Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

  • Moderbolagets namn har ändrats från Forshem Group AB till Götenehus Group AB.
  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 379 mkr (343). Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen till 197 mkr (208).
  • Rörelseresultatet ökade och uppgick till 6,4 mkr (5,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,4 mkr (1,9). Under andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 3,6 mkr (7,5). Resultatet efter finansiella poster minskade under andra kvartalet till 0,3 mkr (5,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 mkr (1,4), vilket motsvarar 0:02 kronor (0:23) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,4 mkr (21,4). Det negativa kassaflödet är till största del hänförligt till ökad kapitalbindning i tomter och pågående projekt.För ytterligare information kontakta:

Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 08.00 CET. 

Taggar:

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar