Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

• Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 730 mkr (569).

• Rörelseresultatet ökade med 53 procent och uppgick till 37,7 mkr (24,7). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 33,6 mkr (22,7).

• Rörelsemarginalen förbättrades till 5,2 procent (4,3).

• Resultatet efter skatt uppgick till 23,9 mkr (16,0), vilket motsvarar 3:95 kronor (2:64)
per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 32,4 mkr (46,3). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -44,7 mkr (8,2).

• Forshem har i oktober 2007 förvärvat Mellby Industri AB, Sveriges största fristående tillverkare av monteringsfärdiga garage.

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar