspunkt i 1600-talet studerar Cecilia Rosengren kvinnors intellektuella arbete och legitimeringsstrategier under tidigmodern tid, samt varför dessa kvinnor har marginaliserats i historieskrivningen.
Cecilia Rosengren, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4296, e-post: cecilia.rosengren@lir.gu.se

MARIA SJÖBERG
1500- och 1600-talens samhällsvillkor, genusperspektiv. Hur har könsrelationer påverkat samhällsvillkoren i det förflutna? Genom ett könsperspektiv på äldre tiders dominerande strukturer, till exempel egendomsförhållanden och militär apparat, ges förklaringar till seglivade maktförhållanden, i såväl historien som historieskrivningens. Maria Sjöberg kan svara på hur kön som en organisationsprincip reglerade forna tiders samhällsförhållanden.
Maria Sjöberg, professor i historia, telefon: 031–786 5257, 070–935 3739, e-post: maria.sjoberg@history.gu.se

KAMILLA SKARSTRÖM HINOJOSA

Är expert på Gamla testamentet, Dödahavsrullarna, Bibelhebreiska, Qumranhebreiska, judendomen och judisk litteratur från andra templets senare tid. Är med i gruppen som översätter Dödahavsrullarna till svenska (ges ut under 2017).
Kamilla Skarström Hinojosa, universitetslektor i religionsvetenskap, telefon: 031-786 4816, e-post: kamilla.skarstrom.hinojosa@lir.gu.se

EMMA SKÖLDBERG
Svenska uttryck, lexikografi. Svenska språket rymmer många målande och roliga uttryck, som kasta in handduken, lägga rabarber på något och sopa något under mattan. Genom sin forskning vill Emma Sköldberg bidra till en mer systematisk beskrivning av olika former av återkommande fraser, vilka tidigare spelat en förhållandevis undanskymd roll inom svensk språkforskning.
Emma Sköldberg, docent i nordiska språk, telefon: 031–786 4429, 070–972 9804, e-post: emma.skoeldberg@svenska.gu.se

JEANETTE SUNDHALL
Jeanette Sundhall forskar om ålderskategoriseringar, barns rätt till delaktighet och hur vuxenhetsnormer inverkar på barns möjligheter att förstås som politiska subjekt och delta i demokratiska processer. Hon har under två år följt ungdomsfullmäktige i Göteborg och undersöker bland annat hur normer återskapas och utmanas genom olika språkhandlingar.
Jeanette Sundhall, universitetslektor i kulturvetenskaper, telefon: 031–786 4328, e-post: jeanette.sundhall@gu.se

NINA TAHMASEBI
Forskar om hur man kan använda automatiska metoder för att identifiera språklig förändring över tid, till exempel ordbetydelseförändringar och värdeändringar samt ord och namn som ersätter varandra över tid. Förutom det intressanta i att upptäcka och studera dessa förändringar kan metoderna hjälpa användare att hitta och förstå information i historiska arkiv samt inom modern text med hög förändringstakt, som text från sociala medier.
Nina Tahmasebi, forskare i språkteknologi, telefon: 031–786 6953, e-post: nina.tahmasebi@gu.se

CHRISTINA THOMSEN THÖRNQVIST
Klassisk filologi (latin och grekiska), textkritik och editionsteknik. Den formella logikens historia under senantik och medeltid. Den senantika och medeltida receptionen av den antika filosofin, i synnerhet den aristoteliska traditionen. Leder forskningsprogrammet Representation och verklighet.
Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin, telefon: 031–786 4348, e-post: christina.thornqvist@gu.se

GUNHILD VIDÉN
Forskar om frågor om identitet, kropp och kön i antiken och i tidigkristen tid, med utgångspunkt i latinskspråkliga texter. Sysslar med frågor som: hur såg romarna på förhållandet mellan kropp och själ? Hur förändrades uppfattningen om familjestruktur och sociala roller i tidigkristen tid?
Gunhild Vidén, professor i latin, telefon: 031–786 46 90, e-post: gunhild.viden@sprak.gu.se

JESSICA VILLING
Forskar om röststyrning och dialogsystemanvändning i bil och kognitiv belastning. Genom att mäta om förarens kognitiva belastning är hög eller låg, och bestämma typ av kognitiv belastning, kan vi anpassa dialogen utifrån det och göra dialogsystemen lättare och mindre distraherande att använda.
Jessica Villing, forskare i språkteknologi, telefon: 1 336 405 2587, e-post: jessica@ling.gu.se

ELENA VOLODINA
Forskar primärt inom ICALL, Intelligent Computer-Assisted Language Learning, där hon tillämpar språkteknologiska metoder för att underlätta inlärning av svenska som andraspråk, med fokus på CEFR-skalan (Common European Framework of Reference for Languages). Exempel på tillämpningarna kan vara automatisk analys av texter och meningar för lämplighet på olika språkfärdighetsnivåer, korpus-baserade metoder för att beskriva receptiv versus produktiv ordförråd och grammatik på olika nivåer, automatisk generering av övningar och länkning av uppsatser till uppnått färdighetsnivå.
Elena Volodina, forskningsingenjör, telefon: 031–786 6959, e-post: elena.volodina@svenska.gu.se

ASTRID von ROSEN
Arkivforskning med särskild inriktning på visuella arkiv, scenografi inom och utanför teatern, samt dans som kritiskt kulturarv och levande historia.
Astrid von Rosen, universitetslektor i konst- och bildvetenskap, telefon: 031–786 2784 , e-post:
 astrid.von.rosen@arthist.gu.se

BARBRO WALLGREN HEMLIN
Arbetar med en kritisk vetenskaplig utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Är dessutom forskare i retorik med inriktning på till exempel barns argumentation, politik och predikan. Hennes avhandling handlade om predikans retorik, bland annat med inriktning på kvinnliga och manliga präster. Hon har även skrivit artiklar om New Public Management och dess inverkan på forskningens inriktning.
Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor i svenska språket, telefon (OBS! endast sms): 070–756 1675, e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

HELENE WHITTAKER
Forskar om den grekiska bronsåldern, det vill säga tredje och andra årtusendet f. Kr. Förutom arkeologi är hon också intresserad av forskning om grekisk och romersk litteratur, från Homeros till senantika författare.
Helene Whittaker, professor i antikens kultur och samhällsliv, telefon: 031–786 4514, e-post: helene.whittaker.von.hofsten@gu.se

KAJSA WIDEGREN
Inom den samtida konsten gestaltas och diskuteras politiska frågor som utmananden av normer och föreställningar kring kön, sexualitet, etnicitet och ålder. Genom kontextualiserande analyser av samtida konst undersöker Kajsa Widegren hur nya sätt att gestalta dessa identitetspositioner förhåller sig till politiska problemformuleringar.
Kajsa Widegren, universitetslektor i genusvetenskap, telefon: 031–786 4192, e-post: kajsa.widegren@gu.se

ULLA ÅKERSTRÖM
Ulla Åkerströms forskningsinriktning är kvinnliga italienska författare kring sekelskiftet 1900.
Ulla Åkerström, universitetslektor i italienska, telefon: 031–786 1812, e-post: ulla.akerstrom@sprak.gu.se

IT

ELISABETH AHLSÉN
Forskar om kopplingen mellan språk och hjärna. Hon arbetar mycket med personer med hjärnskador, där hon vill skapa större insikter i hur språk och kommunikation fungerar. Området handlar både om den medicinska delen och om beteende.
Elisabeth Ahlsén, professor i neurolingvistik, telefon: 031–772 1923, 072–969 4918, e-post: elisabeth.ahlsen@ait.gu.se

WOLMET BARENDREGT
Wolmet Barendregt forskar om barns spelande och hur vi kan stödja lärande med design och involvera barnen i design. Hon kan också svara på frågor om användbarhet av datorspel för yngre barn och har medverkat i utvecklingen av mattespelet Fingu för iPad.
Wolmet Barendregt, universitetslektor i IT och lärande, telefon: 072–306 2499, e-post: wolmet@ituniv.se

MARIE ENEMAN
Forskar om en av de mest kritiska utmaningarna som digitaliseringen i samhället gett upphov till, nämligen sexuell exploatering av barn samt samhällets respons i form av lagstiftning och tekniska lösningar (internetfiltrering). Just nu i ett projekt som studerar hur svensk polis arbetar med offeridentifiering vid barnpornografibrott och är även involverad i översyn av svensk lagstiftning kring barnpornografi och det som brukar benämnas grooming. 
Marie Eneman, forskare i informatik, telefon: 070–975 8844, e-post: marie.eneman@gu.se

LISEN SELANDER
Hennes forskningsområde handlar om att problematisera skillnaderna mellan digitala former av aktivism och mer traditionella former. Vad är det som får oss att engagera oss? Vad är det som triggar olika former av beteende?
Lisen Selander, docent i informatik, telefon: 073–154 2877, e-post: lisen.selander@ait.gu.se

ALEXANDRA WEILENMANN
Forskar om användningen av mobila teknologier och sociala medier. Studierna innefattar allt från användningen av Instagram på museum till jägares användning av GPS och kommunikationsradio.
Alexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, telefon: 070–303 2953, e-post: alexandra.weilenmann@gu.se

Konst, musik, film & design

CARINA BORGSTRÖM KÄLLÉN
Musik, genus, genrepraktiker i musikundervisning. Carina Borgström Källén kan svara på frågor som rör musik i relation till genus, genre och undervisning.
Carina Borgström Källén, universitetslektor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, telefon: 031–786 4003, e-post: carina.borgstrom.kallen@hsm.gu.se

KRISTINA FRIDH
Textil arkitektur, urban materialiet, rumsgestaltning, japanska rum, byggnadsglas. Kristina Fridh kan svara på frågor om material och materialitet i skapandet av rum – kopplat till olika kulturers föreställningar om rum. Bedriver VR-projekt om vad textil arkitektur kan vara som material i staden.
Kristina Fridh, teknisk doktor i arkitektur, telefon: 031–786 4889, 073–028 9298, e-post: kristina.fridh@hdk.gu.se

HELENA HANSSON
Helena Hansson forskar om designers arbetssätt som verktyg, frugal innovation, hållbar samhällsutveckling, Kenya. Hon kan svara på frågor om hur användningen av designerns arbetssätt, inom innovationsprojekt, kan leda till långsiktig och hållbar förändring för samhällen med resursbrist. Hennes forskningsplatform är i Kisumu, Kenya som är en del av Mistra Urban Futures.
Helena Hansson, doktorand i design, telefon: 070–374 7827, e-post: helena.hansson@hdk.gu.se

MARLÉNE JOHANSSON
Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.
Marléne Johansson, professor i slöjd, telefon: 031–786 4213, e-post: marlene.johansson@hdk.gu.se

KATARINA A KARLSSON
Katarina A Karlsson driver ett forskningsprojekt under rubriken Det ”essentiellt” feminina - en kartläggning genom konstnärlig praktik av det feminina territorium som den tidigmoderna musiken erbjuder. I projektet jämför hon strategierna i 1600-talets engelska lutsånger med erfarenheter från kvinnor som flytt från dysfunktionella relationer. Därefter arrangerar hon om sångerna och framför dem med denna kunskap. Även tonsättaren Paula af Malmborg Ward har komponerat om delar av sångerna.
Katarina A Karlsson, filosofie doktor i musikalisk gestaltning, telefon: 031–786 4084, e-post: katarina.a.karlsson@kultur.gu.se

MONICA LINDGREN
Musik, estetiskt lärande, pedagogik, skola, makt och social inkludering. Monica Lindgren kan svara på frågor som rör lärande och undervisning inom estetiska ämnen.
Monica Lindgren, docent i musikpedagogik, telefon: 031–786 4157, e-post: monica.lindgren@hsm.gu.se

ANNIKA LUNDGREN
Forskar om relationen mellan konst och politik. Hennes text- och tidsbaserade konstnärliga praktik fokuserar på maktstrukturer i fråga om historieskrivning, ekonomi och genus. Annika Lundgrens verk består huvudsakligen av olika typer av performance och intervention där trolleriföreställningarna Strategies of Magic kan nämnas som exempel.
Annika Lundgren, professor i fri konst, telefon: 031–786 5143, e-post: annika.lundgren@akademinvaland.gu.se

KARIN NELSON
Orgel, improvisation, nordtysk barockmusik. Karin Nelson kan svara på frågor som rör orgelforskning och 1600-talets improvisationspedagogik.
Karin Nelson, professor i orgel och orgelinterpretation, telefon: 070–297 0426, e-post: karin.nelson@hsm.gu.se

BIRGITTA NORDSTRÖM
Birgitta Nordström kan svara på frågor om textiliers betydelse i mötet med döden, som vid begravning och avsked.
Birgitta Nordström, universitetslektor i textilkonst, telefon: 031–786 4895, birgitta.nordstrom@hdk.gu.se

MARIA NYSTRÖM
Design, arkitektur, minimal resursanvändning, Afrika, NASA. Maria Nyström kan svara på frågor om hur vi kan hitta inspiration i rymdresor till att skapa nya byggnader med minimal resursanvändning.
Maria Nyström, professor i design, telefon: 031–786 4856, e-post: maria.nystrom@hdk.gu.se

INGRID RYBERG
Forskning med fokus på queera och feministiska filmkulturer, bland annat feministisk pornografi, samt 70- och 80-talens kvinno- och homopolitiska filmkulturer i Norden.
Ingrid Ryberg, filosofie doktor i filmvetenskap, e-post: ingrid.ryberg@gu.se

ANNA RYLANDER
Design, designers arbetsmetoder. Hur kan man beskriva sinnenas betydelse i designprocessen? Anna Rylander kan svara på frågor om designerns arbetssätt.
Anna Rylander, forskare i design management, telefon: 031–786 5997, 070–721 6630, e-post: anna.rylander@hdk.gu.se

ANNELIES VANEYCKEN
Designerns roll, hållbar samhällsutveckling, barns medbestämmande, leken som arbetssätt. Annelies Vaneycken kan svara på frågor om leken som arbetssätt i arbetet med att involvera barn och unga vuxna i stadsutveckling.
Annelies Vaneycken, doktorand i design, telefon: 076–582 9570, e-post: annelies.vaneycken@hdk.gu.se

Medicin, odontologi & vårdvetenskap

KERSTIN ALBERTSSON WIKLAND
Forskar om barns tillväxt, hur den regleras av arv och miljö som hormoner, nutrition, hur den matematiskt kan modelleras, hur den kan följas inom barnhälso- och sjukvård mot referenskurvor, framtagna för att identifiera fysisk och psykisk ohälsa under barndom, liksom senare morbiditet och mortalitet.
Kerstin Albertsson Wikland, senior professor i pediatrisk tillväxtforskning, telefon: 031–343 5165, 070–882 8990, e-post: kerstin.albertsson.wikland@gu.se

MARIE BERG
Forskar om graviditet, förlossning, tidigt moderskap och nyföddhetstiden i syfte att utveckla och definiera centrala förutsättningar för högkvalitativ graviditets- och förlossningsvård. Forskar också om barnafödande vid diabetes hos den gravida kvinnan samt om fetma och barnafödande.
Marie Berg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot reproduktiv och perinatal hälsa, telefon: 031–786 6084, e-post: marie.berg@fhs.gu.se

CHRISTINA BERGH
Forskar om provrörsbefruktning, IVF.
Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi med inriktning mot evidensbaserad medicin, telefon: 031–342 3795, 073–688 9325, e-post: christina.bergh@vgregion.se

CECILIA BJÖRKELUND
Forskar på befolkningsnivå om kvinnors hälsa, bland annat deras sömn och stressnivåer, samt om handläggning av depression och internetbehandling i primärvården.
Cecilia Björkelund, senior professor i allmänmedicin, telefon: 031–786 6832, 070–798 0503, e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

MARIA BOSTRÖM
Forskar om unga vuxna i arbetslivet, deras syn på arbetsförmåga, ansvar och drivkrafter, och balansen mellan arbetet och livet i övrigt.
Maria Boström, forskare i arbets- och miljömedicin, telefon: 072–397 1168, 031–786 6274, e-post: maria.bostrom@amm.gu.se

HELENA CARÉN
Forskar på hjärntumörer med målet att förbättra diagnostik och identifiera nya behandlingsmetoder.
Helena Carén, docent i molekylär medicin, telefon: 031–786 3838, 076–618 3838, e-post: helena.caren@gu.se

JOVANNA DAHLGREN
Forskar om faktorer tidigt i livet som påverkar tillväxt, övervikt och risk för metabola syndromet hos barn.
Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi med särskild inriktning mot tillväxtforskning, telefon: 031–343 5211, 070–275 0233 e-post: jovanna.dahlgren@gu.se

SYNNEVE DAHLIN IVANOFF
Leder den tvärvetenskapliga forskargruppen FRESH med det övergripande målet att studera åtgärder för att stödja ett gott åldrande hemma hos både äldre personer som redan är sköra, och de med risk för att utveckla skörhet.
Synneve Dahlin Ivanoff, professor i arbetsterapi, telefon: 031–786 5733, e-post: synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

SUZANNE DICKSON
Forskar om beroendesystemet i hjärnan och dess koppling till fetma, till exempel hormoner som reglerar aptiten. Talar engelska.
Suzanne Dickson, professor i fysiologi och neuroendokrinologi, telefon: 031–786 3568, 070–369 3568, e-post: suzanne.dickson@gu.se

INGER EKMAN
Forskar om personcentrerad vård. Den enskilde patientens resurser och behov är utgångspunkten, resultatet blir nöjda patienter och mer effektiv vård, till exempel genom kortare vårdtider. Föreståndare för Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård (GPCC).
Inger Ekman, professor i omvårdnad, telefon: 031–786 6014, 073–981 5765, e-post: inger.ekman@gu.se

MARICA ERICSON
Föreståndare vid Centrum för hudforskning, SkinResQU, med forskning inom biomedicinsk fotonik. Användning av spektroskopi och fotonik för biomedicinska tillämpningar som experimentell hudforskning och anti-mikrobiella studier. Läkemedelsadministration via huden, kontaktallergi och hudcancer.
Marica Ericson, universitetslektor i fysikalisk kemi, telefon: 031–786 9030, 076–622 9030, e-post: marica.ericson@chem.gu.se

KRISTINA ERIKSSON
Forskar om virus och orsaker till virussjukdomar som till exempel herpes.
Kristina Eriksson, professor i viral immunpatologi, telefon: 031–342 4761, e-post: kristina.eriksson@microbio.gu.se

MARIA FALKENBERG GUSTAFSSON
Forskar om mitokondrier, som är cellens kraftstationer. Hennes forskargrupp var först med att få mitokondriernas DNA att börja kopiera sig själv i ett provrör.
Maria Falkenberg Gustafsson, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, telefon: 031–786 3444, 073–230 9119, e-post: maria.falkenberg@medkem.gu.se

EVA FORSSELL ARONSSON
Utvecklar metoder för att förbättra behandlingen av spridd cancersjukdom med radioaktiva läkemedel individuellt för varje patient, och studerar effekter av bestrålning med joniserad strålning.
Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik (medicinsk strålningsfysik), telefon: 031–786 6746, 031–342 2349, 070–372 2626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

AMEL GRITLI LINDE
Forskar om genetiskt ”tillverkade” organ och de mekanismer i cellerna som styr hur olika organ bildas.
Amel Gritli Linde, docent i oral biokemi, telefon: 031–786 3392, e-post: amel@odontologi.gu.se

LENA HARTELIUS
Forskar om neurologiskt orsakade kommunikationsstörningar.
Lena Hartelius, professor i logopedi, telefon: 031–786 6884, e-post: lena.hartelius@neuro.gu.se

ANN HELLSTRÖM
Forskar om synskador hos för tidigt födda barn.
Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi, telefon: 076–897 9196, 031–343 4720, e-post: ann.hellstrom@medfak.gu.se

GUNNEL HENSING
Forskar om sjukfrånvaro som har psykiatriska orsaker, och även om alkoholkonsumtion och alkoholproblem ur ett genusperspektiv. Hon leder forskningsprogrammet New Ways med fokus på arbetsförmåga vid depression och ångestsjukdom och det longitudinella projektet Women and Alcohol in Gothenburg.
Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, telefon: 031–786 6862, 076–618 6862, e-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

LENA HULTHÉN
LCHF, GI, Viktväktarna – buden om hur vi ska äta för att inte bli överviktiga och hålla oss friska är många. Lena Hulthén är professor i klinisk näringslära och vet hur vi ska äta för att må bra. Hon är särskilt intresserad av mineraler och framförallt järn och järnbrist men också jod och salt i maten.
Lena Hulthén, professor emerita i klinisk näringslära, telefon: 031–786 3714, 070–857 4991, e-post: lena.hulthen@medfak.gu.se

CHRISTINA JERN
En av landets främsta experter på blodets levringsförmåga och genetik vid stroke. Ordförande Stroke-centrum Väst.
Christina Jern, professor i neurologi, telefon: 031–343 5720, e-post: christina.jern@gu.se

GUNILLA KRANTZ
Har som sitt huvudsakliga forskningsområde global hälsa och studerar våld i nära relationer, såväl mäns som kvinnors utsatthet och utövande, sexuell och reproduktiv hälsa inklusive mödrahälsa, psykisk ohälsa och barriärer till vård. Hon är för närvarande ansvarig för två forskningsprogram i Rwanda, ett om traumatiska upplevelser och samband med mental ohälsa samt ett om gravida kvinnors användande av förebyggande mödravård, dess kvalité och utförande. Vidare studerar hon unga kvinnors psykiska ohälsa i ett longitudinellt perspektiv i Sverige och undersöker förekomst av våld som en viktig determinant.
Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap, telefon 031−786 6861, e-post: gunilla.krantz@socmed.gu.se

LAUREN LISSNER
Forskar på befolkningsnivå om övervikt och fetma bland både barn och vuxna. Är sedan tio år vetenskaplig ledare för EpiLife, Gothenburg Center for Epidemiologic Studies on Mental and Physical Health Interacting over the Lifecourse.
Lauren Lissner, professor i epidemiologi, telefon: 031–786 6847, 070–820 7343, e-post: lauren.lissner@gu.se

CARINA MALLARD
Forskar om hjärnskador som uppstår under perioden innan eller kring födelsen.
Carina Mallard, professor i experimentell perinatal hjärnskadeforskning, telefon: 031–786 3498, 031–786 5661, 070–563 1004, e-post: carina.mallard@fysiologi.gu.se

INGALILL MÅRTENSSON BOPP
Forskar om uppkomst av kroniska autoimmuna sjukdomar, bland annat ledgångsreumatism, och även leukemi.
Ingalill Mårtensson Bopp, professor i molekylär medicin med inriktning på sjukdomsmekanismer inom cancerforskning och hematologi, telefon: 031–342 2492, e-post: lill.martensson@rheuma.gu.se

JENNY NYSTRÖM
Forskar om kronisk sällsynta njursjukdomar och behandling av till exempel njursvikt, med inriktning mot molekylära processer kopplat till njurfunktion, i samverkan med klinik och industri.
Jenny Nyström, professor i fysiologi med särskild inriktning mot molekylära och funktionella studier av njurens funktion, telefon: 031–786 3393, e-post: jenny.nystrom@gu.se

KERSTIN PERSSON WAYE
Vilka ljud stör och hur påverkas vi? I fokus är hur barn och personal påverkas av buller i förskola och skola, hörselrelaterade besvär i kommunikationsintensiva miljöer och sömnpåverkan av buller från bland annat godståg och vindkraftverk.
Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin, telefon: 031–786 3604, e-post: kerstin.persson.waye@amm.gu.se

ANNIKA ROSENGREN
Forskar om hjärtsjukdomar ur ett befolkningsperspektiv.
Annika Rosengren, professor i medicin, telefon: 031–343 4086, 070–960 3674, e-post: annika.rosengren@hjl.gu.se

ANNA RUDIN

Forskar om varför allergier hos barn uppstår och om T-cellers och bindvävscellers roll vid uppkomst av ledgångsreumatism samt hur denna sjukdom bäst behandlas i tidigt skede.

Anna Rudin, professor i inflammationsforskning, telefon: 031–342 4643, 073–741 8541, e-post: anna.rudin@rheuma.gu.se

BIRGITTA STRANDVIK

Forskningsområden: Fett, omega 3 och Omega 6 samt cystisk fibros.

Birgitta Strandvik, professor emerita i pediatrik, telefon: 031–343 4723, e-post: birgitta.strandvik@pediat.gu.se

DIANA SWOLIN-EIDE
Forskar kring barns tillväxt och benmetabolism. Docent och barnläkare vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning.
Diana Swolin-Eide, docent i pediatrik, telefon: 031–343 6784, e-post: diana.swolin-eide@vgregion.se

ANN-MARI SVENNERHOLM
Forskar om vaccin mot ETEC-bakterier. ETEC-diarré drabbar små barn i utvecklingsländerna hårdast och varje år dör flera hundratusen barn av sjukdomenbakterien. ETEC är också den vanligaste orsaken till turistdiarré.
Ann-Mari Svennerholm, senior professor i infektion och immunitet, telefon: 031–786 6202, 070–829 8960, e-post: ann-mari.svennerholm@microbio.gu.se

MARGDA WAERN
Forskar om självmord, särskilt bland äldre.
Margda Waern, professor i allmän psykiatri, telefon: 031–342 2164, 070–227 2205, e-post: margda.waern@neuro.gu.se

ANNA WINKVIST
Forskar om samband mellan kostmönster (som traditionell samisk kost eller medelhavskost, anti-inflammatorisk kost) och senare risk för hjärtkärlsjukdom eller fetma, liksom kostbehandling vid olika sjukdomar. Forskar även om olika sätt att objektivt mäta kostintag.
Anna Winkvist, professor i näringslära, telefon: 031–786 3728, e-post: anna.winkvist@nutrition.gu.se

AGNES WOLD
Forskar om normalfloran och hur den etableras i nyföddhetstiden, samt hur normalfloran styr immunsystemets mognad och påverkar risken att utveckla immunregleringssjukdomar, såsom allergi och inflammatorisk tarmsjukdomallergier.
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, telefon: 031–342 4617, 073–322 0047, e-post: agnes.wold@microbio.gu.se

Naturvetenskap & kulturvård

KATARINA ABRAHAMSSON

Polarforskning, miljöforskning, marin analytisk kemi, forskningsresor och expeditioner.
Katarina Abrahamsson, professor i analytisk och marin kemi, telefon: 031–786 9051, e-post: katarina.abrahamsson@gu.se

CAROLINE BECK ADIELS
Använder experimentella tekniker inom fysik som i slutänden appliceras på biologiska och medicinska frågeställningar. Studerar dynamiska händelser och egenskaper på encellsnivå, men strävar även efter att efterlikna fysiologiska miljöer för medicinsk screening och cellulära beteendestudier.
Caroline Adiels, filosofie doktor i medicin, forskare i biologisk fysik, telefon: 031–786 9123, e-post: caroline.adiels@physics.gu.se

MARIJA CVIJOVIC
Utvecklar matematiska verktyg för att lägga grunden för nya strategier som kan öka förståelsen om sambandet mellan åldrande och åldersrelaterade sjukdomar och söker förutsättningar för att bättre diagnosticera och behandla dessa sjukdomar.
Marija Cvijovic, universitetslektor i biomatematik, telefon: 031–772 5321, mobil: 076–234 5835, e-post: marija.cvijovic@gu.se

SUSANNE ERIKSSON
Havsforskning, forskar om havskräftor, kräftprojektet NEPHROPS (EUFP7).
Susanne Eriksson, docent i marin ekologi, telefon: 031–786 9525, e-post: susanne.eriksson@bioenv.gu.se

ROSMARIE FRIEMANN
Forskar inom ämnet strukturbiokemi, hur proteiners struktur relaterar till deras funktion, och hur struktur och funktion samarbetar. Rosmarie Friemann koordinerar även arbetet mot att utveckla nya antibiotika i UGOT Challenges-satsningen CARe, Centre for Antibiotic Resistance Research at University of Gothenburg.
Rosmarie Friemann, forskare i strukturbiokemi, telefon: 031–786 3936, e-post: rosmarie.friemann@gu.se

ANNA GODHE
Ekologi, evolution kopplat till plankton, algblomningar, populationsgenetik.
Anna Godhe, professor i marin ekologi, telefon: 031–786 2709, e-post: anna.godhe@marine.gu.se

CHARLOTTA HANNER NORDSTRAND
Ett av hennes specialområde är religiösa föremål i kristna kyrkor. En väsentlig del av vårt kulturarv utgörs av Sveriges cirka 3 500 kyrkor, varav huvudparten är skyddad enligt speciella lagföreskrifter. Ett annat specialområde är tidig kristen, bysantinsk arkitektur och bebyggelse i mellanöstern, specifikt de syriska områdena. Studerar dessutom 1800-talets samlande av kulturhistoriska föremål och interiörer.
Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor i kulturvård, e-post: charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se

KRISTINA HEDFALK
Forskningen riktar sig mot membranproteiner, deras struktur, funktion och reglering, med ett särskilt fokus på aquaporiner (vattenkanaler i cellmembranet hos allt levande). De proteiner som sitter i lipidskiktet som omger cellen är viktiga för transportprocesser och energimetabolism och, baserat på dessa funktioner, är membranproteiner viktiga målmolekyler för läkemedel.
Kristina Hedfalk, universitetslektor i biokemi, telefon: 031–786 3923, e-post: kristina.hedfalk@gu.se

ANNE HORMES
Forskar bland annat om inlandsis och klimatförändringar i fjäll och alpina områden som Norge, Svalbard, Alperna och Lappland. Använder bland annat kol-14-metoden för att datera klimatförändringar. Studerar processer som är orsak till skred och laviner.
Anne Hormes, universitetslektor i geovetenskaper, telefon: 031–786 3682, e-post: anne.hormes@gvc.gu.se

KERSTIN JOHANNESSON
Forskar om hur nya arter bildas. Ordförande för Centrum för Hav och Samhälle, koordinator för två forskningsprogram: Linnécentret i marin evolutionsbiologi (CeMEB) och EU-BONUS-projektet Bambi.
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, telefon: 031–786 9611, e-post: kerstin.johannesson@gu.se

CAROLINE JONSSON
Nanoforskning, vattenkemi. Forskar om vad som sker vid partikelytor i vattenmiljö och nanopartiklars effekter i naturen. Studerar spridning av föroreningar i vattenmiljön.
Caroline Jonsson, forskare i miljönanokemi, telefon: 031–786 9066, e-post: caroline.jonsson@gu.se

ÅSA KASIMIR KLEMEDTSSON
Forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket, om odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC.
Åsa Kasimir Klemedtsson, filosofie doktor i geovetenskaper, telefon: 031–786 1960, e-post: asa.kasimir.klemedtsson@gvc.gu.se

ELLEN LARSSON
Undervisar och forskar om svampar, mykologi.
Ellen Larsson, förste museiintendent, telefon: 031–786 2662, e-post: ellen.larsson@bioenv.gu.se

INGRID MARTINS HOLMBERG
Forskningsområden: stadsomvandlingarnas bebyggelsehistoria; kulturarvisering av stadsmiljöer; kulturarvssektorns hantering av de nationella minoritetsgruppernas historiska platser, ssk romers; byggnadsvård och återbruk som hållbara praktiker. Ansvarig för forskningsklustret Curating the City, inom Centre for Critical Heritage Studies.
Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor i kulturvård, telefon: 031–786 4716, e-post: ingrid.holmberg@conservation.gu.se

ANNELI PALMSKÖLD
Forskar om slöjd, hantverk, textilt återbruk, hemslöjdsrörelsen som kulturarvsaktör och folkliga inredningstextilier. Flera arbeten har ett genusperspektiv och handlar om att utmana gängse historieskrivning om slöjd, hantverk och hemslöjd. Har även studerat virkning som ett exempel på ett hantverk som har förbisetts och kritiserats som alltför enkelt, fult och onödigt.
Anneli Palmsköld, docent i etnologi, telefon: 031–786 4709, mobil: 070–862 8805, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

ANGELA PAULINY
Forskar om telomerer och åldrande. Forskning i molekylär biologi och molekylär ekologi. Studerar genetisk variation och inavelseffekter hos fåglar.
Angela Pauliny, forskare i molekylär ekologi, telefon: 031–786 3480, e-post: angela.pauliny@bioenv.gu.se

KRISTINA SUNDELL
Är fiskfysiolog som forskar om odling av fisk och skaldjur i hållbara marina vattenbrukssystem. Hon koordinerar även arbetet att genom tvärvetenskaplig forskning öka produktionen av mat från havet på ett miljövänligt sätt i UGOT Challenges-satsningen SWEMARC.
Kristina Sundell, professor i zoofysiologi, telefon: 031–786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

MARIA SUNDIN
Forskar inom astrofysik och har även intresse för tvärvetenskapliga aspekter av astronomi. Bedriver sedan 2012 också forskning inom hästar och hästsport med koppling till teknik och fysik.
Maria Sundin, docent i teoretisk fysik, telefon: 076–622 9172, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

SOFIA THORSSON
Stadsklimat med fokus på vindförhållanden och strålningsbalans i olika stadsmiljöer, kopplingen mellan luftföroreningshalter och den lokala meteorologin. Projektkoordinator för forskningsprojektet Samordnad ansats för anpassning av städer till klimatrelaterade risker.
Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, telefon: 031–786 4733, e-post: sofiat@gvc.gu.se

ANGELA WULFF
Marinekolog och polarforskare som är expert på algers ekofysiologi. Forskar om cyanobakterier i Östersjön och växthusgaser och kvicksilver i Arktis.
Angela Wulff, professor i marin ekologi, telefon: 031–786 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

ANNA WÅHLIN
Oceanografi, oceancirkulation, polarforskning, Antarktis, Södra Ishavet, vattenståndshöjning, smältande glaciärer, tunga bottenströmmar, topografisk styrning. Har varit på många forskningsexpeditioner i Antarktis.
Anna Wåhlin, professor i oceanografi, telefon: 031–786 2866, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

Pedagogik, lärande, idrott & kost

PETRA ANGERVALL
Forskar och undervisar om genus och utbildningsystem. Hon är också verksam i Centrum för genusforskning, GIG, samt har uppdrag i Universitets och högskolerådets referensgrupp om jämställdhet och ledarskap i högskolan. Petra Angervall är också kursledare för flera kurser med inriktning på pedagogik och genus.
Petra Angervall, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2472, 076–261 6059, e-post: petra.angervall@ped.gu.se

LISA ASP-ONSJÖ
Forskar om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram.
Lisa Asp-Onsjö, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2361, 070–527 1893, e-post: lisa.asp-onsjo@ped.gu.se

NATALIE BARKER-RUCHTI
Forskar om ungdomsidrott, artistisk gymnastik och om tränarskap.

Natalie Barker-Ruchti, docent i idrottsvetenskap, telefon: 072–913 0117, e-post: natalie.barker@ped.gu.se

CHRISTINA BERG
Forskar om hälsofrämjande kostvanor samt påverkansfaktorer för uppfattningar, val och vanor relaterade till mat.
Christina Berg, docent i kostvetenskap, telefon: 070–958 7299, e-post: christina.berg@ped.gu.se

CAROLINE BERGGREN
Caroline Berggrens forskningsprojekt Högskoleutbildades mobilitet: köns- och klassperspektiv på val av högskola och val av etableringsort efter studier undersöker i vilken mån högskolestuderandes geografiska förflyttning leder till reproduktion eller förändring av befintliga köns- och klasstrukturer. Caroline Berggrens övergripande forskningsintresse är uppdelning och hierarkisering efter kön och klass.
Caroline Berggren, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2061, e-post: caroline.berggren@ped.gu.se

CECILIA BJÖRCK

Forskar om ungdomar och populärkultur. Hon disputerade 2011 med avhandlingen Claiming space: Discourses on gender, popular music, and social change som undersöker talet om att ”ta plats” när det gäller unga kvinnors inträde på musikområden som traditionellt dominerats av män.
Cecilia Björck, universitetslektor i pedagogik, telefon: 031–786 2181, 073–615 0217, e-post: cecilia.bjorck@gu.se

MARIANNE DOVEMARK
Forskar om frågor om makt och inflytande, bland annat om skolans styrning och marknadsorientering. Frågor av speciellt intresse är aspekter på inflytande och demokrati.
Marianne Dovemark, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2774, e-post: marianne.dovemark@gu.se

KARIN GRAHN
Karin Grahns forskning behandlar idrotten ur ett genusperspektiv, framförallt kring hur genus skapas, återskapas och/eller utmanas inom föreningsidrotten. Barn, ungdomar och dess tränare står i fokus.
Karin Grahn, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 031–786 2072, 073–511 3181, e-post: karin.grahn@ped.gu.se

ÅSE HANSSON
Åse Hansson forskar om förutsättningar för och effekter av utbildning, speciellt med fokus på matematikundervisning. Hon forskar om betydelsen av utbildning för utsatta elevgrupper samt effekter av lärarkompetens ur ett likvärdighetsperspektiv och ansvarsfördelningen mellan lärare och elever med kritisk granskning av elevens eget arbete i matematikundervisningen.
Åse Hansson, universitetslektor i pedagogik, telefon: 031–786 2213, 070–594 2873, e-post: ase.hansson@ped.gu.se

INGRID HENNING LOEB
Ingrid Henning Loeb forskar om organisering av lärande i gymnasieskolans yrkesprogram, introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning.

Ingrid Henning Loeb, universitetslektor i pedagogik, telefon: 070–832 6117, e-post: ingrid.henning-loeb@ped.gu.se

ANETTE HELLMAN
Genus och normalitetsskapanden inom förskolan. Anette Hellman disputerade 2010 med avhandlingen Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. I avhandlingen undersöker hon hur kön skapas i förskolans vardag. Studien visar även att stereotypa uppfattningar om kön tillåts styra verksamhetsplaneringen i förskolan.
Anette Hellman, universitetslektor i pedagogik, telefon: 031–786 2173, e-post: anette.hellman@ped.gu.se

EVA HJÖRNE

Forskar om elevhälsa och inkludering
.
Eva Hjörne, professor i pedagogik, telefon: 070–960 8990, e-post: eva.hjorne@ped.gu.se

ANN-SOFIE HOLM
Forskar om könskonstruktioner bland unga i skolan, men även om marknadiseringen av den svenska skolan och dess effekter för elever, lärare, rektorer och studievägledare.
Ann-Sofie Holm, docent i pedagogik, telefon 031–786 2320, 070–515 9005, e-post: ann-sofie.holm@gu.se

MARIA JARL
Skolpolitik: det politiska spelet om skolan på nationell och kommunal nivå. Fristående skolor? Betyg? Återförstatligande? De politiska förslagen om skolan duggar tätt, och ofta är politikerna oeniga om vilka förslag och lösningar som är bra. Maria Jarl vet varför de politiska partierna bråkar om skolan.
Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap, telefon: 031–786 2119, 031–786 5896, 070–948 2432, e-post: maria.jarl@gu.se

ANGELIKA KULLBERG
Forskar om matematikämnet under skolans tidiga år.
Angelika Kullberg, docent i pedagogiskt arbete, telefon: 031–786 2067, e-post: angelika.kullberg@ped.gu.se

CHRISTEL LARSSON
Christel Larsson kan svara på frågor om matvanor hos barn och ungdomar samt kostundersökningsmetodik. Flera pågående forskningsprojekt handlar om att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet bland barn, ungdomar och vuxna.
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, telefon: 070–911 6519, e-post: christel.larsson@ped.gu.se

MONICA LINDGREN
Musik och estetiskt lärande i skola och lärarutbildning. Monica Lindgren kan svara på frågor som rör lärande inom estetiska ämnen.
Monica Lindgren, docent i musikpedagogik, telefon: 031–786 4157, e-post: monica.lindgren@hsm.gu.se

ÅSA MÄKITALO
Forskar om kommunikation och lärande, organisation och kunskapsutveckling.
Åsa Mäkitalo, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2357, 070–715 7405, e-post: asa.makitalo@ped.gu.se

YLVA ODENBRING
Forskar om genus och social bakgrund i förskola och skola samt om barns och ungas uppväxtvillkor. Hon har även studerat brottsoffer och förövare i skolan.

Ylva Odenbring, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2840, e-post: ylva.odenbring@gu.seANETTE OLIN
Forskar om skolutveckling, lärares lärande och aktionsforskning.

Anette Olin, universitetslektor i pedagogik, telefon: 070–839 9155, e-post: anette.olin@gu.se

CHRISTINA OSBECK
Forskar om värdegrundsfrågor i skola och utbildning, om etik- och religionsdidaktik samt om värdepedagogik.

Christina Osbeck, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2273, e-post: christina.osbeck@gu.seINGRID PRAMLING SAMUELSSON
Små barn och lärande, barns lek, förskola. Ingrid Pramling Samuelsson är UNESCO-professor i Early Childhood Education.
Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor i pedagogik, telefon: 070–568 4092, e-post: ingrid.pramling@ped.gu.se

MONICA REICHENBERG
Forskar om läsförståelse, texters tillgänglighet, funktionsnedsättning och delaktighet.
Monica Reichenberg, professor i ämnesdidaktik, telefon: 031–786 2451, e-post: monica.reichenberg@ped.gu.se

MONICA ROSÉN
Barns datorvanor och läsande. Hur påverkas barns läsvanor, i en internationell jämförelse, av att datorer har gjort intåg i hemmen?
Monica Rosén, professor i pedagogik, telefon 031–786 2435, 070–653 2435, e-post: monica.rosen@ped.gu.se

ASTRID SCHUBRING
Forskar om ungdomsidrott, hälsa och karriärutveckling inom elitidrott. 

Astrid Schubring, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 031–786 4221, e-post: astrid.schubring@gu.se

SONJA SHERIDAN
Forskar om pedagogisk kvalitet i förskola och skola med särskilt fokus på villkoren för barns och ungdomars lärande.
Sonja Sheridan, professor i pedagogik, telefon: 076–618 2368, e-post: sonja.sheridan@ped.gu.se 

AGNETA SJÖBERG

Forskar om barns och ungdomars nutrition och hälsa med särskilt fokus på fetma samt järn.
Agneta Sjöberg, professor i näringslära, telefon: 031–786 4204, e-post: agneta.sjoberg@gu.se

PIA WILLIAMS
Forskar om barns villkor för lärande, med särskilt fokus på barns samlärande. Ett pågående forskningsprojekt handlar om att studera gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan.
Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 031–786 2246, e-post: pia.williams@ped.gu.se

ULRIKA WOLFF
Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, förutsättningar för tidig läsning.
Ulrika Wolff, professor i pedagogik, telefon: 070–555 0919, e-post: ulrika.wolff@ped.gu.se

MARIE WRETHANDER

Marie Wrethander forskar om elevers sociala situation i skolan utifrån såväl elevers som ett institutionellt perspektiv. Hon studerar hur barn och elever organiserar sin sociala tillvaro och arbetar med kamratrelationer och hur konsekvenserna kan bli när barn utesluts från olika gemenskaper och utsätts för kränkande handlingar. Med utgångspunkt i detta har hon problematiserat hur begreppet mobbning används och har vuxit fram.
Marie Wrethander, universitetslektor i pedagogik, telefon: 073–988 2784, e-post: marie.wrethander@ped.gu.se

Psykologi

MARGARETA BOHLIN
Forskar om hur ungdomar agerar och interagerar på sociala medier och hur det inverkar på yrkeslivet bland de som arbetar med ungdomar. Hon studerar också om vilka risker de tar både off- och online och hur deras sexuella utveckling och kroppsuppfattning påverkas. Margareta forskar även om livssituationen för ungdomar med diabetes typ 1, samt om hur musik påverkar identitets- och interaktionsprocesser bland barn och ungdomar.
Margareta Bohlin, docent i psykologi, tel:031–786 1687, e-post: margareta.bohlin@psy.gu.se

CHRIS von BORGSTEDE
Miljöpsykolog. Forskar om hur sociala normer och sociala dilemman påverkar beteenden.
Chris von Borgstede, universitetslektor i psykologi, telefon: 031–786 4260, e-post: chris.von.borgstede@psy.gu.se

PETRA BOSTRÖM

Forskar kring föräldraskap, psykisk hälsa bland barn och ungdomar, samt kring barn med intellektuell funktionsnedsättning. Fokus ligger på barns välmående och hur det samspelar med familj, skola och kamratrelationer. För att öka kunskapen kring barn och föräldrars subjektiva upplevelser arbetar hon kontinuerligt med metodutveckling av intervjuformer, enkäter och appar.
Petra Boström, universitetslektor i psykologi, telefon: 031–786 4294, e-post: petra.bostrom@psy.gu.se

MALIN BROBERG
Forskar om psykisk utveckling och hälsa, särskilt hos barn och unga med sjukdom/funktionsnedsättning. Fokus ligger på hur vi kan öka förutsättningarna för psykisk hälsa hos barn med sjukdom och funktionsnedsättning samt vilket stöd föräldrarna upplever att de behöver. Hon har även forskat om hur den kognitiva och känslomässiga utvecklingen hos barn med olika sjukdomar och funktionsnedsättning ser ut.

Malin Broberg, professor i utvecklingspsykologi, telefon: 031–786 4293, 070–825 0046, e-post: malin.broberg@psy.gu.se

CLAUDIA FAHLKE
Forskningsområde är hälsopsykologi, inklusive beroendepsykologi med fokus på alkoholberoende.
Claudia Fahlke, professor i psykologi, telefon: 031–786 4289, e-post: claudia.fahlke@psy.gu.se

ANN FRISÉN
Forskar om ungdomar, unga vuxna, identitet, kroppsuppfattning, mobbning, cybermobbning.
Ann Frisén, professor i psykologi, telefon: 070–939 5984, e-post: ann.frisen@psy.gu.se

ANGELICA HAGSAND
Tvärvetenskaplig forskning mellan rättspsykologi och missbrukspsykologi. Forskar främst på hur alkohol påverkar vittnens minne av brott, både i labb och i fält. Har också börjat undersöka experimentellt hur alkoholpåverkade brottsoffer och gärningspersoner minns ”brott”/oetiska situationer och hur de beter sig i en förhörssituation. Forskningen sker både vid Göteborgs universitet och vid Florida International University, USA.
Angelica Hagsand, post doc i psykologi, telefon: 1 305 348 5356, e-post: angelica.hagsand@psy.gu.se

MARIE KIVI

Marie Kivi skrev nyligen en avhandling om internetbehandling för deprimerade inom primärvården. Hon är även involverad i forskning kring åldrande och hur vi hanterar övergångar mellan olika livsfaser, liksom forskning kring behandling av psykiska problem hos äldre.

Marie Kivi, filosofie doktor i psykologi, telefon: 031–786 4282, e-post: marie.kivi@psy.gu.se

CAROLINA LUNDE
Unga idrottande tjejers kroppsuppfattning och hur de hanterar krav och ideal inom sin idrott.
Carolina Lunde, universitetslektor i psykologi, telefon: 031–786 4266, e-post: carolina.lunde@psy.gu.se

ELISABETH PUNZI 

Forskar om beteendemissbruk (sex, mat, internet, spel, träning med mera). Hon forskar även om relationen mellan judendom och psykoanalys och studerar judisk identitet och församlingsliv. Dessutom forskar hon om betydelsen av berättelser och kulturella uttryck för psykisk hälsa.
Elisabeth Punzi, universitetslektor i psykologi, telefon: 031–786 1648, e-post: elisabeth.punzi@psy.gu.se

JENNIFER STRAND
Forskar på psykossjukdomar. Hon har visat på betydelsen av att förstå vanföreställningar och hallucinationer utifrån livserfarenheter. Just nu driver hon ett projekt där föräldraförmåga undersöks, både ur barnets och ur den sjuke förälderns perspektiv.
Jennifer Strand, universitetslektor i kvalitativ metod, telefon: 031–786 4281, e-post: jennifer.strand@psy.gu.se

INGA TIDEFORS
Hennes forskningsfokus är mekanismer bakom benägenheten att begå sexuella övergrepp och vilka konsekvenserna blir för dem som utsätts. Som kursledare för institutionens sexologikurser finns också ett intresse för mer allmänna sexologiska frågeställningar. Ett sådant exempel är studien Workplace Romances: Going to Work Is Amazing and Really Fun. 
Inga Tidefors, seniorprofessor i psykologi, inriktning mot sexologi, telefon: 070–264 3844, e-post: inga.tidefors@psy.gu.se

Samhällsvetenskap

LISBETH AGGESTAM

Jämförande utrikespolitik och internationella relationer med fokus på ledarskap och europeiskt samarbete.
Lisbeth Aggestam, docent i statsvetenskap, telefon 031–786 66 96, e-post: lisbeth.aggestam@gu.se

GUNILLA ALMERED OLSSON
Leder forskargruppen Globala hållbarhetsstudier. Forskar om socio-ekonomiska konsekvenser av människans användning av naturresurser, särskilt markanvändning för produktion av mat och energi i Europa och Afrika.
Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi, telefon: 031–786 5475, 073–091 4917, e-post: gunilla.olsson@globalstudies.gu.se

ULRIKA ANDERSSON
Forskar om nyhetskonsumtion, om förändringar och utmaningar i journalistyrket samt om innehållsförändringar i svensk nyhetsjournalistik. Ulrika Andersson ansvarar för forskningsprogrammet Dagspresskollegiet, som sedan 1979 bedriver forskning om svenska folkets medieanvändning. Hon är också verksam i forskningsprojektet Profession möter management som undersöker hur arbetsvillkor och journalistisk kvalitet påverkas av ökad styrning på nyhetsredaktioner. Sedan 2013 arbetar hon som undersökningsledare vid SOM-institutet.
Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 031–786 4974, e-post: ulrika.andersson@som.gu.se 

CHRISTEL BACKMAN
Är jurist och sociolog med särskilt intresse för övervakningsstudier. Hon driver just nu ett fyraårigt forskningsprojekt om arbetsgivares kontroller på internet i samband med rekrytering.
Christel Backman, universitetslektor i sociologi, telefon: 031–786 5813, e-post: christel.backman@gu.se

MONIKA BAUHR
Korruption, transparens, internationella organisationer, bistånd, internationell miljöpolitik, klimatförändringspolitik, opinionsbildning om miljöfrågor.
Monika Bauhr, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1241, e-post: monika.bauhr@pol.gu.se

ANNIKA BERGSTRÖM
Forskar om mediernas publik och människors medievanor, särskilt nyhetsvanor och hur de förändras när nya aktörer kommer in på nyhetsarenan. Hon är också intresserad av deltagande i digitala medier, bland annat nyhetsmediernas kommentarsfunktioner, vem som bidrar med den typen av innehåll, hur publiken uppfattar möjligheterna att kommentera, och nyhetsproducentens inblandning i kommentarstrådarna.
Annika Bergström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 5178, 070–923 3761, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

YLVA BJERELD
Forskar om mobbning bland barn, för närvarande om mobbade barns relationer till vuxna.
Ylva Bjereld, doktorand i socialt arbete, telefon: 031–786 3614, e-post: ylva.bjereld@socwork.gu.se

GUNILLA BLOMQVIST SKÖLDBERG
Frågor kring arbetsvillkor, arbetsfördelning, könsideologier, demokratisering och globalisering.
Gunilla Blomqvist Sköldberg, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 4319, e-post: gunilla.blomqvist@globalstudies.gu.se

SOFIA BJÖRK
Forskar om familjemedlemmars fördelning av ansvar för omsorg om barn och äldre anhöriga utifrån ett genusperspektiv.
Sofia Björk, doktorand i sociologi, telefon: 031–786 4936, e-post: sofia.bjork@socav.gu.se

BRITT BÖRJESSON
Forskar och undervisar om mediestrukturer, pressetik och medielagstiftning.
Britt Börjesson, universitetsadjunkt i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 031–786 1203, 070–680 4912, e-post: britt.borjesson@jmg.gu.se

MARIE CARLSSON
Frågor kring motstånd och säkerhet med fokus på Kina, vilket inbegriper frågor kring makt. Falun gong-rörelsen och muslimska uighurer i Xinjiang är särskilt intressanta i detta fall då detta också berör frågor kring genus och globalisering genom studiet av dessa olika grupper.
Marie Carlsson, doktorand i sinologi, telefon: 031–786 4323, 070–370 1580, epost: marie.carlsson@globalstudies.gu.se

MARIE DEMKER
Komparativ politik, europeiska partier, ideologier, värdesystem och opinionsbildning, internationell politik, svensk och europeisk utrikespolitik i historien samt vetenskapsfilosofiska och metodologiska frågor.
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se

MONIKA DJERF-PIERRE
Forskar om journalistik – särskilt miljöjournalistik, krisjournalistik och politisk journalistik, journalistikens historiska utveckling och förändring samt genusfrågor.
Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 031–786 1208, e-post: monika.djerf-pierre@jmg.gu.se

MARIA EDSTRÖM
Maria Edströms fokus har under många år varit genus och medier. Hon var med och startade det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt som fortfarande är aktivt. Ett av hennes forskningsområden är genus och jämställdhet i mediernas innehåll och organisation samt yttrandefrihet. Redaktör för antologin Making change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media.
Maria Edström, universitetslektor i journalistik, telefon: 031–786 4992, 070–370 4879, e-post: maria.edstrom@jmg.gu.se

VIVEKA ENANDER
Forskar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hon har särskilt ägnat sig åt forskning kring misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. För närvarande är hon projektledare för ett forskningsprojekt om dödligt våld i nära relationer.
Viveka Enander, filosofie doktor i socialt arbete, telefon: 070–713 1444, e-post: viveka.enander@socwork.gu.se

MARIA ERIKSSON BAAZ
Forskningsintressen är afrikansk politik och säkerhet, militära och polisiära reformer, postkolonial teori, diaspora, samt genusstudier.
Maria Eriksson Baaz, professor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 070–674 8974, e-post: maria.eriksson@globalstudies.gu.se

ULRIKA FACHT
Forskningsinformatör på Nordicom, kan svara på frågor om svensk medieutveckling och om mediestatistik i Sverige.
Ulrika Facht, forskningsinformatör, telefon: 031–786 1306, e-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se

SYLVA FRISK
Fokuserar på frågor kring genus och islam med särskilt intresse för Sydostasien och Malaysia.
Sylva Frisk, filosofie doktor i socialantropologi, telefon: 031–786 4604, e-post: sylva.frisk@globalstudies.gu.se

MARINA GHERSETTI
Forskar om kriskommunikation (medier och kriser/pandemier), sociala medier, nyhetsvärdering, samt om svenskars biobesök.
Marina Ghersetti, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 1215, e-post: marina.ghersetti@jmg.gu.se

HARRIET GRAY
Forskningsintressen är sexuellt och könsrelaterat våld, nationalism, kritiska militärstudier, maskulinitet, migration och feministiska metoder inom internationella relationer.
Harriet Gray, postdoktor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 5009, e-post: harriet.gray@gu.se

MARIE GRUSELL
Forskar om sociala medier, strategisk kommunikation, och om opinioner om reklam. Hennes forskningsfokus kan sammanfattas under temat Påverkan – på nya villkor.
Marie Grusell, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

EVA HARRIE
Forskningsinformatör och nordisk koordinator på Nordicom. Svarar på frågor om nordisk mediestatistik och medieutvecklingen i Norden.
Eva Harrie, forskningsinformatör, telefon: 031–786 4658, e-post: eva.harrie@nordicom.gu.se

ANNA HEDENUS
Hennes forskning berör arbetslivsrelaterade frågor och betydelsen av sociala stereotyper för människors yrkesval och jobbmöjligheter.
Anna Hedenus, universitetslektor i sociologi, telefon: 031–786 4784, e-post: anna.hedenus@socav.gu.se

ULRIKA HEDMAN

Forskar om hur journalister använder sociala medier, professionellt och privat, och vad som händer med journalistiken och professionen när journalisterna i allt högre utsträckning är aktiva i olika sociala medier.

Ulrika Hedman, doktorand i journalistik, medier och kommunikation, telefon: 070–292 7716, e-post: ulrika.hedman@jmg.gu.se

ULLA-CARIN HEDIN
Ulla-Carin Hedin har bland annat forskat om whistleblowing (avslöjande av missförhållanden och oegentligheter) och socialt stöd på arbetsplatser. Under senaste åren har hennes forskning handlat om organisation, delaktighet och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.
Ulla-Carin Hedin, professor emerita i socialt arbete, mobil: 070–973 3773, e-post: ulla-carin.hedin@socwork.gu.se

KARIN HELLINGWERF
Forskningsinformatör på Nordicom. Arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern. Svarar på frågor om medievanor i Sverige.
Karin Hellingwerf, forskningsinformatör, 031–786 1992, e-post: karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

INGRID HÖJER
Forskar om barn och familj. Barns, ungas och föräldrars situation i den sociala barnavården, unga som lämnar dygnsvården. Utbildning och skola för barn och unga i familjehem och HVB hem. Även om relationer i familjer där föräldrar migrerat från Östeuropa för att arbeta i Sverige.
Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, telefon: 031–786 1568, e-post: ingrid.hojer@socwork.gu.se

BIRGITTA JORDANSSON
Birgitta Jordanssons forskningsintresse rör genus och jämställdhetsfrågor kopplat till högre utbildning, forskningsvillkor och arbetslivet.
Birgitta Jordansson, filosofie doktor i historia, telefon 031–786 4098, e-post: birgitta.jordansson@av.gu.se

ANJA KARLSSON FRANCK
Forskning som rör genus, arbete och migration – med ett särskilt fokus på hur människor manövrerar och navigerar olika typer av gränser, både sociala och geografiska.
Anja Karlsson Franck, filosofie doktor i ekonomisk geografi, telefon: 031–786 1414, 070–910 1150, e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se

KATHARINA KEHL
Forskning som rör genus, sexualitet, migration, och andrafiering av grupper och individer.
Katharina Kehl, doktorand i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 5067, e-post: katharina.kehl@gu.se

MONA LILJA
Forskningen fokuserar på att kartlägga olika motståndsstrategier samt dess inverkan på sociala förändringsprocesser. Intressant här är vilka motståndsstrategier som förhindrar/möjliggör olika samhällsgruppers politiska deltagande.
Mona Lilja, docent i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 5819, e-post: mona.lilja@globalstudies.gu.se

MIKELA LUNDAHL
Makt och hur makt verkar genom kategorier som ras, kön, sexualitet, identitet och kultur.
Mikela Lundahl, filosofie doktor i idéhistoria, telefon: 031–786 2697, e-post: mikela.lundahl@globalstudies.gu.se

BIRGITTA NIKLASSON
Politisering av statsförvaltning, diplomati och kvinnors karriärvägar i politik och förvaltning.
Birgitta Niklasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

YLVA NORÉN BRETZER
Miljöpolitik, energipolitik. Forskningsledare för projektet CluE, Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden, om att belysa hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Ylva Norén Bretzer, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

MALIN NYSTRAND

Forskningsintresset kretsar kring lokalt företagande med fokus på små och medelstora företag, socialt ansvarstagande, landinvesteringar och landkonflikter, informella sociala skyddsnät, småföretagares roll i uppbyggnad efter krig, korruption, relationen mellan den politiska och ekonomiska sfären, kritiska perspektiv på utvecklingsdiskursen. Empiriskt fokuserar hennes forskning på Uganda.
Malin Nystrand, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 5928, e-post: malin.nystrand@globalstudies.gu.se

ELISABETH OLIN
Hennes forskning är i huvudsak inriktad på funktionshindrade personer, deras vardag, sociala relationer, boende och professionella kontakter. För närvarande forskar Elisabeth Olin på personlig assistans som ges inom familjen.
Elisabeth Olin, docent i socialt arbete, telefon: 031–786 5780, e-post: elisabeth.olin@socwork.gu.se

JOSEFIN PERSDOTTER
Josefin Persdotter forskar om normer kring menstruation och avvikelse från dessa. Hur skapas och formas våra erfarenheter och attityder kring mens? Vad innebär det att avvika från mensnormer? Hur görs motstånd mot dessa? Och vilken roll spelar till exempel mensskydd och läkemedel i processerna?
Josefin Persdotter, doktorand i sociologi med inriktning på teknik och vetenskapsstudier, telefon: 070–728 4070, e-post: josefin.persdotter@socav.gu.se

FRIDA PETERSSON
Forskar, undervisar och handleder inom områdena social exkludering och kontroll, droganvändning och missbruk, bostadslöshet och mötet mellan klient och system inom välfärdsstatens organisationer. För närvarande studerar hon intagna mäns erfarenheter av utsluss från anstalt via så kallade halvvägshus.
Frida Petersson, biträdande universitetslektor i socialt arbete, telefon: 031–786 6383, e-post: frida.petersson@socwork.gu.se

MERRITT POLK
Hållbara transporter, jämställdhet, hållbara städer, deltagande planering.
Merritt Polk, professor i humanekologi, telefon: 070–454 6529, e-post: merritt.polk@globalstudies.gu.se

GABRIELLA SANDSTIG
Forskar om otrygghet i stadsrummet och mediernas roll.
Gabriella Sandstig, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4794, e-post: gabriella.sandstig@jmg.gu.se

ISABELL SCHIERENBECK
Isabell Schierbeck forskar om nations- och statsbyggande med särskilt fokus på politiskt ledarskap samt om demokratiseringsprocesser i Mellanöstern, Israel/Palestina-konflikten och israelisk inrikespolitik.
Isabell Schierenbeck, docent i statsvetenskap, telefon: 076–883 2611, 031–786 5947, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se

ANN SIMMEBORN FLEISCHER

Forskar inom området neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt om unga vuxna med kognitiva funktionshinder, med diagnoser Autismspektrumtillstånd, Asperger syndrom, ADHD och ADD. Hon forskar också om föräldrar till unga vuxna med kognitiva funktionshinder.
Ann Simmeborn Fleischer, 
filosofie doktor i handikappvetenskap, telefon: 031−786 3895, e-post: ann.simmeborn.fleischer@socwork.gu.se

ANNELIE SJÖLANDER LINDQVIST

Forskar om förvaltning av natur- och kulturarvsresurser i Sverige och Italien med särskilt fokus på rovdjur, vattenresurser samt plats och landskap. Centrala forskningsfält är samverkan och integrerade arbetsprocesser inom naturresurs- och kulturarvsförvaltning, markanvändning, kopplingen mellan politiskt deltagande och plats- och landskapsvård, relationen mellan människa och vilda djur samt konflikter kring implementeringen av natur- och kulturarvsresurspolitiska beslut.

Annelie Sjölander Lindqvist, docent i socialantropologi, telefon: 031–786 5165, e-post: annelie.sjolander-lindqvist@globalstudies.gu.se

MARIA SOLEVID
Maria Solevid forskar om politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val. Särskilt studerar hon hur politiskt deltagande påverkas av generationstillhörighet, politisk missnöjdhet och uppfattningar om korruption. Hon forskar också om oro, mer specifikt om vad som förklarar oro och konsekvenserna av oro när det gäller medborgares intresse och engagemang i politik.
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se

MARIA STERN
Forskningsintressen är säkerhetsfrågor, kopplingen säkerhet-utveckling, privatiseringen av säkerhet, politisk identitet, feministisk teori och (kvalitativ) forskningsmetodik.
Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 4676, e-post: maria.stern@globalstudies.gu.se

MARIE THYNELL

Hållbar utveckling, global utvecklingsforskning, globala städer, urban utveckling, genus och social hållbarhet, samhällens motorisering och transportpolitik, energieffektivitet samt socio-ekonomiska förhållanden och användare.
Marie Thynell
, docent i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 4937, e-post: marie.thynell@globalstudies.gu.se

INGELA WADBRING
Forskar kring medieutveckling av olika slag: mediestruktur, mediernas innehåll och publikutveckling. Vad händer med traditionella medier när digitala medier dyker upp? Hur beter sig unga i förhållande till äldre?
Ingela Wadbring, professor i medieutveckling och föreståndare för Nordicom, telefon: 031–786 6640, 070–333 2716, e-post: ingela.wadbring@nordicom.gu.se

CATHRIN WASSHEDE
Cathrin Wasshedes forskningsintressen är kön, sexualitet, makt och motstånd samt styrning och normaliseringsprocesser. Från 2015 arbetar hon i ett projekt om kollektivboende och ett om transnationell politisk mobilisering kring kulturella produkter som till exempel slöjan, regnbågsflaggan och manga.
Cathrin Wasshede, universitetslektor i sociologi, telefon: 031–786 5830, e-post: cathrin.wasshede@socav.gu.se

LENA WÄNGNERUD
Forskar om representativ demokrati, där hennes huvudfokus är frågor om kvinnorepresentation och jämställdhet. Hon arbetar för närvarande i två större forskningsprogram vid Göteborgs universitet. Dels Multidisciplinär forskning in opinion och demokrati, dels The Quality of Government Institute. Hon föreläser också om genus, makt och politik.
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

LISA ÅKESSON
Forskningen är inriktad på nord-syd-migration, speciellt den nya och omfattande portugisiska migrationen till den forna kolonin Angola. Syftet med projektet är att undersöka hur identiteter och maktrelationer påverkas av denna nya form av mobilitet.
Lisa Åkesson, docent i socialantropologi, telefon: 031–786 5336, e-post: lisa.akesson@globalstudies.gu.se

SUSANNE ÅSMAN
Kritiska studier av sexhandeln och insatser mot människohandel, migraton för sexarbete, återflyttning, kön, medicinsk antropologi, hedersrelaterad diskriminering och våld i Nepal, Indien och Sverige.
Susanne Åsman, filosofie doktor i socialantropologi, telefon: 031–786 5589, 070–142 9241, e-post: susanne.asman@globalstudies.gu.se

Thomas Melin
Pressekreterare
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 2021, 0708-376334
e-post: thomas.melin@gu.se

Ulrika Lundin
Pressekreterare
Göteborgs universitet
telefon: 031–786 6705, 070–775 8851

e-post: ulrika.lundin@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Dokument & länkar