Ny bok från SOM: Vanor och attityder i förändring

SOM-institutets bok om åsikter och attityder bland invånarna i Skåne utkommer i dag. I bokens tio kapitel analyseras samhälle, opinion och medier av åtta samhällsforskare. Som exempel kan nämnas Lennart Weibulls analys av hur skåningarna förhåller sig till Danmark och Öresundsregionen och som visar att Öresundsbron åtminstone ännu inte blivit den nyckel till etableringen av en gemensam region som den antogs bli när den byggdes. Skåningarna är mer negativa till ökade satsningar på friskolor än andra svenskar, det framgår av Lennart Nilssons kapitel om medborgarna och välfärdsstatens gränser. Gabriella Sandstig visar att man på mindre orter oroar sig mest för ett ökat antal flyktingar och terrorism medan frågor som miljöförstöring och ekonomisk kris väcker mer oro på större orter.

Intresset för Danmark starkt men har minskat

Jämfört med SOM-undersökningen från 2004 har skåningarnas intresse för Danmark minskat. Då fanns en stark opinionsvind för etableringen av Öresundsregionen med bron som tydlig symbol för ökad samverkan. Skåningarna har fortfarande en positiv inställning till Öresundsregionen men det är inte bron som sådan som nu har den största betydelsen för detta, utan de föreställningar och idéer som lyftes fram när den byggdes enligt Lennart Weibull som analyserat frågan.

Skåningar negativa till privatisering

Skåningarna är övervägande negativa till en privatisering av offentlig verksamhet. Beträffande att bedriva sjukvård och äldreomsorg i privat regi, samt att förhindra företag med vinstsyfte att driva sjukhus gör skåningarna i stort sett samma bedömning som genomsnittssvensken. Däremot är inställningen till att satsa mer på friskolor mer negativ i Skåne än i befolkningen som helhet. Frågor kring privatisering har en stark ideologiskt koppling, visar Lennart Nilsson i sitt kapitel i boken. Det är framför allt de rödgröna sympatisörerna som är starkt emot privatisering av vård, skola och omsorg, medan bilden är mer splittrad bland allianspartierna. I frågor om privatisering står Sverigedemokraternas sympatisörer till vänster.

Oron beror på var man bor

I jämförelse med vad som mest oroar invånarna i övriga Sverige skiljer skåningarna ut sig när det gäller två frågor, religiösa motsättningar och ett ökat antal flyktingar. De ger också uttryck för något mer oro än övriga svenskar när det gäller utvecklingen generellt på alla samhällsområden, men skillnaderna är inte stora. Det visar Gabriella Sandstig i sin undersökning.

Man oroar sig mer för hur samhällsutvecklingen kommer att gestalta sig än för att bli personligen utsatt för brott. Problem som miljöförstöring, arbetslöshet och ökad tillgång till vapen bland allmänheten väcker stor oro, medan man inte är särskilt rädd för att utsättas för överfall och misshandel eller inbrott i bostaden. Risken att bli av med mobilen väcker dock oro bland så många som en dryg fjärdedel av befolkningen.


För mer information:                                         

Synen på Skåne, Danmark och Öresundsregionen:
Lennart.Weibull@som.gu.se tfn 031-786 1218
Medborgarna och välfärdsstaten:
Lennart.Nilsson@som.gu.se tfn 031-786 1535
Perspektiv på social oro:
Gabriella.Sandstig@jmg.gu.se tfn 031-786 4794

Ur redaktörernas inledning:
Det övergripande temat för boken är förändring. I Sören Holmbergs kapitel diskuteras hur kända och populära – eller okända och impopulära – de folkvalda politikerna i Region Skåne är bland de som bor i regionen. Anders Sannerstedt går sedan vidare med att analysera sympatisörerna till det parti, som om vi ser till resultatet i det senaste riksdagsvalet, vuxit till att bli det tredje mest populära partiet i Skåne, nämligen Sverigedemokraterna. Magnus Wennerhag analyserar vilka uttryck det politiska engagemanget tar sig i dagens Skåne, till exempel i form av nätaktivism. Annika Bergström studerar internetanvändningen bland olika grupper i den skånska befolkningen. Ett särskilt avsnitt ägnas åt användningen av offentliga sajter. En motsvarande analys, men med avseende på nyhetskonsumtionen, gör Jonas Ohlsson i sitt kapitel.

Redaktion:
Annika Bergström, SOM- institutet,
Annika.Bergstrom@som.gu.se tfn 031-786 5178
Jonas Ohlsson, SOM- institutet,
Jonas.Ohlsson@som.gu.se tfn 031-786 6125

Vanor och attityder i förändring är baserad på 2011 års sydsvenska SOM-undersökning, som går ut till 3000 slumpvis utvalda sydsvenskar i åldrarna 16-85 år och till 3000 slumpvis utvalda sydsvenskar ur ungdomspopulationen 16-29 år.

Hela boken och kontaktuppgifter till övriga författare hittar du på www.som.gu.se

Följ SOM-institutet i de sociala medierna:

www.facebook.som/SOMinstitutet

www.twitter.com/SOMinstitutet

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera