Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Styrelsen föreslår nyemissioner om högst 82,1 mkr

  • Styrelsen föreslår en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna på 60,5 mkr före emissionskostnader. Styrelsen föreslår också en riktad emission till ägarna av bolagets konvertibla lån på 21,6 mkr med erbjudande om kvittning av lån mot B-aktier i bolaget.

Verksamheten

  • Styrelsen har beslutat att strategiskt bredda bolagets verksamhet inom projektutveckling till att även kunna omfatta projektutveckling av flerfamiljshus och kommersiella projekt.
  • Nettoomsättningen under 2012 minskade till 541 mkr (634).
  • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av engångskaraktär, uppgick under det fjärde kvartalet till 1,9 mkr (-5,6). Motsvarande resultat efter finansiella poster uppgick till -3,3 mkr (-9,7), vilket är i nivå med tidigare lämnad prognos.
  • Nedskrivningar av engångskaraktär gällande koncernens innehav av omsättningsfastigheter på 22,0 mkr och goodwill hänförlig till avvecklad verksamhet på 8,0 mkr har belastat koncernens resultat under det fjärde kvartalet.
  • Rörelseresultatet, inklusive nedskrivningar på 22,0 mkr, minskade till -31,4 mkr (2,6). Resultatet efter finansiella poster, inklusive nedskrivningar, uppgick till -49,9 mkr (-10,8). Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -39,9 mkr (-8,2), vilket motsvarar -6:60 kronor (-1:36) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,3 mkr (-87,3). Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till -2,9 mkr (-26,0).
  • Verksamheterna inom Götenehus och VärsåsVillan samordnas och koncentreras till Götene.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2012.

       

  
För ytterligare information kontakta:

Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Taggar:

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar