Mer frågor om våld kan förbättra behandling inom BUP

Behandlare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar måste mer aktivt fråga om våld inom familjen. Våldet riskerar annars förbli oupptäckt och behandlingen därmed utan resultat. Den slutsatsen dras i en avhandling från Göteborgs universitet

I studien uppgav en tredjedel av de tillfrågade – patienter i åldrarna 9-17 år på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning – att de utsatts för fysiskt våld i hemmet av sina föräldrar. Lika många sa att deras föräldrar hade slagits, oftast då att mamman slagits av pappan eller den hon lever ihop med. Det innebär att hälften av de undersökta patienterna upplevt någon form av våld i sin familj. Våldsupplevelser har betydelse för patienternas diagnossättning och behandling. Det är därför viktigt att våld upptäcks.

– Om våldet inte upptäcks finns det risk att behandlare inte förstår bakgrunden till de symtom barnet uppvisar. Och behandlingen riskerar då att bli utan resultat, säger Ole Hultmann som gjort studien.

Studien tyder på att utsattheten för direkt eller bevittnat våld var upp till fem gånger högre bland de undersökta patienterna jämfört med övriga befolkningen. Tidigare forskning har visat på samband mellan barnmisshandel, bevittnande av våld och psykisk ohälsa, men kopplingen mellan våld och psykisk ohälsa bland unga psykiatripatienter i Sverige är fortfarande ett relativt outforskat område.

– Det har publicerats någon enstaka rapport. Men när det gäller situationen i Sverige saknas det en tydlig bild över hur barnpsykiatriska patienters erfarenheter av våld är kopplat till deras psykiska hälsa, säger Ole Hultmann.

Avhandlingen visar samtidigt att behandlare ofta har svårt för att ställa frågor om våld, bland annat på grund av rädsla för att föräldrarna ska bli upprörda.

– Men för att våldet inte ska förbli oupptäckt är det viktigt att behandlare inom BUP, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, aktivt frågar om våldsutsatthet, säger Ole Hultmann.

I studien har nästan 600 patienter inom BUP fått svara på frågor om våldsutsatthet och föräldrar har tillfrågats om partnervåld. Föräldrar kunde i hög grad bekräfta att partnervåld hade förekommit när deras barn själva berättade om det. De patienter som både bevittnat våld och utsatts för direkt våld skiljde sig från övriga patienter genom att ha fler och mer komplexa symtom och högre förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Ole Hultmann konstaterar att på den mottagning där studien genomförts har behandlarna lärt sig hur de kan närma sig problematiken på ett bra sätt.

– De har hittat en rutin där de frågar om våld vid nybesök och de tycker inte längre det är svårt att ställa dessa frågor.

Avhandlingens titel: Child Psychiatric Patients Affected by Intimate Partner Violence and Child Abuse – Disclosure, Prevalence and Consequences.

Avhandlingen försvaras vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet den 27 november.

Kontakt: Ole Hultmann, telefon 031-786 1663, 0733-66 42 05, mejl: ole.hultmann@psy.gu.se

Läs mer och ladda ner avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/40838

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera