Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  – Samtidigt var det överraskande att jämställdhetsfrågorna var så starka i företagens kommunikation. Både kring vilka möjligheter klädbranschen ger kvinnor i produktionskedjan, men också hur modebranschen och konsumerande kvinnor ser på och omformar skönhetsideal idag.
  Johanna Arnesson
  I ansökningarna till utskrivningsnämnden, artiklarna och berättelserna blev själva skrivandet en del av patientens sätt att omskapa sig själv. De gav uttryck åt sådant som de trodde att de var tvungna att skriva och hur den ideala och den goda patienten skulle vara.
  Frida Wikström, doktorand
  En viktig del är att bredda matproduktionen, att gå från att odla på land till att också odla i hav,
  projektledare Kristina Snuttan Sundell.
  Det finns flera goda tecken. Ett väldigt allmänt mått är det som kallas nöjdhet med demokratin, och trots att det har varit lite turbulent i politiken nu så ligger det på en hög nivå och går sakta uppåt. Det finns inga orostecken där.
  David Karlsson, docent i offentlig förvaltning
  Med den nya metoden kan vi kartlägga mycket stora geografiska områden på Mars på kortare tid än förut och dessutom få en bättre helhetsbild av landskapet. Vi hittade även nya landformer som inte beskrivits eller analyserats tidigare
  Andreas Johnsson vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Den löpande återkopplingen skulle i högre grad kunna handla om hur eleverna gör sig redo för att utveckla ett begreppsmässigt yrkeskunnande
  Martina Wyszynska Johansson
  Detta visar på den komplexitet som finns vid införandet av automatiserat beslutsfattande som i Trelleborgsmodellen.
  Agneta Ranerup, professor i informatik
  Även om den svenska kulturskolan byggts upp utifrån idealet att vara tillgänglig för alla barn oavsett deras socioekonomiska bakgrund, så visar det sig i studien att barn med välutbildade och kulturutövande föräldrar är överrepresenterade i kulturskolan.
  Cecilia Jeppsson, doktorand vid Högskolan för scen och musik
  Det är otroligt spännande att ha hittat så starka samband och få så tydliga insikter. Nyckeln har varit ett tätt samarbete mellan biologer och geologer, vilket är rätt ovanligt
  professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
  i den mån det går att klassificera dessa egenskaper som stereotypt kvinnliga är vår tolkning att män och kvinnor dras mot traditionella könsbeteenden när länder blir mer progressiva. Varför det är så vet vi inte, tyvärr kan vi inte se någon förklaring med den typen av data som vi nu har.
  Erik Mac Giolla, fil. dr i psykologi
  Även om ungdomarna reflekterade kritiskt kring budskap och källorna så var det inte alltid lätt för dem att veta vem och vad de skulle lita på
  Jenny Rendahl
  Ju fler ostron det finns i ett område, desto större chans är det att det dyker upp nya mutationer som medför bättre egenskaper inför framtidens klimat, något som kallas för ”evolutionär räddningseffekt”. Därför är det bra för ostron i en föränderlig miljö att vara plastiska, så att de inte dör innan de hinner föra sina gener vidare till nästa generat
  Pierre De Wit, forskare vid Göteborgs universitet
  Regnbågsbarnen navigerar och förhandlar sitt släktskap i en rad sammanhang
  Per Nordén
  Nu när det finns mycket avverkningsmogen skog på dessa marker bör man inte återplantera skog utan göra marken blötare och välja en produktion eller naturtyp som är bättre hållbar och som inte förbrukar markens torv
  säger Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
  De var riktigt grovkorniga, på 1600-talet var det raka rör, det är helt otroliga saker som tjänstefolket får klämma ur sig. Man förstår att publiken älskade det och låg och vred sig av skratt åt allt snusk. I huvudscenerna däremot, med kungligheter och adelspersoner, gick allt ytterst polerat till.
  Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
  Arkivet fungerar som en genbank, från vilken cystorna kan kläckas och börja leva på nytt i vattnet
  forskare Lisa Sundqvist
  Studien visar att klass spelar en stor roll för hur människor orienterar sig i nyhetslandskapet. Det kan handla om hur ofta de tar del av nyheter, vilka typer av nyheter de vänder sig till och om de tycker att nyheter är viktiga.
  Johan Lindell, medieforskare
  Med tanke på den snabba medieutvecklingen, som även inkluderar frågor om artificiell intelligens, AI, är det angeläget att Sverige utvecklar en nationell MIK-politik snarast såsom redan har genomförts eller håller på att ske i många andra länder.
  Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet
  Att både killar och tjejer sextar vet vi sedan tidigare, men att flickors upplevelse av sexting är så mycket mer negativ än pojkarnas är väldigt nedslående.
  Carolina Lunde, docent i psykologi
  Vi planerar nu hur den här nya utbildningen till kulturskolepedagog ska se ut. Alla sex lärosäten sitter på en massa tankar, idéer och forskning om det här. Vi har också olika styrkeområden. Nu samordnar vi oss för att dra nytta av dem och för att lyssna in kulturskolans behov.
  Ulf Dalnäs, prefekt vid HDK, Göteborgs universitet
  Vår studie visar att de mer omfattande bedömningarna inte ledde till ett bättre vårdresultat. Det väcker frågan i vilken utsträckning informationen från utredningarna används i den praktiska behandlingen.
  Tina Olsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
  Att politiker får tillgång till forskningsresultat ger dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut. För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Det tar Göteborgs universitet fasta på i årets satsning på Västsvenska Arenan i Almedalen.
  Jessica Örnros, projektledare
  När konkretiseringarna saknas måste fredsoperatörerna själva utforma handlingsplanen, vilket i sin tur skapar förvirring bland dessa olika aktörer som ska genomföra policybesluten
  Meike Froitzheim
  Brukarrepresentanter var framförallt missnöjda med att inte kunna ta upp kontroversiella frågor och kritiska synpunkter
  Linda Mossberg
  Våra huvudresultat visar att det visserligen finns påtagliga sprickor inom delar av samhället, men också att vi är mer nöjda med demokratin och att förtroendet för våra samhällsinstitutioner ökar.
  Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet
  Vi vet att relationen till föräldrarna är fortsatt mycket viktig under tonårstiden och jämfört med andra faktorer relativt lätt att omsätta i förebyggande insatser. Dessutom är tonårsföräldrar minst lika intresserade av stöd som föräldrar till yngre barn.
  Elin Alfredsson
  Genom studien har vi fått en bättre insikt i de problem och frågor som entreprenörer och näringsidkare brottas med när de vill etablera vattenbruk och vilka hinder som kan stå i vägen för utvecklingen
  Helena Strand, forskare på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet
  Denna typ av arbetskraftsmigration representerar ett nytt historiskt kapitel i relationerna mellan Europa och Afrika.
  Lisa Åkesson, docent i socialantropologi
  Om personer inte dyker upp för ett test är det inte nödvändigtvis på grund av att de inte vill bli testade. Det kan istället vara att de har fullt upp med att leta efter dagsverken.
  Margarida Paulo
  Det är viktigt att förstå hur musslor ska kunna överleva i framtiden för att man ska kunna fortsätta odla och äta musslor
  Alexander Ventura på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och författare till en ny doktorsavhandling
  Vi har undersökt hur de frivilliga deltagarna i projektet Galaxy Zoo mobiliseras av forskarna och hur deras kunskaper växer. Det är faktiskt ganska överraskande hur vissa deltagare utvecklar en långtgående expertis kring hur bilder av galaxer skapas och hur instrumenten fungerar.
  Thomas Hillman, docent i pedagogik med inriktning mot informationsteknologi och lärande, Göteborgs universitet
  eftersom sju av tio matematiklärare på högstadiet och fyra av tio lärare på gymnasiet helt saknar utbildning i programmering är detta en stor utmaning för kommunerna
  Martin Tallvid
  Man kan se över om bottenfärg är nödvändigt eller om man istället kan använda andra metoder, till exempel skrovduk eller borsttvätt. För att minska utsläpp från bränsle kan man också övergå till alkylerad bensin
  avhandlingens författare, Jenny Egardt vid Göteborgs universitet.
  Idag är export av flyg, ubåtar och liknande större vapensystem själva kärnan i såväl utrikespolitiken som varumärket Sverige i stort
  Wayne Stephen Coetzee
  Förändringen tar ungefär lika lång tid som det tar för ljuset att passera ett enda hårstrå. Det är otroligt att vi kan se atomernas rörelse i ett protein på den här tidsskalan, och skapa filmer som visar hur mekanismen förfinats genom miljarder år av evolution
  professor Richard Neutze, som deltagit i arbetet
  Situation idag är mycket oroande och det är av största vikt att skydda återstående ängar
  Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet och den som lett studien och forskningen med att utveckla restaureringsmetoder för ålgräs i Sverige
  Överlag var upplevelsen att ungdomarna uppskattade att samarbeta med varandra och tog ansvar för att planera och organisera olika interventionsaktiviteter
  Andreas Fröberg
  En metod för att automatiskt kunna fånga skillnaden i språklig komplexitet mellan olika färdighetsnivåer gör det enklare att ge eleverna en optimal utmaning som lättare och snabbare kan öka deras kompetens.
  Ildikó Pilán, doktorand vid Göteborgs universitet
  Vi har funnit att 96 procent av det organiska kol som tillförs sedimenten bryts ned och läcker ut
  Madeleine Nilsson, författare till en ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet där studierna ingår
  När vi ville omsätta öppenhet i praktiken upptäckte vi ett antal utmaningar. Vi förstod till exempel hur utsatt begreppet är och hur lätt det kan exploateras.
  Maarit Jaakkola, redaktör
  Vi kan dra slutsatsen att kiselalgen är en nyckelorganism i havets kol- och kvävecykler oavsett om det är vår, sommar eller höst i svenska hav och har varit det under mycket lång tid.
  Malin Olofsson vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  Vi vill utveckla ett energieffektivt odlingssystem för utomhusodling av mikroalger som visar på en stor biodiversitet på västkusten
  Cornelia Spetea Wiklund, professor vid Göteborgs universitet.
  Välfungerande offentliga institutioner är nödvändiga för att säkra långsiktiga förändringar i miljö- och hållbarhetsarbetet
  Marina Povitkina
  Skador i hjärnan kompenseras av hjärnans reservkapacitet. Men när väl skadorna blir så omfattande att inte heller reservkapaciteten räcker till bryter troligtvis också försämringarna igenom snabbare.
  Peter Karlsson
  Resultaten pekar på nödvändigheten av att förskollärare utifrån ett lärandemål medvetet organiserar aktiviteter, introducerar begrepp och väljer teknologier som motiverar och stöttar
  Ewa Skantz Åberg
  Vi var förvånade över upptäckten att växter och djur migrerat över så långa avstånd och till så skilda miljöer. Våra forskningsresultat visar hur avgörande den naturliga spridningen av arter har varit för det tropiska Amerikas rika biologiska mångfald
  professor Alexandre Antonelli, som är huvudförfattare till studien
  Likaså kan vi notera försurningen i Östersjön genom de lägre pH-värdena, vilka regelbundet sjunker till nivåer som förväntas i de stora oceanerna först under nästa sekel
  Kerstin Johannesson, professor och marin forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom studien
  Att förstå de grundläggande processerna i transporten är ett viktigt steg för grundforskningen och långsiktigt kan resultaten av studien vara en viktig pusselbit i jakten att utveckla nya antibiotika
  Rosmarie Friemann, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare bakom artikeln till studien
  Därför behövs mer information kring hur ungdomar som genomgår behandling för fetma kan använda sociala medier för hälsorelaterade ändamål
  Christopher Holmberg
  Det handlade bland annat om ej inköpta eller uppdaterade digitala talböcker och datorer, avsaknad av bra skolbibliotek eller om att specialpedagogernas tid ibland inte räckte till i den utsträckning som motsvarade elevernas behov
  Lena Eckerholm
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp